Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм формування доходів залізничного транспорту України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Доходи як основа фінансового забезпечення функціонування та розвитку залізничної глузі
1.1 Сутність, зміст та структура доходів залізниць
1.2 Класифікація доходів залізничного транспорту
1.3 Особливості формування доходів на залізничному транспорті
Розділ 2. Аналіз доходів залізничного транспорту України
2.1 Оцінка динаміки доходів українських залізниць від вантажних перевезень
2.2 Аналіз доходів залізниць від пасажирських перевезень
2.3 Аналіз структури доходів залізничного транспорту України
Розділ 3. Напрямки покращення процесу формування доходу залізниць України
3.1 Шляхи підвищення дохідності пасажирських перевезень залізничного транспорту
3.2 Удосконалення державного регулювання тарифів залізниць як основа формування доходів залізничного транспорту
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Формування доходів великих виробничо – економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з перевезення вантажів та пасажирів. Доходи від такого виду діяльності відіграють провідну роль у фінансово-господарській діяльності залізничного транспорту, оскільки становлять основу фінансового забезпечення функціонування та розвитку галузі. Водночас процес формування та розподілу доходів не є прозорим. Загалом проблемним питанням у формуванні доходів конкретних залізниць та їх структурних підрозділів є методи перерозподілуу результатів продукції, створеної декількома підприємствами, тобто обгрунтування меж, в яких така продукція створена. Отже, актуальність обраної теми очевидна, оскільки саме доходи залізничного транспорту по своїй суті характерезують активність діяльності залізниць у ринковому просторі, при цьому набувають особливого значення в сучасних умовах господарювання, адже валові доходи залізниць є основними джерелами покриття експлуатаційних витрат і створення балансового прибутку (на рівні залізниць), за рахунок якого здійснюються податкові платежі й виконуються обов’язкові відрахування в державні фонди відповідно до законодавства, формується нерозподілений прибуток, з якого фінансуються капітальні вкладення, збільшується обсяг оборотних коштів, інші планові призначення. Метою курсової роботи є розкриття змісту категорії «дохід», встановлення особливостей його формування на залізницях, проведення аналізу доходів залізничного транспорту України та розробка напрямків покращення процесу формування доходів залізничної галузі. Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні задачі:
-дослідження суті поняття «дохід» та розкриття особливостей формування його на залізниці;
-визначення ролі доходу у фінансово-господарській діяльності залізничного транспорту;
-здійснення аналізу доходів залізничного транспорту України від пасажирських і вантажних перевезень, а також від реалізації підсобно-допоміжної та звичайної діяльності;
-висунення пропозицій щодо вдосконалення механізму формування доходів залізничної галузі країни.
Об’єктом дослідження даної роботи є механізм формування доходів залізничного транспорту України. Робота складається із вступу, основної частини і висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження та окреслюються методи дослідження. Основна частина присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування доходів на залізничному транспорті. У висновках сформульовано основні результати дослідження та наведено пропозиції щодо покращення оцінки фінансового стану підприємства.
 
Розділ 1. Доходи як основа фінансового забезпечення функціонування та розвитку залізничної глузі
 
1.1 Сутність, зміст та структура доходів залізниць
 
Перші спроби у визначенні категорії «дохід», на думку багатьох науковців, зробили ще представники класичної школи. Незважаючи на відмінні напрямки їх наукових досліджень, поняття «дохід» траплялося у працях майже всіх дослідників. Розбіжність у тлумачення сутності даної категорії пояснюється широкою сферою застосування доходу на макро- і мікрорівнях. Дохід дуже поширене, часто застосоване та водночас надзвичайно багатозначне поняття. У сучасних умовах цей термін починає набувати більш ширшого значення та тлумачення. По-перше, дохід – основне джерело прибутку, по- друге: дохід – це складна за структурою категорія, що потребує теоретичного та методологічного уточнення. В економічній літературі та дослідженнях можна зустріти декілька визначень суті доходу. Згідно з визначеннями економістів Г. Вознюка, А. Загороднюка 1) дохід – це різниця між виторгом з реалізації продукції, робіт та послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут цієї продукції; 2) грошові або матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності. На думку російського економіста О. Волкова дохід підприємства – це приріст суми грошей над їх витратами на спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від реалізації новоствореної вартості. Аналіз літературних джерел свідчать, що існує два підходи, які є базовими і на які спирається сучасна економічна парадигма щодо визначення категорії дохід. Це є ринковий та витратний підходи. Розглянемо найбільш визнанні теорії, які грунтуються на цих підходах. Факторна теорія доходу – розглядає дохід підприємства як результат корисного використання певних видів економічних ресурсів або факторів виробництва. Компенсаторна теорія доходу – розглядає дохід як плату (компенсацію) підприємцю за ризик в процесі здійснення підприємницької діяльності. Інноваційна теорія доходу – розглядає певний вид додаткового доходу, сформованим підприємством, коли воно впроваджує новітні технології у виробництво, організаційні та інші іновації, що істотно підвищують продуктивність праці та ефективність діяльності. Теорія монопольного доходу – пояснює ті випадки, коли більш високий дохід є наслідком недостатньої конкуренції і навіть монопольного становища підприємства на певних сегментах ринку. Зазначені теорії доходу не тільки не протирічать одна одній, а навіть частково зберігаються. Кожна з представлених теорій розкриває зі своєї точки зору сутність категорії «дохід»
Фото Капча