Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальне землезнавство

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
76
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Передмова
Розділ 1. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕЗНАВСТВА
1.1. Історія формування уявлень про Землю та розвиток землезнавчих  ідей
1.1.1. Об’єкт і предмет землезнавства, його місце в системі географічних  наук
1.1.2. Зародження і розвиток знань про Землю у давньому світі
1.1.3. Географія у середні віки та епоху Відродження
1.1.4. Розвиток землезнавчих ідей у Європі у XVIII-XIX століттях
1.1.5.  Землезнавство найновішого часу (кінець XIX ст. – початок ХХ ст.)
1.1.6. Сучасний етап розвитку загального землезнавства
1.2. Парадигми та методологічні засади сучасного землезнавства
1.2.1. Хорологічна парадигма у землезнавстві
1.2.2. Систематична парадигма у землезнавстві
1.2.3. Модельна парадигма у географії
1.2.4. Системна парадигма у географії
1.2.5. Екологічна парадигма у землезнавстві
1.2.6. Методологічні засади сучасного землезнавства
Розділ 2. ЗЕМЛЯ У ВСЕСВІТІ
2.1. Загальна  характеристика Всесвіту
2.1.1. Склад Всесвіту
2.1.2. Будова Всесвіту
2.1.3. Класифікація небесних тіл
2.1.4. Наша Галактика
2.2. Сонячна система
2.2.1. Загальна характеристика Сонця
2.2.2. Склад та будова Сонячної системи
2.2.3. Закони руху планет Кеплера 
2.2.4. Походження Сонячної системи
2.2.5. Обертання Сонячної системи навколо центру Галактики
2.2.6. Характеристика планет Сонячної системи
2.3. Особливості Землі як планети
2.3.1. Гравітаційне поля  Землі
2.3.2. Географічне значення гравітаційного поля Землі
2.3.3. Фігура та розміри Землі 
2.3.4. Внутрішня будова Землі 
2.3.5. Магнітосфера Землі та її показники
2.3.6. Зміни магнітного поля Землі
2.3.7. Магнітні бурі та полярні сяйва
2.3.8. Значення магнітного поля Землі
2.4. Географічні наслідки параметрів Землі як планети
2.4.1. Географічні наслідки участі Землі у рухах Сонячної системи у Всесвіті
2.4.2. Уплив сонячно-земних взаємодій на природу нашої планети
2.4.3. Уплив Місяця на природу Землі
2.4.4. Географічні наслідки параметрів Землі як планети 
Розділ 3. РУХИ ЗЕМЛІ ТА ЇХ ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ
3.1. Осьове обертання Землі та його географічні наслідки
3.1.1. Показники руху Землі навколо своєї осі
3.1.2. Нерівномірність гравітаційного поля Землі
3.1.3. Полярне стиснення фігури Землі
3.1.4. Періодичність припливів
3.1.5. Зміна дня і ночі
3.1.6. Сила Коріоліса та її вплив на природу Землі
3.1.7. Добова ритміка у географічній оболонці
3.1.8. Доба – природна одиниця часу
3.2. Параметри орбітального руху Землі 
3.2.1. Характеристики орбітального руху Землі
3.2.2. Географічні наслідки зміни ексцентриситету земної орбіти
3.2.3. Причини різної тривалості пір року
3.2.4. Прецесія тривалістю 40700 років
3.3. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця
3.3.1. Зміна висоти Сонця  над горизонтом упродовж року
3.3.2. Зміна пір року
3.3.3. Прецесія тривалістю 26 000 років
3.3.4. Тропічний рік – природна одиниця часу
3.3.5. Регулювання літочислення у сонячному календарі
3.3.6. Пояси освітленості
Розділ 4. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
4.1. Географічна оболонка -  планетарний природний комплекс
4.1.1. Склад, межі та будова географічної оболонки
4.1.2. Закономірності цілісності та кругообігів речовини та перетворення енергії у географічній оболонці
4.1.3. Закономірності ритмічності та неперервності та нерівномірності розвитку географічної оболонки
4.1.4. Закономірності зональності та азональності у географічній оболонці
4.1.5. Закономірність полярної асиметрії
4.2. Географічна оболонка – середовище існування людства
4.2.1. Природне середовище існування людства
4.2.2. Поняття «природні ресурси», класифікації природних ресурсів
4.2.3. Поняття про антропосферу та ноосферу
4.2.4. Негативні та конструктивні впливи людства на геосфери
4.2.5. Особливості сучасної екологічної кризи
4.2.6. Пошкодження здатності природних комплексів до саморегуляції та самовідновлення на сучасному етапі розвитку географічної оболонки
4.2.7. Деформація кругообігів речовини та перетворення енергії на сучасному етапі розвитку географічної оболонки
4.2.8. Порушення динамічної рівноваги на сучасному етапі розвитку географічної оболонки
 4.2.9. Екологічні стратегії  людства
 4.2.10.  Концептуальні принципи збалансованого розвитку й глобального природокористування
4.2.11. Основні шляхи екологізації природокористування
Список використаних джерел
 
ПЕРЕДМОВА
 
У посібнику висвітлюються основи землезнавства – древньої фундаментальної  географічної галузі. Інша її назва – загальна фізична географія – чітко вказує на глобальність та комплексний характер змісту цієї науки. Зі сприйняття її основ, викладених у курсі  загального землезнавства, починається входження студентів у  світ науки «географія».  У цьому посібнику зі загального землезнавства послідовно відображено наскрізні процеси, загальні риси та закономірності організації природи  нашої планети в цілому та географічної оболонки зокрема. Остання розглядається  як безпосереднє  середовище існування людського суспільства.
Посібник складається зі чотирьох розділів. У  першому розділі висвітлена коротка історія формування знань про Землю та еволюцію землезнавчих ідей. Результат цієї еволюції  - теоретичні засади сучасного землезнавства  та фізичної географії розкривається  у другій темі указаного розділу. У наступних трьох розділах  характеризуються особливості природи нашої планети від загального до конкретного, тобто від Всесвіту  та космічних впливів на Землю до географічної оболонки зі специфікою взаємодій у ній між природою і суспільством.  У другому розділі розкриваються  основні риси  складу та будови Всесвіту і Сонячної системи у контексті космічного впливу на їх невід’ємну частину – Землю, а також висвітлюються параметри нашої планети
Фото Капча