Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення планування, підвищення ефективності виробництва, маркетингових заходів на ПП “Експотрейд”-“Високопілля”

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Переробка сільськогосподарської продукції представляє собою галузь матеріального виробництва, яка безпосередньо пов’язана з іншими галузями народного господарства України і є невід’ємною частиною національної економіки. Ринкові перетворення, які охопили усі ділянки економічного життя в Україні, значно вплинули на її розвиток.
З урахуванням ролі і місця, яке посідає переробна харчова промисловість важливо визначити, що вивчення процесів, які в ній відбуваються, є актуальною задачею вітчизняної економічної науки. Водночас не менш актуальною лишається проблема практичного застосування науково-економічних наробок стосовно поширення як обсягів переробки сільськогосподарської продукції, так і просування її на ринок з метою задоволення потреб населення України.
Враховуючи сучасну ситуацію, яка склалася на вітчизняному ринку, де товари вітчизняного виробництва займають надто невелику частину і усвідомлюючи, що для розширення їх виробництва існують усі потенціальні можливості, тема набуває додаткового ступеня наукової та практичної актуальності.
Мета дослідження полягає у розробці теоретично-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення планування, підвищення ефективності виробництва, маркетингових заходів підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в сучасних умовах переходу до ринкової економіки.
Мета дипломної роботи досягається шляхом вирішення наступних задач:
•Проаналізовано загальний стан галузі, існуюча галузь виробництва, технологічні аспекти виробництва, конкурентного середовища;
•розроблені пропозиції щодо вдосконалення технології і організації окремих видів робіт;
•розроблена вдосконалена структура управління підприємством в цілому;
•здійснено економічне обґрунтування випуску нових видів продукції, виявлені усі види витрат, розраховані економічно-нормативні показники роботи підприємства;
•надано прогноз розвитку виробництва з урахуванням кон’юнктури ринку.
Наукове і практичне значення данної дипломної роботи полягає у тому, що в ній запропоновано комплексний підхід до вирішення найбільш гострих проблем сучасного переробного підприємства, які стосуються організації як безпосередньо виробництва, так і просування продукції на сучасний споживчий ринок. В роботі доводиться, що запорукою успішної господарської діяльності галузі в цілому і конкретно підприємства, зокрема ТОВ “Експотрейд” є:
•запровадження технологій, здатних мінімізувати сезонний характер роботи;
•оптимізація системи управління;
•самостійне вирішення маркетингових проблем;
Результати даного дослідження можуть бути застосовані на практиці як методичні рекомендації для організації переробки сільськогосподарської продукції та вдосконалення її існуючого виробництва за умов збільшення асортименту, підвищення якості випускаючої продукції, зниження собівартості і підвищення ефективності виробництва відносно до існуючих показників.
Структура роботи відповідає її темі і задачам: дослідження складається з вступу, основної частини, що містить 5 розділів, висновків, переліку літератури, додатків.
 
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ХАРЧОВОЇ ПОМИСЛОВОСТІ
 
1.1 СТАН ГАЛУЗІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
В Україні на сучасному етапі розвитку нашого суспільства відбуваються складні процеси в економічних та політичних галузях. Забезпечення населення продуктами харчування є однією з найбільш важливих проблем. Саме цю проблему Україна повинна вирішити сьогодні.
Дивлячись на стан виробничо-технічної бази, техніко-економічних показників та розвиток інфраструктури харчова промисловість України значно відстає від економічно розвинених країн, зокрема, по механізації та автоматизації виробничих процесів, комплексній переробці сировини, а також, не менш важливу роль грає фасування та упакування продукції.
Населення не повністю забезпечується продовольчими товарами вітчизняного виробництва продукції, є уся потрібна кількість сировинних ресурсів та виробничих потужностей, Україна поступово втрачає зовнішні ринки збуту продовольчих товарів, а внутрішній ринок переповнений продуктами імпортного походження. Дуже часто трапляються неякісні імпортні товари.
З кожним роком на українських виробничих підприємствах скорочується об’єм виробництва внаслідок неплатоспроможності населення, втрати зовнішніх ринків. В торгівельній мережі витісняється якісна продукція вітчизняного виробника. Це пояснюється надходженням імпортної продукції з консервантами, що підвищує термін її зберігання.
Звуження ринків збуту є причиною того, що менше і менше в харчовій промисловості використовуються виробничі потужності. Частину цих потужностей прийшлося законсервувати, а на деяких підприємствах взагалі зупинити виробництво.
Фінансові проблеми, неудосконаленість податково-кредитної системи змусили деякі підприємства перейти до переробки сільськогосподарської сировини на давальницьких умовах та використовувати бартерну форму товарообміну.
Давальницька схема переробки сировини та бартерний товарообмін створили умови для порушення податкового законодавства, пов’язані з несплатою податку на додану вартість, акцизного збору, реалізації продукції за цінами нижче їх собівартості, що поглиблює процеси тіньової економіки. В цих умовах необхідно законодавчо обмежити виробництво продукції на давальницьких умовах, а також частину товарообмінних операцій в загальному об’ємі реалізації та впровадити санкції за її перевищення.
Не дивлячись на всі ці недоліки існують підприємства, які проводить реконструкцію та технічне переоснащення виробництва, що дозволяє їм впроваджувати нові види продукції, яка буде в новій сучасній упаковці і високій якості. Саме ці показники підвищують конкурентноспроміжність виробленої продукції в харчовій промисловості. Розширення мережі фірмової торгівлі дозволяє підприємствам-виробникам обіг засобів. 
 
1.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
 
Одним із головних напрямків підвищення ефективного розвитку харчової промисловості є широке впровадження та використання ринкового механізму господарювання. Підвищення ефективності функціонування харчової промисловості необхідно вирощувати в двох напрямках:
1.Здійснити організацію заходів.
2.Здійснення економічних заходів.
До організаційних заходів слід внести впровадження науково-обгрунтованих форм організації виробництва, прогресивної техніки і новітніх технологій, що сприятиме підвищенню інтенсивності ведення галузей харчової промисловості, підвищенню продуктивності праці і зменшенню втрат продукції і продуктивних втрат на виробництво, зниженню собівартості продукції. Тобто необхідно привести в дію внутрішньогалузеві і внутрішньогосподарські резерви, піднести дисципліну виробництва і раціонально організувати
Фото Капча