Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тематичне картографування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра КГМ
 
 
 
Конспект лекцій з курсу:
«ТЕМАТИЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ»
 
 
 
Автор: доц. Согор А. Р.
 
 
ЛЬВІВ
 
 
 
ЗМІСТ
 
Тема 1. Способи зображення різних явищ і об’єктів реальної дійсності.
Визначення тематичних карт та їх класифікація. Особливості складання тематичних карт. Способи зображення на тематичних картах: значків, лінійних знаків, ареалів, якісного фону, ізоліній, точок, картодіаграм, картограм.
Тема 2. Політичні, політико-адміністративні та адміністративні карти.
Політичні карти. Основні елементи змісту політичних карт і особливості їх складання. Здійснення генералізації при складанні політичних карт. Політико-адміністративні та адміністративні карти, їх призначення, зміст та особливості складання.
Тема 3. Тематичні карти економічної спрямованості.
Класифікація економічних карт за змістом і методами зображення тематичної інформації на них. Основні принципи складання економічних карт. Матеріали для складання економічних карт. Карти промисловості, генералізація при складанні карт промисловості, картографування карт корисних копалин, гідроресурсів та ін. Сільськогосподарські карти (загальні, галузеві, агрономічні, землевпорядкувальні) і особливості їх складання. Транспортно-економічні карти (перевезення вантажів, пасажирів та ін.) і особливості їх складання. Загальноекономічні карти і особливості їх складання.
Тема 4. Карти населення і культури.
Карти населення. Види демографічних карт, особливості їх складання. Карти культури, їх зміст і способи відображення змісту цих карт.
Тема 5. Фізико-географічні карти.
Карти рельєфу (гіпсометричні, геоморфологічні), особливості їх складання. Карти геологічні (літолого-стратиграфічні, четвертинних відкладень, тектонічні), особливості їх складання. Кліматологічні, гідрологічні карти, особливості їх складання. Карти грунтів, ландшафтні карти.
Тема 6. Спеціальні карти.
Історичні карти, зміст цих карт, методи та особливості їх складання і редагування. Морські карти (типи карт, проекції складання, масштаби морських навігаційних карт, геодезична і висотна їх основи), особливості їх складання. Навчальні карти, особливості їх складання і оформлення.
Тема 7. Тематичні карти в комплексних регіональних атласах.
Комплексні регіональні атласи, їх призначення, зміст. Тематичні карти як складові комплексних регіональних атласів. Особливості складання цих карт та їх оформлення.
Тема 8. Основні етапи створення тематичної карти.
Проектування змісту карти. Збір, підготовка та препроцесування даних. Розробка структури карти. Створення карти. Підготовка до видання (публікації).
 
 
Тема 1. Способи зображення різних явищ і об’єктів реальної дійсності.
 
Загальні відомості про тематичні карти
Тематичною картою називають таку карту, на якій у картографічній формі подається інформація, що розкриває певну конкретну тему.
Тематична карта, як і будь-яка географічна карта складається з математичної основи, картографічного зображення, допоміжного оснащення і додаткових даних.
Зупинимось коротко на кожній з цих складових частин.
Математична основа карти. Як видно з рисунка елементами математичної основи є її картографічна проекція, головний масштаб і компоновка.
Найважливішим елементом математичної основи карти є її картографічна проекція. Наявність на карті картографічної проекції відрізняє її від будь-якого іншого рисунка, схеми, навіть, картографічної спрямованості. За допомогою картографічної проекції встановлюється зв’язок між географічними координатами точок Землі чи іншого якогось небесного тіла і їх плоскими прямокутними координатами на карті. Докладні відомості про картографічні проекції подає математична картографія – одна із складових частин картографії.
На будь-якій карті подається головний масштаб довжин ліній. Обов’язково його подають у числовій формі (числовий масштаб), інколи його записують на карті словами (іменований масштаб), або подають у вигляді графіка (лінійний масштаб). Нагадаємо, що головним масштабом називають відношення, яке показує у скільки разів зменшені лінійні розміри еліпсоїда або кулі при їх зображенні на карті.
Розташування рамки відносно території, що зображується на карті, як і розміщення у середині рамки або за її межами назви карти, її легенди, а також допоміжних карт, графіків та інших даних називають компонуванням, або просто компоновкою карти. Компонування карти належить до відповідальних картографічних задач і залежить від масштабу карти, прийнятої для неї картографічної проекції, а також, від абрису і розташування території, що зображується на карті.
Картографічне зображення. Без сумніву цей елемент будь-якої карти є основним, він практично подає читачеві карти весь її зміст. За схемою зміст картографічного зображення тематичної карти ділиться на загальногеографічну або, просто, географічну і тематичну частини. Із географічних елементів на тематичній карті здебільшого зображається гідрографія, або можуть зображуватись і населені пункти, шляхи сполучення, границі, що звичайно диктується тематикою карти. Всі вони служать як для орієнтування при користуванні картою, так і для прив’язки тематичного змісту карти в процесі її складання.
Елементами тематичного змісту будуть усі умовні позначення картографічного навантаження, за допомогою яких розкривається тематика карти. Перерахувати їх тут немає потреби, їх наявність на карті залежить виключно від тематики карти.
Як правило, картографічним зображенням вважають весь картографічний рисунок, обмежений внутрішньою рамкою карти.
Легенда
Важливим елементом карти є легенда, тобто перелік використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, що розкривають зміст карти. Правильно і логічно побудована легенда допомагає користувачу картою з вичерпною повнотою „прочитати” її зміст. Якщо умовні позначення загально-географічних карт здебільшого відомі, вони легко читаються, то умовні позначення тематичних карт настільки своєрідні і різноманітні,
Фото Капча