Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Холдингові компанії. Їх суть та особливості створення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 

КУРСОВА РОБОТА

на тему: Холдингові компанії. Їх суть та особливості створення

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

1.1 Економічна сутність холдингових компаній

1.2 Типи холдингових компаній та їх особливості

1.3 Методи створення холдингових компаній

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ «Київміськбуд»

2.1 Загальна характеристика холдингу «Київміськбуд» 18

2.2 Зовнішні та внутрішні чинники створення холдингу, та його модель управління

2.3 Аналіз господарської діяльності ХК «Київміськбуд»

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1 Заходи по поліпшенню функціонування холдинговох компанії «Київміськбуд»

3.2 Проблемні питання правового регулювання діяльності холдингових компаній в Україні

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ

 

Головна мета ринкового реформування економіки України – створення сприятливих умов для реалізації прагнень і здібностей кожного члена суспільства, прискорення технологічного й економічного розвитку вітчизняних підприємств, забезпечення стабільного соціально-економічного зростання. Внаслідок змін умов господарювання суттєво зростає роль адекватного вибору параметрів і критеріїв вимірювання ефективності діяльності підприємства, а також відповідного організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної роботи підприємства та його структурних підрозділів. Важливого значення набуває удосконалення системи оцінки ефективності діяльності нових організаційно-правових форм підприємств, таких як господарські товариства, об’єднання підприємств, холдингові компанії.

Актуальність теми. Одним з напрямів ринкового реформування економіки України є приватизація, зміна форм власності державних підприємств. Мета приватизації великих промислових підприємств – формування ефективних власників цих об’єктів, діяльність яких сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств, розвитку вітчизняної економіки. Поширеним способом здійснення ринкових перетворень є створення на базі великих промислових підприємств холдингових компаній. У рамках такої відносно нової для вітчизняної економіки форми організації господарювання особливого значення набуває вибір критеріїв і показників для оцінки ефективності діяльності кожного підрозділу та холдингової компанії в цілому.

Теоретичні та практичні аспекти вирішення задач підвищення ефективності діяльності підприємства та його структурних підрозділів розглядалися в роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як І. Бланк, В. Гриньова, В. Ковальов, М. Крейніна, О. Лоркипанідзе, К. Менар, П. Орлов, В. Палій, В. Пономаренко, М. Хохлов, А. Шеремет та ін. Дослідження організаційно-економічних аспектів функціонування холдингової компанії проведені в наукових працях О. Горбунова, Л. Євенко, В. Євтушевського, Ю. Львова, В. Луцковського, В. Нусінова, Г. Одінцової, А. Мельника, Н. Мельтюхової, В. Суторміної, Г. Уманців та ін. Проте до цього часу проблеми обґрунтування методичного забезпечення визначення резервів підвищення ефективності діяльності холдингової компанії залишаються недостатньо вивченими та вимагають докладного дослідження.

Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні аспекти створення холдингової компанії.

Об’єктом дослідження є діяльність холдингової компанії „Київськміськбуд”.

Мета курсової роботи полягає у розкритті сутності холдингових компаній та дослідженні особливостей їх створення.

Для досягнення мети в роботі передбачено вирішити наступні завдання:

розкрити економічну сутність холдингових компаній;

дослідити типи холдингових компаній та їх особливості;

визначити методи та чинники створення холдингів;

виявити основні функції холдингової компанії;

визначити основні напрямки ефективного управління холдингом.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети було використано такі методи наукового дослідження: теоретичного узагальнення – для вивчення теоретичних основ оцінки ефективності діяльності підприємства; аналізу та синтезу – для диференціації та узагальнення факторів підвищення ефективності діяльності ХК; класифікації – для вивчення системи показників ефективності господарської діяльності, які використовуються на підприємствах та в ХК; статистичного та техніко-економічного аналізу – для дослідження ефективності діяльності підприємств та ХК в умовах трансформаційної економіки; графічного моделювання – для наочного представлення результатів дослідження.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

 

1.1. Економічна сутність холдингових компаній

 

Поняття «холдинг» походить від англійського слова holder, що означає «утримувач», оскільки холдинги утримують великі пакети акцій чи частки у статутному капіталі численних дочірніх компаній. Економічний зміст холдингів є набагато глибшим і полягає не стільки у фактичному утриманні головною компанією великого пакета акцій дочірніх компаній, скільки у здійсненні управління та контролю над іншими компаніями.

Враховуючи це, у зарубіжній юридичній літературі можна зустріти різні визначення холдингів, що відбивають або обидва критерії, за якими компанію можна віднести до холдингів, або лише один із них.

Васильченко З. М. вважає, що холдингом також є головна чи материнська компанія, що контролює інші компанії за допомогою утримання їхніх акцій, або компанія, діяльність якої зводиться до володіння частками в інших компаніях та здійснення управління ними [9, c. 87]. Дорофієва А. А. в основу поняття „холдинг” вкладає другий критерій, відповідно до якого холдингом є компанія, що виконує функції координації та управління однією чи кількома компаніями. При чому зауважує, що ці функції холдингова компанія може виконувати як завдяки участі у статутному капіталі інших компаній, так і завдяки особливим договірним відносинам між компаніями [16, c. 33].

Звернувшись до зарубіжного досвіду, варто відмітити, що цим шляхом йде німецьке законодавство, згідно з яким холдинг (концерн, за німецьким правом) утворюється тоді, коли домінуюча компанія та компанія, над якою вона домінує, перебувають у єдиному управлінні. Це відбувається, якщо одна з них має переважну участь у статутному капіталі іншої, або

Фото Капча