Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Перелік тестових запитань до розділу ”Рослинна клітина ”
 
1. У клітинах під біологічним мікроскопом добре помітна велика органела з двомембранною пористою оболонкою і ядерцем. Це...
А. рибосома
Б. * ядро
В. мітохондрія Г. хлоропласт
Д. вакуоля
2. Встановлено, що такі функції, як підтримка тургору клітини, накопичення кінцевих продуктів метаболізму, резервних та біологічно активних речовин, забезпечують...
А. ядра
Б. * вакуолі
В. оболонки
Г. пластиди
Д. мітохондрії
3. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання?
А. ядро
Б. * мітохондрії
В. хлоропласти
Г. ЕПР
4. Встановлено, що деякі органоїди клітини здатні до незалежного синтезу білків за допомогою своїх рибосом під контролем власної ДНК, тобто вони володіють напівавтономією. Це -...
А. * мітохондрії, пластиди
Б. ендоплазматична сітка, лізосоми
В. комплекс Гольджі, мікротрубочки
Г. вакуолі, центріолі
5. У клітинах зі слизом, що складають кореневий чохлик, під електронним мікроскопом виявлена значна кількість органоїдів у вигляді купки сплощених мембранних мішечків, цистерн та окремих пухирців, які складають...
А. * комплекс Гольджі
Б. ендоплазматичний ретикулум В. ядро
Г. мітохондрії
Д. полірибосоми
6. Плазматична мембрана – плазмалема, що прилягає до клітинної оболонки побудована з таких компонентів:
А. білків та вуглеводів
Б. *ліпідів та білків
В. нуклеїнових кислот та ліпідів
Г. з целюлози
7. Жорстка клітинна стінка, що оточує клітину і складається з целюлозних мікрофібрил, занурених у матрикс, який є сумішшю геміцелюлоз та пектинових речовин носить назву:
А. тонопласт
Б. плазмалема
В. *клітинна оболонка
Г. цитоплазматична мембрана
8. Функції апарату Гольджі полягають у:
А. хімічній модифікації речовин клітини
Б. * упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів
В. виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки
Г. синтезі білків
9. Тонкі цитоплазматичні нитки, що проходять крізь вузьку пору в в клітинній стінці, вистлану плазматичною мембраною, що об’єднують протопласти сусідніх клітин у симпласт носять назву:
А. тонопласт
Б. * плазмодесми
В. мікротрубочки
Г. продихи
10. Цитоплазма рослинної клітини відділена від оточуючого середовища…
А. плазмолемою
Б. тонопластом
В. * клітинною стінкою
Г. плазмодесмою
11. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься:
А. *у лізосомах
Б. у мітохондріях
В. у хлоропластах
Г. у ядрі
12. При мікроскопичному дослідженні рослинної клітини встановили, що добре розвинута система тилакоїдів характерна для:
А. зовнішньої мембрани хлоропластів
Б. внутрішньої мембрани мітохондрій
В. * внутрішньої мембрани хлоропластів
Г. внутрішньої мембраии пропластид
13. Встановлено, що у рослин синтез вторинного запасного крохмалю відбувається в:
А. * амілопластах
Б. протеопластах
В. хромопластах
Г. хлоропластах
14. Ксантофіли – це жовто-оранжеві пігменти рослини, які беруть участь в формуванні забарвлення репродуктивних органів рослини. В яких клітинних структурах накопичуються ці пігменти?
А. лейкопласти
Б. мітохондрії
В. алейронові зерна
Г. * хромопласти
15. На поперечному зрізі листка в асимілюючій тканині чітко розпізнаються зелені кулясті органоїди цитоплазми -...
А. хромопласти
Б. * хлоропласти
В. амілопласти
Г. олеопласти
Д. хроматофори
16. Усі види пластид вищих рослин біологічно пов’язані між собою і за певних умов одні переходять в інші. Позеленіння бульб картоплі свідчить про перехід:
А. хлоропластів у лейкопласти
Б. лейкопластів у хромопласти
В. *лейкопластів у хлоропласти
Г. хромопластів у хлоропласти
17. Встановлено, що жовто-червоне забарвлення соковитої частини плодів шипшини зумовлене наявністю хромопластів з пігментами, що відносяться до...
А. антоціанів
Б. хлорофілів
В. * каротиноїдів
Г. антохлорів
18. Спиртовий витяг з листків евкаліпту – «Хлорофіліпт»- має інтенсивно зелений колір, що обумовлений переходом у розчинник гідрофільних пігментів -...
А. фікоціанів
Б. каротиноїдів
В. * хлорофілів
Г. антоціанів
Д. антохлорів
19. Безбарвні пластиди без пігментів, характерні для клітин меристеми, загасаючої тканини та епідерми – це…
А. хлоропласти
Б. хромопласти
В. * лейкопласти
Г. протопласти
20. Хлоропласти водоростей – хроматофори мають різноманітну форму та містять специфічні пігменти. Крім цього, вони найчастіше містять білкові тільця…
А. каротиноїди
Б. * піреноїди
В. тилакоїди
Г. ксантофіли
21. Дослідження клітин м'якуша плодів обліпихи крушиновидної – Hippophae rhamnoides, показали, що каротиноїди містяться в краплинах жирної олії та у...
А. вакуолях
Б. лейкопластах
В. * хромопластах
Г. крохмальних зернах
Д. алейронових зернах
22. 3 листя кропиви дводомної- Urtica dioica – одержано пігмент зеленого кольору -...
А. каротин
Б. фікоціан
В. антоціан
Г. *хлорофіл Д. антохлор
23. При мікроскопії листка традесканції в клітинах епідерми, біля ядра, виявлені кулясті, безбарвні органели, що добре відбивають світло і виблискують. Такі ознаки свідчать, що ці органели
Фото Капча