Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

наслідком невизначеності в його внутрішньому і зовнішньому середовищі і при її реалізації для даного суб’єкта можуть наступити несприятливі наслідки, тобто будь-який ринковий суб’єкт чи то незалежний індивідуум, чи підприємство, змушені працювати в умовах ризику.

У вузькому розумінні під ризиком необхідно розуміти ймовірність понесення підприємством втрат в результаті підприємницької діяльності.
Ризик – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності, випадковості і протидії в ситуації неминучого вибору і відображає ступінь досягнення очікуваного результату.
Виходячи з наведеного визначення, основними причинами виникнення ризику є три фактори зовнішнього середовища, які визначаються різноманітними ситуаціями або набором обставин, зокрема невизначеність, випадковість, протидія, з якими необхідно рахуватись, передбачати, планувати і якщо можливо, зменшувати.
Невизначеність розглядається як сума обставин, які можна передбачити наперед, але не можна визначити наскільки суттєво вони впливають на результуючі показники діяльності.
Випадковість включає обставини, які можуть виникнути незалежно від загальної ситуації і в більшості випадків виникають під впливом факторів зовнішнього середовища.
Протидія – намірений спротив обставинам учасників процесу підприємницької діяльності їх виконанню.
Якщо конкретизувати категорію ризику стосовно підприємницької діяльності, то підприємницький ризик виникає в результаті будь-яких видів діяльності пов’язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, торгівлею, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів. 
Україна, перейшовши на ринкові відносини, підприємницьку діяльність регулює за допомогою таких основних документів:
 • конституції;
 • господарського кодексу;
 • цивільного кодексу;
 • кримінального кодексу;
 • закону “Про підприємництво”.
В Законі «Про підприємництво» зазначено, що підприємницькою є самостійна на свій ризик діяльність, спрямована на одержання прибутку від користування майном, продажу, виконання робіт особами зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Тобто із законодавства випливають два постулати:
 • самостійність підприємців;
 • ризикований характер підприємництва.
З погляду права підприємницький ризик може бути розглянутий як:
 • особливий випадок цивільної та правової відповідальності і правомірності прийняття рішень;
 • відшкодування збитків, накладання обов’язкових санкцій за невиконання директив вищих організацій;
 • з точки зору дій, що суперечать суспільним інтересам.
 
Функції ризиків
Як зазначалось вище, ризик не може розглядати тільки як несприятливе явище. Його подвійна сутність виявляється, насамперед у функціях, які він виконує у підприємницькій діяльності.
В економічній літературі виділяють такі функції ризику (рис.1.1):
 • інноваційну;
 • регулятивну;
 • захисну;
 • аналітичну.
 
Рис. 1.1. Функції ризику
Інноваційна функція ризику полягає у пошуку нетрадиційних шляхів вирішення економічних проблем.
Регуллятивна функція ризику виявляється у конструктивній і деструктивній формах.
Конструктивна полягає в тому, що здатність ризикувати-це один із шляхів успішної діяльності, що допомагає переборювати консерватизм, догматизм, відсталість.
Деструктивна полягає в тому, що приймаються необгрунтовані, незважені, нерозумні рішення, іноді за відсутності повної інформації і належного врахування закономірностей ризику явищ.
Захисна функція ризику полягає в тому, що ризик треба розглядати не тільки, як природній стан суб’єкту підприємницького ризику, але й терпимо ставитись до можливих невдач.
Аналітична функція ризику передбачає аналіз усіх можливих альтернативних варіантів рішень і вибір з них найбільш ефективних і найменш ризикованих. У простих випадках опираються на інтуїцію і минулий досвід, у складних випадках використовують спеціальні методи аналізу.
 
1.2. Причини і фактори виникнення ризиків
Основними джерелами підприємницького ризику є внутрішні і зовнішні невизначеності, пов’язані із ймовірністю настання подій і явищ, що можуть впливати на діяльність підприємства.
Передбачити настання тих чи інших подій буває важко. Саме тому виникає певна невизначеність в прогнозуванні наслідків, пов’язаних з тією чи іншою подією.
Основними причинами виникнення підприємницького ризику є:
 • раптове настання непередбачених змін у зовнішньому середовищі, які відображаються (або можуть відображатись) на діяльності підприємства (зміна цін, зміни у податковому законодавстві, коливання валютного курсу, зміни в соціально-політичній ситуації тощо);
 • зміни відносин підприємства з його контрагентами (можливість укласти більш вигідну угоду, продовження або скорочення терміну діючої угоди, зміна ринкової стратегії, партнерів, зміна умов переміщення товарних, фінансових і трудових ресурсів між підприємствами тощо). Ці зміни можуть бути здійснені як самим підприємством, так і його контрагентами, що вплине на зміни досягнутих раніше домовленостей, або відмова від них;
 • зміни, що відбуваються всередині самого підприємства, або інші причини внутрішнього походження (невідповідність рівня кваліфікації працівників підприємства запланованим виробничим завданням, плинність кадрів, криза в колективі, криза керівництва тощо);
 • зміни, що виникають внаслідок науково-технічного прогресу, результатом яких є формування нової системи орієнтації (наприклад, зміна відношення до ручної праці після появи машинної).
Специфічні особливості сучасного ринку змушують всі його суб’єкти активно займатись пошуком і вивченням інформації з метою попередження ризику, а отже, і підвищення ефективності функціонування господарських суб’єктів.
Ступінь передбачуваності подій, що відбуваються на ринку, залежать від внутрішніх і зовнішніх причин, які обумовлюють ділову активність ринкових суб’єктів. Дані події розвиваються в динаміці і їх відслідковування не завжди є можливим з цілого ряду причин. 
За характером прояву ці причини умовно можна розділити на дві великі групи: 
 1. причини об’єктивного характеру, тобто такі, які не залежать від підприємства (складність в оцінці політики держави по формуванню закупівельних цін на деякі види продукції і переваги для тих, чи інших товаровиробників в розподілі державних замовлень, контрактів тощо);
 2. причини суб’єктивного характеру, які безпосередньо залежать від підприємства (відсутність кваліфікованих спеціалістів, відсутність достатньої кількості засобів на купівлю або збір всієї
Фото Капча