Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

провідну роль відіграють інтелектуальні, котрі пов'язані з ризиками:

 • продажу і впровадження винаходу;
 • неефективного використання нововведення;
 • зменшення доходів у зв'язку з інноваціями;
 • скорочення обсягів продажу і збуту.
 • Ділові ризики — це невизначеність щодо майбутнього доходу від основної діяльності підприємства. Інакше кажучи, діловий ризик – це можливість того, що підприємство не зможе ефективно завершити оборот своїх активів. Чим більші постійні витрати підприємства, тим вищий діловий ризик. Причини ділового ризику можуть бути пов'язані як з діяльністю самого підприємства, так і з характером функціонування всієї галузі. Серед конкретних причин ділового ризику можна виділити:
  • буми і спади в національній економіці, 
  • необхідність освоєння випуску нових виробів, 
  • діяльність конкурентів,
  • страйки й акти непокори владі,
  • державний контроль над цінами,
  • форс-мажорні обставини.
  Ризики венчурних операцій. “Венчурний капітал” – це термін, застосовуваний для позначення особливо ризикованого капіталовкладення. Венчурні операції, пов'язані з кредитуванням і фінансуванням науково-технічних розробок і винаходів, які характеризуються підвищеним ступенем ризику. Основним методом зниження ризику венчурного капіталу є диверсифікованість інвестицій. Якщо усі свої кошти вкладати в одну галузь, то можна зазнати дуже великих збитків у разі спаду виробництва в цій галузі. Новим підприємствам притаманні три види венчурних ризиків:
  • ризики, пов'язані з технічним нововведенням;
  • ризики, пов'язані з економічною чи організаційною стороною виробництва;
  • ризики, пов'язані з молодістю підприємства.
  Вважається, що, організовуючи підприємство, для зменшення його господарських ризиків необхідно передбачати хоча б одне-два нововведення. 
  Операційні ризики пов'язані переважно з торговельними операціями, а також з угодами щодо фінансового інвестування і дивідендних виплат. Причини операційного ризику:
  • низька якість роботи технічного персоналу;
  • тривалий термін проведення операцій;
  • порушення в технології операції з цінними паперами;
  • комп'ютерне піратство; 
  • несправності в роботі комп'ютерних систем з обробки інформації;
  • маловивченість чи взагалі невивченість застосовуваного виду операцій;
  • ненадійність системи проведення операцій;
  • неправильне оформлення документів;
  • порушення умов угоди.
  Основні різновиди операційних ризиків: валютні, ризики придбання сировини і матеріалів, ризики у процесі виробництва, ризики у процесі продажу і ризики неплатежів покупців.
  – Валютний операційний ризик – це можливість не отримати очікуваного прибутку чи зазнати збитків у результаті змін обмінного курсу на очікувані потоки коштів. Це також випадкове зменшення чистого припливу коштів, зниження прибутку й чистого доходу на одну акцію, зменшення частки ринку збуту. Цей ризик притаманний як обігу коштів, так і рівню прибутку.
  – Ризик придбання сировини і матеріалів пов'язаний з діяльністю контрагентів з постачання і виявляється в можливості зриву договірних поставок або труднощів у придбанні сировини. Основні причини цього ризику:
  • відсутність інформації про постачальників ресурсів;
  • брак складських приміщень;
  • неволодіння інформацією про реальні характеристики сировини і матеріалів;
  • транспортні витрати;
  • ненадійні посередники;
  • зміна цін на сировину.
  – Ризики у процесі виробництва виявляються в неможливості чи труднощах у розширенні і модернізації основних фондів, а також проблемах з робочою силою. Основні їх причини:
  • невідповідність основних фондів сучасним вимогам, низький коефіцієнт використання основних фондів;
  • великий вік і мала потужність основних фондів;
  • відсутність чи недостатня кількість кваліфікованої робочої сили;
  • висока вартість робочої сили;
  • взаємини з профспілками.
  – Ризик неплатежів покупців пов'язаний з можливістю несплати за поставлений товар. Причини цього ризику:
  • неправильна оцінка надійності покупців;
  • недосконалість законодавства й урядових гарантій щодо правопорушень у фінансових питаннях;
  • недостатня надійність банківської системи;
  • недостатня диверсифікованість дебіторів підприємства.
  Спекулятивні ризики пов'язані з можливістю як зазнати збитків, так і одержати прибуток і можуть називатися фінансовими ризиками. Під фінансовим ризиком розуміється ризик, що виникає при фінансовому підприємництві чи фінансових угодах, тобто коли в ролі товару виступають валюта, цінні папери або кошти. Фінансовий ризик— це загроза грошових втрат. Він пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом економічної діяльності своїх фінансових зобов'язань перед інвесторами. У вужчому визначенні його пов'язують з фінансовим “леверіджем”, тобто відношенням боргу до звичайного акціонерного капіталу, який фірма використовує для фінансування активів
   
  1.4.2. Транспортні ризики
  Транспортні ризики пов’язані із транспортуванням товарів і виконанням зобов’язань по поставці-прийому товарів. Класифікацію транспортних ризиків здійснюють згідно “Міжнародних комерційних умов” – “Інкотермс”, що передбачає виділення чотирьох груп ситуацій: Е, F, C, D.
  Група Е включає ситуацію, коли постачальник (продавець) тримає товар на власних складах (ЕХ Works, EXW). Ризики приймає на себе постачальник і його банк до моменту прийняття товару покупцем. Ризик транспортування від продавця до кінцевого пункту приймається покупцем і його банком.
  Група F містить три ситуації передачі відповідальності і ризиків:
  • FCА (Frее саrrіеr) – ризик і відповідальність продавця і його банку переносяться на покупця в момент передачі товару в означеному місці;
  • FАS (Frее Аlongside Ship) – відповідальність і ризик за товар переходять від постачальника до покупця у визначеному угодою порту;
  • FОВ (Free on Board) – продавець знімає з себе відповідальність після вивантаження товару з борту корабля.
  Група С включає ситуації, коли продавець оплачує вартість транспортування до місця прибуття, але ризик і відповідальність за цілісність і збереження товару та додаткові витрати бере на себе покупець. Перенесення ризиків і відповідальності відбувається в момент завантаження на основний транспорт.
  • СFR (Cost and Freight) — продавець оплачує вартість транспортування до порту прибуття, але ризик і відповідальність за цілісність і схоронність товару і додаткові витрати бере на себе покупець, перенесення ризиків і відповідальності відбувається в момент завантаження корабля;
  • СІF (Cost, Insurance and Freight) — те саме, що і СFR, але додатково продавець має забезпечити і сплатити
  Фото Капча