Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
до проведення практичних занять з курсу
”Економіка праці та соціально-трудові відносини”
для студентів  всіх форм навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”
 
 
ВСТУП
 
Праця – основа життєдіяльності і розвитку людського суспільства. Зміст і характер праці залежать від ступеня розвитку продуктивних сил та суспільних відносин. В умовах становлення і функціонування ринкової економіки, різноманітності форм власності великого значення набуває вивчення проблем продуктивності, вдосконалення оплати праці, організації і нормування, поліпшення планування трудових показників.
Економіка праці й соціально-трудові відносини – це наука про працю. Праця відіграє важливу роль у розвитку людського суспільства й людини. Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних та духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей. Процес праці містить три основні моменти: доцільну діяльність людини, тобто власне працю; предмет праці, на який спрямована праця; засоби праці, за допомогою котрих людина впливає на предмет праці.
Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань із питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання оптимального використання ресурсів та підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці. Предметом навчальної дисципліни є праця, стосунки між людьми в процесі трудової діяльності, розвиток та використання трудового і творчого потенціалу працівників, підвищення    ефективності    й    дохідності    праці    та    рівня    її    оплати. Завдання дисципліни:
  • висвітлення  теоретичних  аспектів  сучасних  проблем  економіки праці;
  • формування у студентів практичних навичок та вмінь до управління
  • працею;
  • розвиток  здібностей  до  науково-дослідницької  діяльності, самостійності і відповідальності у роботі;
  • формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо розв’язання проблем економіки праці.
Завдання і методичні рекомендації для проведення практичних занять
 
Практичне заняття № 1
Тема: “Моделювання оптимального використання ресурсів”
 
Завдання. Комбінат будівельних конструкцій має змогу випускати 8 видів панелей перекриття. Запаси ресурсів, норми їх витрат на одиницю продукції і
ціни наведені в табл.1.1.
 
Таблиця 1.1
 
На основі даних табл.1.1 необхідно:
1) скластиекономіко-математичнумодельзадачізакритерієм максимізації доходу;
2) визначити оптимальний план задачі;
3) зробити аналіз використання ресурсів;
4) провести аналіз моделі на стійкість;
5) дослідити доцільність залучення у виробництво 10N т гравію за ціною 100 грн. за 1т;
6) визначити, за якої ціни буде вигідно випускати 7-й вид продукції.
При виконанні завдання для пошуку оптимального розв’язкуі аналізу моделі на чутливість використати стандартні засоби системи EXCEL.
Основнітеоретичніположенняіметодичнірекомендаціїдля виконання завдання
В загальному випадку задача оптимального використання ресурсів може бути сформульована наступним чином.
Підприємство має у своєму розпорядженні m видів ресурсів і може використати їх для виробництва n видів продукції. Відомі ціни на продукцію кожного виду, запаси ресурсів і норми витрат ресурсів на одиницю продукції. Потрібно скласти такий план випуску продукції, за якого буде забезпечено отримання максимального доходу.
Позначимо:
Елементи наведеної вище економіко-математичної моделі мають такий зміст:
• (1.1)  –  цільова  функція,  яка  визначає  величину  доходу  за  умови дотримання обмежень (1.2) і (1.3);
• (1.2) – система обмежень  на використання ресурсів ( ресурсу не можна використати більше, ніж його є в запасі );
•(1.3) – обмеження на невід’ємність змінних.
Microsoft  EXCEL  як  інструмент      вирішення  задач  вибору оптимальних рішень
Реалізація економіко-математичних моделей, які використовують для вироблення  оптимальних управлінських  рішень,  вимагає  використання сучасних програмних продуктів. Одним з найрозповсюдженіших засобів розв’язання задач пошуку оптимальних рішень слугує система Microsoft EXCEL.
Більшість  практичних  завдань,  які  запропоновано  для  освоєння дисципліни   і   наведено   у   методичних   вказівках,   зводяться   до   моделей лінійного і цілочислового програмування.
Процедуру пошуку оптимальних рішень за допомогою табличного процесора EXCEL розглянемо на прикладі задачі  лінійного програмування:
Для  знаходження  оптимального  розв’язку  скористаємося  стандартними засобами системи EXCEL.
Першиметапомрозв’язуваннязадачілінійногопрограмуванняза
допомогою системи EXCEL є створення на екрані форми для задання умов задачі. Типовим прикладом форми наведеної вище моделі слугує рис.1.1.
 
Рис.1.1. Приклад екранної форми для задання умов задачі
 
Для задання адрес значень невідомих, цільової функції і обмежень задачі потрібно  викликати  діалогове  вікно  Поиск  решения  (Сервис,  Поиск решения...) (рис.1.3).
Модифікацію, вилучення і додавання обмежень задачі можна здійснити у діалоговому вікні Добавление ограничений (рис.1.4), яке розгортається після натискання кнопки Добавить у діалоговому вікні Поиск решения.
Розв’язування задачі вимагає використання діалогового вікна Параметры поиска решений (кнопка Параметры у вікні Поиск решения), в якому вказують умови пошуку оптимального рішення (рис.1.5).
Встановлення прапорця Линейная модель і натискання кнопки ОК повертає користувача у вікно Поиск решения. Натискання кнопок Выполнить і   ОК   у   вікні   Поиск   решения   після   виконання   описаних   вище   кроків забезпечить розв’язування задачі симплексним методом (рис.1.6). Якщо умови задачі сумісні, то на екрані з’явиться діалогове вікно Результаты поиска решений (рис.1.7).
Після створення форми необхідно задати обмеження і цільову функцію задачі (рис.1.2).
 
Рис.1.2. Формування умов
Фото Капча