Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

center;">1.4. Основні види підприємницьких ризиків

1.4.1. Ризики підприємства
Ризики підприємства можна розділити на дві групи: чисті і спекулятивні (рис.1.2). Спекулятивні, передбачають можливість одержання як доходу, так і збитку. Чисті ризики передбачають можливість одержання збитку чи нульового результату. 
 
Рис. 1.2. Класифікація ризиків підприємства.
 
Чисті поділяють на :
 • природні;
 • екологічні;
 • політичні;
 • технічні;
 • виробничі;
 • комерційні;
 • ділові;
 • інноваційні;
 • венчурні;
 • операційні, які включають:валютні;ризики придбання сировини і матеріалів;ризики процесу виробництва;ризики продажу;ризики неплатежів.
Природні ризики – це ризики, пов’язанні із можливим впливом природних умов на діяльність підприємства. Це можуть бути непередбачувані природні умови.
Екологічні ризики можуть бути двох видів: зовнішні і внутрішні. Зовнішні пов'язані з можливістю діяльності в умовах забрудненого довкілля (наприклад, забруднених водних ресурсів, сировини або ґрунту) і одержання збитків у результаті такої діяльності. Внутрішні визначаються можливістю забруднення довкілля у результаті діяльності підприємства й виникнення цивільно-правової відповідальності за таке забруднення, результатом чого буде накладення на підприємство санкцій відповідно до законодавства.
Політичні ризики — це ризики, пов'язані з непередбачуваною можливістю зміни внутрішнього законодавства країни: податкової політики, митної політики, зміни державних закупівельних цін т. п.
Технічні ризики полягають у небезпеці непередбачуваних технічних ситуацій, що завдають значних збитків виробництву, і визначаються ступенем організації виробництва, превентивними заходами, природними умовами у яких здійснюється підприємницька діяльність. Причин технічних ризиків багато, основними з них є:
 • недосягнення підприємством запланованих технічних параметрів;
 • одержання негативних результатів науково-технічних робіт;
 • неможливість вирішення проблем, що виникають;
 • збої і поломки устаткування.
Різновидом технічного є технологічний ризик — можливість того, що в результаті технологічних змін наявні системи виробництва і збуту застаріють, а отже, зменшиться капітал підприємства і його здатність отримувати прибуток.
Виробничі ризики безпосередньо пов'язані з виробничою діяльністю, у результаті якої підприємство може стикнутися з такими обставинами: 
 • зниженням продуктивності праці;
 • неадекватним використанням сировини,
 • зростанням собівартості продукції,
 • збільшенням втрат робочого часу,
 • необхідністю використання нових методів виробництва. 
До основних причин цих ризиків належать:
 • вік, потужність, відповідність сучасним вимогам і коефіцієнту використання основних засобів підприємства, що потребують розширення і модернізації основних фондів у даний час чи в найближчій перспективі, особливо чутливі до ризиків;
 • незабезпеченість робочою силою, що відповідає всім необхідним вимогам до кваліфікації, вартості, відносини з профспілками;
 • зменшення запланованих обсягів виробництва і реалізації продукції в результаті погіршення організації виробництва;
 • зниження цін продукції, що реалізується;
 • збільшення витрат сировини і витрат на виробництво;
 • зростання фонду заробітної плати;
 • підвищення податкових платежів та інших відрахувань;
 • низька дисципліна постачань;
 • перебої з пальним і енергією;
 • фізичний і моральний знос устаткування.
Комерційні ризики – це ризики, які пов’язані із ймовірністю виникнення втрат під час збуту продукції, а також в процесі взаємодії з партнерами і контрагентами з метою організації продажу.
На комерційні ризики можуть впливати такі помилки:
 • необґрунтованість умов комерційних угод;
 • необґрунтованість комерційних зв’язків;
 • дотримання необґрунтованих комерційних рішень;
 • у визначенні конкурентоспроможності підприємства;
 • різке коливання ринкової кон’юнктури;
 • укладання комерційної угоди щодо закупівлі товару із залученням основної частини коштів підприємства;
 • укладання комерційної угоди з фіктивною фірмою;
 • необґрунтована відмова від послуг комерційних посередників;
 • банкрутство постачальників товарів;
 • банкрутство гуртових покупців товарів;
 • банкрутство банку у якому підприємство має розрахунковий рахунок;
 • невдале розміщення торгівельної мережі;
 • вибір неефективних форм продажу товарів і сервісного обслуговування покупців;
 • поява на ринку нових конкурентів;
 • поява на ринку більш конкурентноспроможних товарів або товарів замінників;
 • помилки в оцінці і прогнозуванні можливих дій конкурентів;
 • активізація маркетингової діяльності конкурентів;
 • втрата або псування товару в процесі товароруху;
 • втрата або псування товару у процесі зберігання;
 • крадіжка товару, грошей і комерційних документів;
 • стихійні лиха.
Комерційні ризики найчастіше класифікуються за джерелами виникнення. Виділяють три групи джерел виникнення комерційних ризиків:
1. Збутові ризики, що виникають на етапі збуту продукції виробленої підприємствами. Дана група ризиків містить:
 • ризики недостатньої сегментації ринків;
 • ризики помилкового вибору цільового сегменту ринку;
 • ризики помилкового вибору стратегії продажу товарів;
 • ризик неправильної організації і одержання неадекватних результатів  маркетингових досліджень;
 • ризик помилкового ціноутворення;
 • ризик невдалої організації мережі збуту і системи просування товару до споживача.
2. Ризики взаємодії з контрагентами і партнерами в процесі реалізації продукції. Дана група ризиків обумовлена тим, що в більшості випадків підприємство не саме займається просуванням товару до споживачів, а використовує послуги безлічі посередницьких організацій. Вона складається з таких ризиків: 
 • неефективної реклами;
 • переоцінки маркетингових принципів збуту і/чи недовикористання і неефективне застосування трансферних моделей реалізації продукту;
 • входження в договірні відносини з недієздатними чи неплатоспроможними партнерами і контрагентами;
 • затримки партнерами і контрагентами виконання поточних договірних зобов‘язань;
 • виходу партнерів зі спільної діяльності;
 • блокування договірних відносин з партнерами і контрагентами.
3. Ризики непередбаченої конкуренції, виникнення якої можливе в силу волі підприємницької діяльності. В цю групу входять ризики:
 • входу на продуктовий ринок багатопрофільних (диверсифікаційних) підприємств з інших галузей;
 • зародження нових підприємств – конкурентів;
 • експансії на місцевий ринок з боку закордонних експортерів;
 • конкуренції з боку аналогів (замінників) продукту, що продається  підприємством.
Інноваційні ризики — це можливість втрат, що виникають при вкладенні підприємства коштів у виробництво нових товарів і послуг, які можуть не мати очікуваного попиту на ринку. Основні причини цього ризику:
 • упровадження дешевшого, ніж використовуваний, методу виробництва, що загалом, є тимчасовим явищем і призводить до неправильної оцінки попиту на товар;
 • створення нового товару на старому устаткуванні, що може позначитися на його якості;
 • виробництво нового товару на новому обладнанні або використання нової технології, що може привести до незатребуваності продукції і неможливості продати нове обладнання у разі невдачі.
 • Інноваційні ризики безпосередньо пов'язані з інвестиціями. Серед інноваційних інвестицій
Фото Капча