Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління корпоративною культурою та цінностями організації під час кризи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
«Управління корпоративною культурою та цінностями організації під час кризи» 
 
ПЛАН
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС КРИЗИ
1.1. Основи управління корпоративною культурою організації під час кризи.
1.2. Особливості механізму формування позитивної корпоративної культури організації.
1.3. Вплив корпоративної культури на процес управління людськими ресурсами організації в трансформаційній економіці.
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЦІННОСТЕЙ В КОМПАНІЇ LOUDCLOUD
2.1. Аналіз структури корпоративної культури організації Loudcloud та її цінностей.
2.2. Дослідження впливу корпоративної культури на управління людськими ресурсами організації.
2.3. Порівняльна характеристика системи управління корпоративною культурою в компанії Loudcloud та зарубіжних компаніях
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТОРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС КРИЗИ
3.1. Впровадження пропозицій з вдосконалення корпоративної культури та системи цінностей в компанії Loudcloud.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Ця курсова робота присвячена темі вдосконалення механізму трансформації корпоративної культури в організації під час кризи. Це потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи підприємства і окремих осіб на спільні цілі, забезпечувати лояльність і полегшувати спілкування.
В даний час, коли в будь-якій галузі технологічні новинки, сировина та будь-які інші інструменти ведення бізнесу та досягнення оптимального результату доступні всім, у організацій залишається украй мало способів, досягати кращого, ніж у конкурентів, результату. І, мабуть, основним ресурсом, за допомогою якого організація може стати лідером на ринку – це люди. Клієнти, співробітники та керівники компаній – це ті три кити, на які все більше і більше спирається сучасний бізнес. Корпоративна культура диктує стиль взаємодії між співробітниками і керівниками різних ланок, стиль взаємодії компанії з навколишнього соціокультурним середовищем.
Але трапляються моменти коли підприємство потрапляє під вплив кризи, яка може виникнути як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі. В багатьох книгах під розгляд береться питання щодо того, як керувати організацією, витратами, корпоративною культурою, коли проблем не існує. І ніде не сказано, що робити менеджерам в кризовий час.
Мета статті полягає в необхідності визначення ролі корпоративної культури як стратегічної конкурентної переваги підприємства, а також проектуванні профіля бажаної корпоративної культури на прикладі конкретного підприємства. Наукова проблема полягає у відсутності на більшості підприємств розуміння зна-чення рівня корпоративної культури, що в свою чергу впливає на конкуре-нтоспроможність компанії.
До основних завдань можна віднести:
Вивчити теоретичні основи аналізу корпоративної культури;
Охарактеризувати особливості корпоративної культури;
Виявити характер взаємозв'язку між корпоративною культурою і з іншими елементами системи управління організацією;
Виявити та охарактеризувати основні особливості вдосконалення механізму трансформації корпоративної культури в організації;
Проаналізувати корпоративну культуру компанії «Loudcloud», і її прикладі показати вдосконалення механізму трансформації корпоративної культури під час кризи.
Об'єктом курсової робити є компанія «Loudcloud» – одна із творців програмного забезпечення в США. Вона створила першу модель програмного забезпечення через мережу повсюдного та зручного доступу до спільного сховища обчислювальних ресурсів – «cloud».
Предметом курсової роботи є практичне вдосконалення функціонування механізму трансформації корпоративної культури на підприємстві під час кризи.
Методи дослідження. В роботі було використано методи емпіричного дослідження, а саме спостереження та порівняння. Також був застосований теоретичний метод, а саме системний підхід. На основі попередніх двох, я застосувала ще один метод дослідження, який включає в себе аналіз, синтез та індукцію.
Теоретична основа та інформаційна база дослідження. Корпоративну куль-туру як одну з конкурентних переваг комерційної організації досліджують у західній економічній літературі, починаючи з 1980-х років. Піонерами в цьому напрямі були відомий дослідник Р. Акоф, отримавши почесне звання «Людина Ренесансу» та його науковий керівник У. Черчмен. Істотний внесок у дослідження проблем культури організацій зробили Т. Пітерс, А. Маслоу, Р. Уотермен, М. Армстронг, Г. Даулінг, К. Камерон, Е, Шейн, Ф. Котлер, Капітонов, Р. Кричевский, Б. Мільнер, та інші вітчизняні дослідники. Проте в наукових працях чітко не визначено роль розвитку корпоративної культури як основної нематеріальної конкурентної переваги, а також відсутні аналітичні методи оцінки її рівня для конкретного підприємства. Зовсім відсутня методика і саме поняття проектування рівня культури, хоч існує запропонована Р. Акофом методологія проектування ідеального (бажаного) майбутнього.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ЦІННОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС КРИЗИ
 
1.1.Основи управління корпоративною культурою організації під час кризи
 
Корпоративна культура організації – складне і багаторівневе поняття, яке за своїм змістом суттєво відрізняється від поняття загальної культури своєю комерційною спрямованістю. Вона також уявляє собою для конкретної організації певну суміш декількох, здебільше чотирьох, основних типів культури, які мають бути узгоджені (збалансовані) поміж собою. В ринковій економиці, особливо в умовах кризи, необхідно зростає роль корпоративної культури, її рівня та спрямованості в загальній стратегії розвитку і удосконалення конкурентоспроможності організацій. Однак, нажаль, ще мало організацій, що займаються формуванням та впровадженням корпоративних цінностей, проектуванням більш високого рівня корпоративної культури. Актуальність і водночас складність проблеми проектування більш високого рівня корпоративної культури полягає втому, що керівництву на фоні його прагнення
Фото Капча