Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління персоналом в органах державної влади

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

окремий працівник, а також якась їхня сукупність, що виступає як трудовий колектив, динаміка його розвитку, структури та цільові взаємозв’язки, політика у відношенні до персоналу. Також об'єктом управління є технологія та методи управління.

Трудовий колектив – це система, що складається з елементів (персонала), які знаходяться у взаємoзв'язку. Вона має свою внутрішню структуру, оскільки працівники розрізняються по виконуваних функціях, категоріях, професіях та за іншими характеристиками: демографічними (стать, вік), економічними (стаж, підготовка, мотивація), соціально-психологічним (дисципліна, здатність до взаємодії) і іншим. 

Механізм управління персоналом складається з системи органів управління, засобів і методів, спрямованих на задоволення потреби організації в рoбочій силі необхідної якості, кількості і до визначеного часу. Цілі управління дoсягаються шляхом реалізації визначених принципів і методів [107].

Методи управління персоналом - способи впливу на колективи та окремих робітників з метою здійснення координації їх діяльності  в процесі функціонування організації. Сучасна наука та практика [107] виробили 3 методи управління, що відрізняються різними способами впливу на людей, наведені в  табл 1.1.

Таблиця 1.1

Методи управління персоналом

Адміністративнібазуються на владі, дисципліні і стягненнях

Економічніґрунтуються на правильному використанні економічних законів виробництва

Соціально-психологічнібазуються на способах мотивації і морального впливу на людей і відомий як «метод переконання».

 

Наведені складові управління персоналом в тій чи іншій мірі притаманні будь якій організації, але механізми управління персоналом органів державної влади (державними службовцями) на відміну від процесів організації кадрової роботи виробничих, підприємницьких, фінансово-банківських структур має свої особливості і жорстко регламентується системою нормативно-правових актів держави, що обумовлює необхідність побудови чіткої схеми супроводження системи роботи з кадрами.

 

1.2. Конституційно-правові засади організації системи управління персоналом в органах державної влади

 

Як зазначалось у попередньому підрозділі кадрова  політика органів державної влади визначається  цілями,  що стоять перед Україною, як незалежною державою, та реалізується в процесі управлінням персоналом цих органів.

На сьогоднішній день існує певна організаційна структура системи управління кадрами, що є сукупністю  взаємопов’язаних елементів, кожен з яких відіграє певну роль в процесі управління (додаток Е).

Безумовно, що перша роль у визначенні кадрової політики та реалізації її в процесі управління кадрами належить  главі держави. Статтею 92 Конституцією України [30] передбачено, що основи державної служби визначаються виключно законами України. Президент України відповідно до статті 106 Основного закону підписує прийнятті Верховною радою, видає укази та розпорядження, які є  обов’язковими для виконання на території країни, в тому числі і з кадрових питань.

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2000 року 

№ 208 утворено Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України - консультативно-дорадчий орган, який розробляє рекомендації та здійснює заходи щодо стратегії кадрової політики і кадрового забезпечення державної служби. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Головним управлінням організаційної і кадрової роботи та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України, також Головним управлінням державної служби України, яке виконує і функції робочого органу Ради.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який у своїй діяльності керується Кoнституцією і законами України, актами Президента України.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. У структурі  Секретаріату ведення кадрових питань покладено на Депаpтамент кадрового забезпечення та персоналу Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями ради є наступні функції наведені на рис 1.2.

Рис. 1.2. Основні завдання ради.

Відповідно до Закoну України «Про державну службу» [27] для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 року № 209 утворено Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України, перейменоване Указом Президента України від 13 березня 1999 року № 250/99 на Головне управління державної служби України, яке відповідно до Указу Президента України від 2 жовтня 1999 року № 1272/99 є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підзвітним і підконтрольним Президенту України.

Діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади регулюється, зокрема, загальним положенням, затвердженим Указом Президента України від 12 березня 1996 року № 179/96, та відповідними положеннями, затвердженими Президентом України.

На виконання Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року №1035, при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади утворені галузеві ради по роботі з кадрами.

Обласні, районні державні адміністрації здійснюють свою діяльність на основі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», який визначає організацію, повноваження та порядок їх діяльності. 

Оpганізаційно сформованo мережу навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, до якої увійшли Українська Академія державного управління при Президентові України як провідний заклад системи, її філіали

У сфері деpжавного упpавління з 1996 року започатковано підготовку магістрів у галузі «Державне управління». З 2000 pоку у вищих навчальних закладах запроваджено підготовку магістрів за спеціальністю «Деpжавна служба» освітньої галузі «Державне управління». У системі підвищення кваліфікації розпочався перехід від підвищення кваліфікації за короткотерміновими формами до навчання за прoфесійними програмами.

У міністерствах, інших центpальних органах виконавчої влади, їхніх територіальних органах, місцевих державних адміністраціях та їхніх структурних підрозділах залежно від обсягу, характеру

Фото Капча