Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (19 - 20 ст.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
 
КАРПЯК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
 
УДК 788. 5: 78. 03 (477)
 
Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (19 - 20 ст.)
 
Спеціальність 17. 00. 03 -Музичне мистецтво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі духових та ударних інструментів Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Апатський Володимир Миколайович, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (м. Київ), кафедра духових та ударних інструментів.
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор Давидов Микола Андрійович, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (м. Київ), завідувач кафедрою народних інструментів кандидат мистецтвознавства, професор Козаренко Олександр Володимирович, Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка, кафедра композиції.
Провідна установа: Одеська державна консерваторія ім. А. В. Нежданової, кафедра історії музики та музичної етнографії.
Захист відбудеться “ 29 “ травня 2002 року о 15год. 30хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 005. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського (01001, Київ-1, вул. Городецького, 1/3, 2-й поверх, ауд. 36.)
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Історія флейтового виконавства є однією зі складових частин історії музичного мистецтва. Флейтове виконавство у Львові має багаті традиції і досягнення, значення яких переростають локальні рамки. Порівняльний аналіз характерних рис музичного виховання та життя музикантів-флейтистів у різних історичних та соціально-економічних умовах, проведення паралелей з сучасним життям музикантів, намагання піднести престиж флейтового виконавства, а через нього інструментальної музики та музичного мистецтва в цілому, визначають актуальність даної роботи.
В порівнянні з іншими, більш вивченими галузями музичного мистецтва України, духове виконавство залишається найбільш недослідженою ділянкою. Значні досягнення та багата історія флейтового виконавства у Львові вимагають серйозного вивчення та висвітлення саме тепер, в іншому випадку, через лише фрагментарну та розрізнену інформацію, вони можуть бути просто втрачені. Сьогодні та в майбутньому завдяки таким дослідженням музиканти-духовики нашої країни зможуть спиратися не лише на окремі дослідження у сфері методики виконавства, що можуть дати лише конкретні навчальні поради, але й отримають можливість подивитися на досягнення виконавської майстерності з історичного погляду, що створить передумови більш грунтовного, творчого проникнення у свою професію.
Дослідження історії флейтового виконавства вносить також значний вклад у вивчення історії музичної культури Львова.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертації розроблена згідно з планом науково-дослідної діяльності ЛДМА ім. М. В. Лисенка, планами кафедри духових та ударних інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського, включена до комплексної теми “Музичне виконавство: історія, теорія” (п. 18 Перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності НМАУ). Кафедра духових та ударних інструментів НМАУ поставила перед молодими науковцями, які працюють над дисертаціями, завдання розробити наукові основи курсу «Історія духового виконавства України». Одним з вкладів у виконання цієї наукової програми виступає дане дослідження.
Наукова новизна. Історія духового мистецтва у Львові – зовсім не вивчена галузь розвитку музичного мистецтва України. В книгах та підручниках, присвячених вивченню музичного життя Львова, відомості про музикантів-духовиків зустрічаються надзвичайно рідко. Вони не можуть претендувати не лише на вичерпний аналіз духової музичної практики у цьому місті, але є настільки обмеженими, що не дають змоги навіть на будь-яке віддалене уявлення про концертне життя, методику навчання музикантів-духовиків.
Окремі теми роботи, особливо ті, які пов’язані з новітньою історією та сучасним станом виконавства на флейті у Львові, висвітлено вперше.
Документальною основою дисертації стали матеріали державних архівів України та архіву ЛДМА ім. М. Лисенка, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, більшість з яких вводиться у наукову сферу вперше. Були вивчені публікації та дослідження, близькі досліджуваній проблематиці. Використані матеріали української, радянської, австрійської та польської преси, яка, разом з архівними та іншими матеріалами, стала джерелом цінних відомостей, на яких побудована робота.
Дисертація не лише вперше ознайомлює з невивченою до цих пір галуззю музичного мистецтва Львова, але й обгрунтовує твердження про існування в місті школи гри на флейті, багатих виконавських традицій, певного методу викладання, спадковості в галузі флейтового виконавства.
Мета дослідження – відтворення історії флейтової школи Львова. Дисертація мала за мету розкрити традиції флейтового мистецтва і високий сучасний рівень підготовки флейтистів у Львові.
Проблематика дисертації зумовила такі завдання:
розкрити джерела львівської флейтової школи, її зв’язки з іншими регіональними та національними флейтовими школами;
показати розвиток флейтового виконавства Львова у всіх формах його вияву (оркестровому, ансамблевому, сольно-концертному) ;
відобразити зв’язок львівської флейтової школи з творчістю композиторів (зробити теоретичний та виконавський аналіз творів, розглянути концертний репертуар флейтистів) ;
визначити характерні риси львівської флейтової школи (як з виконавської точки зору, так і з точки зору методики навчання) ;
висвітлити виконавську та педагогічну діяльність найвидатніших флейтистів Львова;
відтворити історію львівської флейтової школи на фоні широкої палітри музичного життя міста протягом 19-20 століть.
Об’єкт
Фото Капча