Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

узвичаєння, оповсякденювання, легітимація, об’єктивація, фонові очікування, симуляція тощо. Це означає, що можна вести мову про групу понять, у якій він є спільним елементом, що й дає його реляційну характеристику.

Враховуючи те, що концепт рутинізації збагачує свій об’єктивний зміст за рахунок змісту сприйнятих понять, він стає багатозмістовним. Це вимагає його багатоманітних інтерпретацій і застосування в різних контекстах. Зокрема, концепт працює при дослідженні індивідуальної та колективної поведінки, інституціональної сфери, особливостей організації соціальних акторів, механізмів творення соціального порядку тощо. Зокрема, він виконує функції: 1) дослідження суспільних механізмів, що обмежують та надають легітимні канали для здійснення діяльності; 2) відображення зв’язку між структурованим соціальним простором і внутрішніми системами диспозицій агентів; 3) пояснення повторюваності здійснюваних суб’єктами симулятивних практик.
Виникає теоретико-методологічне та логічне питання поєднання мозаїки значень, функцій, перспектив застосування концепту "рутинізація" із необхідністю узагальнюючого підходу для того, щоб відбулося повернення його сприйняття від еклектичного змісту до загальної однозначності. Тобто концепт на загальнотеоретичному рівні має бути однозначним, для чого необхідно здійснити процедуру узагальнення. Отже, загальне поняття "рутинізація", об’єднуючи ряд інших понять і акумулюючи їхній об’єктивний зміст, здатне вийти на рівень категорії загального соціологіїчного теоретизування.
 
СПИСОК ПРАЦЬ,
ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
Основні положення дисертації викладено у 14 публікаціях, 5 з яких – наукові статті у фахових виданнях.
Публікації у наукових фахових виданнях
 1. Недзельський А. Механізми рутинізації повсякденного життя: Г. Гарфінкель vc Е. Гіденс // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К. : Фенікс, 2010. – Вип. 10. – С. 71–76.
 2. Недзельський А. Рутинізація крізь призму соціологічних концепцій радикального постмодернізму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К. : Логос, 2012. – Вип. 14. – С. 48–57.
 3. Недзельський А. Проблема соціального порядку крізь призму рутинізації соціальних практик // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К. : Логос, 2012. – Вип. 17. – С. 28–36.
 4. Недзельський А. Концепт рутинізації фонових практик у соціологічних підходах Е. Гіденса та П. Бурдьє // Нова парадигма. Журнал наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – № 115. – С. 185–197.
 5. Недзельський А. Познавательный потенциал концепта "рутинизация" в теоретической социологии // Вопросы гуманитарных наук. – М. : Спутник+, 2013. – № 6 (69). – С.147–154.
 6. Інші публікації
 7. Недзельський А. Феномен повсякденного життя та специфіка його концептуалізації в суб’єктивістських соціологічних теоріях // Матеріали VIІ Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених «Шевченківська весна 2009». – К., 2009. – С. 127–129. 
 8. Недзельський А. Концептуальні особливості аналізу процесу рутинізації повсякденності у постструктуралістській соціології // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій», 4 грудня 2009 р., (м. Київ) та VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей» (20-21 травня 2010 р., м. Київ). – К. : Логос, 2010. – С. 134–140.
 9. Недзельський А. Рутинізація й хабітуалізація: порівняльний аналіз // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: матеріали ІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (19-20 жовтня 2010 р., м. Київ). – К. : Логос, 2011. – С. 109–112.
 10. Недзельський А. Дослідження процесу рутинізації в соціологічних концепціях радикального постмодернізму // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: матеріали ІV Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (8-9 грудня 2011 р., м. Київ). – К. : Логос, 2012. – С. 27-30.
 11. Недзельський А. Традиція, міф, ритуал та ідеологія як соціокультурне підґрунтя рутинізації персоніфікованих та колективних соціальних практик // Матеріали Х Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2012». – К., 2012. – Вип. Х, ч. 2. – С. 291–293.
 12. Недзельський А. Феноменологічні витоки поняття "рутинізація" в теорії структурації Е. Гіденса // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві» (2 листопада 2012 р., м. Київ). – К. : Логос, 2013. – С. 158–160.
 13. Недзельський А. Концепт рутинізації в соціологічній теорії практик // Соціологія та сучасні соціальні трансформації: матеріали V Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (30 листопада 2012 р., м. Київ). – К. : Логос, 2013. – С. 9–13.
 14. Недзельський А. Рутинізація фонових практик в теорії структурації Е. Гіденса // Матеріали ХІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2013». – К., 2013. – Вип. ХІ, ч. 2. – С. 96–98.
 15. Недзельський А. Поняття рутинізації в світлі досліджень сучасних суспільних трансформацій // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології (28-29 листопада 2013 р., м. Київ). – К. : Талком, 2013. – С.114–116.
 
АНОТАЦІЯ
 
Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2014.
Дисертацію присвячено з’ясуванню особливостей використання концепту "рутинізація" в феноменологічній та постструктуралістській соціології та здійсненню теоретико-методологічного обґрунтування пізнавального потенціалу концепту "рутинізація" в соціологічних теоріях.
Виявлено статус концепту "рутинізація" в понятійно-категоріальному апараті феноменологічної й постструктуралістської соціології. Здійснено обґрунтування пізнавального потенціалу концепту "рутинізація" в аспектах дослідження практик міжсуб’єктної соціальної взаємодії та впорядкування соціального життя. Визначено характер концептуального відображення процесу рутинізації в радикалізованих постструктуралістських соціологічних підходах. Встановлені та аргументовані атрибутивні ознаки концепту "рутинізація", виявлено його основні функції та зв’язки з іншими соціологічними поняттями. Запропоновано загальну теоретичну інтерпретацію поняття "рутинізація"
Ключові слова: концепт "рутинізація", фонові практики, хабітуалізація, типізація, фонові очікування, габітус, симуляція.
 
 
Недзельский А.А. Концепт рутинизации в феноменологической и постструктуралистической социологии. – рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.01 – теория и история социологии – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины.  Киев, 2014.
Диссертация посвящена изучению особенностей использования концепта "рутинизация" в феноменологической и постстурктуралистской социологии и  осуществлению теоретико-методологического обоснования познавательного потенциала концепта "рутинизация" в социологических теориях. Раскрыты предпосылки формирования данного концепта в социологии в рамках феноменологического и постструктуралистского подходов, поскольку именно в них выделились основные его свойства. А именно – способность указывать на стабильные, повторяемые и нерефлексивно воспроизводимые социальные практики. На основе анализа парадигмальных, концептуальных и авторских теоретических построений определен статус "рутинизации" как концепта социологии в его развитии до уровня социологического понятия: в феноменологии и постструктурализме он выступает в качестве концепта социологической теории, обретая черты межпарадигмального социологического понятия в приложении к  более общей теории практик и постмодернистским разработкам в социологии. Обоснован познавательный потенциал концепта "рутинизация" благодаря представлению его теоретико-методологических возможностей при исследовании межсубъектных взаимодействий и формирования общественного порядка, который мы понимаем как результат практических действий социальных субъектов.
Для определения структурных составляющих концепта рутинизации, а также – его функциональных и релятивных характеристик в качестве основы было взято его понимание как теоретического конструкта, обозначающего некий процесс преобразования социальных практик от состояния осознанных к нерефлексивным и симулятивным путем их регулярного воспроизведения и стандартизации. В работе показано значение рутинизации как механизма институционализации общественной жизни. Расширены научные представления о развитии  интерпретаций характеристик и функций рутинизации как социального феномена. Определено, что на онтологическом уровне процесс рутинизации приводит к формированию комплекса таких индивидуальных и коллективных практик, которые регулярно и без участия рефлексии воспроизводятся в сфере повседневной жизни. Установленна способность концепта "рутинизация" отображать процессы создания социальных симулякров и описывать возможность поддержания непроблемного социального взаимодействия в условиях радикализированной рефлексии и повышенных рисков. В диссертации раскрыт характер взаимодействия понятия рутинизации со смежными по значению понятиями социологии (типизация, хабитуализация, симуляция) в качестве подчиненного, однако, объединяющего их, концепта. Путём анализа текстов Э. Гидденса и П. Бурдье, были сформулированы основные гносеологические функции концепта "рутинизация" с позиций теории и методологии постструктуралистской социологии. Также в диссертационном исследовании был уточнен потенциал концепта рутинизации к осветлению внутренней логики как неформализированных, так и институциональных дискурсов, поскольку последние, упорядочиваясь на практическом уровне, производят общие рутинные схемы и процедуры. Это дает возможность для использования понятия "рутинизация" в качестве исследовательского инструмента с целью гносеологического преодоления дискурсивной фрагментированности и несогласованности.
Ключевые слова: концепт "рутинизация", фоновые практики, хабитуализация, типизация, фоновые ожидания, габитус, симуляция.
 
 
Nedzelskyi A.O. The Routinization Concept in the Phenomenological and Poststructuralist Sociology. - Manuscript.
Thesis for a Scientific Degree of Candidate of Sociological Sciences, Speciality 22.00.01- Theory and History of Sociology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014.
The dissertation focuses on the peculiarities of using the routinization concept in phenomenological and poststructuralist sociology and also on theoretical and methodological foundation of the routinization concept in modern sociological theories. The gnoseological status of routinization concept among the concepts and categories of phenomenological and poststructuralist sociology has been identified. The dissertation has provided a rationale meaning for cognitive potential of "routinization" concept in aspects of the researching practices of intersubjective social interaction and of specific foundation of social order. 
The specific of the conceptual reflection of the routinization process in poststructuralist sociological paradigm has been defined. The attributive components of routinization concept have been identified; its main functions and links with other sociological concepts have been characterised. The general theoretical interpretation of routinization concept has been proposed.
Keywords: concept of routinization, background practice, habitualization, typisation, expectations, habitus, simulation.
Фото Капча