Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз виробничого потенціалу підприємства (на прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ")

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти та науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Факультет економіки та підприємництва
Кафедра економіки підприємства
 
Спеціальність 6.030504 „Економіка підприємства”
 
Дисципліна „Економічний аналіз”
 
Курс 5
Група  2
 
Завдання на курсову роботу
 
Студенту ______________________________________________________
 
Тема __________________________________________________________ 
Вихідні дані до курсової роботи:
Звітна, нормативна, статистична, бухгалтерська, внутрішня, довідкова інформація, що характеризує діяльність підприємства за 2010-2012роки
______________________________________________________________
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Необхідність управління виробничим потенціалом підприємств
1.2 Особливості, основні вимоги та важелі управління  потенціалу
1.3 Розвиток потенціалу підприємства та концептуальні підходи до управління ним
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА І РІВНЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ (На прикладі ВАТ "ПОЛІССЯХЛІБ"
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аназіз динаміки основних техніко-економічних показників ВАТ “Поліссяхліб”
2.3 Оцінка вартості потенціалу підприємства та показники його використання
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Факторний аналіз
3.2. Обгрунтування перспектив розвитку потенціалу підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Успішна діяльність на ринку багато в чому визначається потенціалом підприємства. При цьому вирішальну роль в економічному та соціальному розвитку не лише будь-якого підприємства, але і держави відіграє потенціал, якай в значній мірі і визначає економічну могутність держави в цілому. Тому удосконалення управління економічним потенціалом - є вважливим завданням підприємства
Однак розвиток в Україні глибокої кризи призвів до деградації промислово - виробничих основних фондів, значного погіршення технічного стану та використання організаційно-технічного потенціалу. За майже десять років ринкових перетворень в країні відбуваються складні соціально – економічні процеси, які також негативно впливають на стан потенціалу. 
Технічний стан та низька ефективність використання наявного організаційно – технічного потенціалу підприємств в умовах реформування економіки свідчать про необхідність здійснення з боку держави рішучих заходів по підвищенню технічного рівня виробничого апарату на основі економічних методів управління.
Тому тема роботи є надзвичайно актуальною, особливо з огляду на її практичну спрямованість на дослідження галузі хлібобулочних виробів. Посилення конкуренції на ринку хлібопекарської продукції поряд з рядом проблем у розвитку галузі та погіршенням економіко-політичної ситуації в Україні вцілому визначило необхідність запровадження на підприємствах управління їх потенціалом. 
Під час дослідження було поставлено мету дослідити теоретичні підходи до розуміння поляття потенціалу підприємства, його формування, розвитку та управління ним. Передбачено застосувати елементи управління потенціалом на виробничому підприємстві-обєкті досліджень.
Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні завдання:
­дослідити теоретичні основи управління виробничим потенціалом підприємства;
­здійснити аналіз потенціалу підприємства та рівня його використання;
­оцінити конкурентоспроможність потенціалу підприємства
­визначити управлінське рішення щодо вдосконалення потенціалу підприємства»;
­обґрунтувати перспективи розвитку потенціалу підприємства.
Об'єктом дослідження є ВАТ “Поліссяхліб”, що функціонує у хлібопекарній галузі. 
Предмет дослідження – механізми обґрунтування заходів щодо управління потенціалом підприємства відповідно до можливостей підприємства щодо їх здійснення. 
Інформаційною базою дослідження виступають статистичні дані щодо основних показників розвитку галузі хлібопродуктів та економіки країни загалом, статистична звітність ВАТ “Поліссяхліб”, навчальні посібники та підручники з управління потенціалом та загального менеджменту.
В дослідженні використані методи групування, порівняння, аналізу та синтезу, визначення показників діяльності підприємства, побудови таблиць і графічного матеріалу.
Практична цінність дослідження полягає у розробленні пропозицій щодо підвищення ефективності використання потенціалу підприємства, використання яких забезпечить підприємству отримання очікавих вигід та довгострокову рівновагу діяльно.
В процесі дослідження було узагальнено існуючі підходи до визначення поняття потенціал підприємства та управління ним.
На основі проведених досліджень рівня потенціалу ВАТ “Поліссяхліб”, його використання та оцінки його конкурентоспроможності, запропоновані заходи щодо управління потенціалом підприємства, реалізація яких на практиці дозволить досягти підвищення ефективності функціонування підприємства, врівноважити його потенціал та забезпечити його розвиток та ефективне використання.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Необхідність управління виробничим потенціалом підприємства
 
Термін “потенціал” у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова “potentia” і означає “приховані можливості”, які в виробничій практиці завдяки праці можуть перейти в реальну дійсність.
Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, максимально задовольняючи в такій спосіб корпоративні та суспільні інтереси.
Потенціал підприємства – це складна, динамічна, поліструктурна система. Ця агломерація має певні закономірності розвитку, від уміння використати які вирішальною мірою залежить ефективність економіки, темпи та якості її зростання. Отже, потенціал підприємства характеризується наступними рисами:
1. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин.
2. Можливості підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів та резервів (економічних, соціальних), не залучених у виробництво. 
3. Потенціал підприємства визначається не тільки наявними ресурсними можливостями, але ще й навичками різних категорій персоналу щодо  його використання і отримання максимального доходу.
4.
Фото Капча