Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Swot-аналіз Рівненської геологорозвідувальної експедиції

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Зростання динамічності та невизначеності зовнішнього оточення створює проблему своєчасної адаптації підприємства до умов, які змінюються, що передбачає успішне функціонування підприємства на ринку. Для вирішення даної проблеми, як показує світова практика, використовується концепція стратегічного менеджменту. Основною ланкою стратегічного менеджменту являється стратегічне планування. Стратегічне планування базується на проведені досліджень маркетингового середовища підприємства, а його результатом є розроблена стратегія розвитку.
Хоча підприємства України на сучасному етапі відчувають потребу трансформації підходів до управління, використання нових методів планування та інструментів аналізу, однак система стратегічного планування ще не знайшла широкого застосування у практиці їх діяльності, а його інструменти та методи являються ще неосвоєними спеціалістами вітчизняних підприємств.
Для своєчасного виявлення ринкових змін в умовах турбулентності зовнішнього середовища та пристосування до них вітчизняним підприємствам доцільно використовувати систему моніторингу та стратегічного аналізу маркетингового середовища. Так, виявлені в результаті аналізу можливості та загрози у зовнішньому оточенні, а також сильні та слабкі сторони підприємства служать інформаційною підставою для встановлення цілей на перспективу та визначення стратегій розвитку.
Одним з інструментів стратегічного аналізу виступає swot-аналіз, який широко використовується в процесі стратегічного планування на підприємствах Європи та США. До того ж результати swot-аналізу являються підставою для прийняття відповідних управлінських рішень у різних функціональних зонах підприємства та для генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства.
Україна – молода суверенна держава, яка здобувши державну незалежність, розв’язує надзвичайно важливе питання – створення власної стабільної, дієвої та процвітаючої економіки, здатної забезпечити гідний рівень життя громадянам України. З цією метою в Україні здійснює перехід до ринкової економіки, яка передбачає подолання створених у минулому економічних, політичних, психологічних перешкод і впровадження новітніх, демократичних методів та способів господарювання.
Гідне місце серед галузей народного господарства України займає добувна галузь. Ця галузь забезпечує сировиною багато галузей: промисловість, машинобудування, нафтопереробка, металургія і багато інших галузей національної економіки. Очевидно, що нормальне функціонування добувної промисловості – це необхідна передумова для функціонування національної економіки в цілому.
Об’єктом дослідження виступає одна з підгалузей добувної галузі – геологорозвідувальна. Одним із представників даного напрямку в Рівному є Рівненська геологорозвідувальна експедиція.
 
1. Загальна характеристика Рівненської геологорозвідувальної експедиції
 
Рівненська геологорозвідувальна експедиція (надалі РГРЕ) створена 1978 року для цілеспрямованого вивчення надр північно-західної частини України. Експедиція входить до складу державного геологічного підприємства «Північукргеологія», яке є складовою частиною Держкомгеології України. Як регіональна геологічна структура – експедиція проводить геологічні дослідження широкого діапазону – від пошуку алмазів до вивчення стану оточуючого середовища. Одним з основних напрямків робіт є еколого-гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження, в комплекс яких входять бурові та дослідно-фільтраційні роботи, які виконують висококваліфіковані спеціалісти-гідрогеологи та буровики. Гідрогеологами експедиції розвідано ряд родовищ мінеральних вод, найважливішим серед яких є «Червона калина». Тут видобувається мінеральна лікувальна вода зі свердловини глибиною 1200 м. Гідрогеологами розвідані родовища підземних прісних вод для водопостачання міст, в тому числі для Луцька й Рівного. Гідрогеологогічна служба має досвід буріння експлуатаційних свердловин на воду для водопостачання м. Варшава та інших міст Польщі, а також буріння в м. Москва. Поряд із роботами по розвідці підземних прісних та мінеральних вод, експедиція виконує комплекс інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень для цілей промислового будівництва, вивчення режиму вод та окремий напрямок – екологічні дослідження.
 
2. Аналіз зовнішнього середовища РГРЕ
 
2.1 Аналіз макросередовища підприємства
 
Макросередовище створює загальні умови діяльності підприємства і переважно не має специфічного впливу на конкретну організацію, однак рівень впливу стану оточення на підприємство різний.
Водночас, навіть, найбільші організації не мають практичного зворотного впливу на макрооточення, яке є причиною й умовою обмеження або розширення їхньої сфери діяльності підприємства, спричинює необхідні в ній зміни.
Рівень впливу окремих компонентів макрооточення на певні підприємства різний і залежить від розміру, галузевої приналежності, територіального розміщення підприємства.
Аналіз макросередовища підприємства передбачає вивчення та оцінку таких факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-технічних, природних і соціально-культурних.
Аналіз факторів макросередовища РГРЕ було здійснено трьома етапами:
1). Формування переліку факторів, що досліджуються.
2). Збір, узагальнення і аналіз інформації.
3). Систематизація результатів аналізу та їх оцінка.
Узагальнення та аналіз зібраної інформації про фактори макросередовища зведено в таблиці 2. 1.
 
Таблиця 2.1
Оцінка факторів макросередовища (цифри приведені станом на 1. 01. 2001)
п/пГрупа
факторівФакторОд.
виміруСтан (зміна фактора) Тенденція зміни фактораХарактер впливу фактора на підприємствоСтупінь впливу
факторів на
п-во, балів
12345678
1ЕкономічніТемп росту національної економіки України (ВВП) млн. грн. 172952, 2Збільш. на 32, 5% відносно 1999 р. +3
Темп росту добувної галузі Українимлн. грн. 17523, 7Збільш. на 19, 0% відносно 1999 р. +3
Стан державного бюджету:
- доходи
- видатки
- дефіцитмлн. грн.
49117, 9
48148, 6
-969, 3Збільш. на 48, 7% відносно 1999 р. +3
Стан обласного бюджету:
- доходи
- видатки
- дефіцитмлн. грн.
394, 4
393, 7
-0, 7Забезпеченість доходами, відсутність дефіциту, можлива стабілізація. +2
Темп інфляції% 6, 7Тенденція до зменшення
Фото Капча