Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю зобов’язань ВАТ "Рівненський пивзавод"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю ВАТ „Рівненський пивзавод”
2. Методика проведення аудиту системи внутрішнього контролю зобов’язань ВАТ „Рівненський пивзавод”
2.1 Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з кредиторами за товари, роботи, послуги
2.2 Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом
2.3 Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків по заробітній платі та із страхування
2.4 Аудит системи внутрішнього контролю інших поточних зобов’язань
3. Удосконалення організації і методики внутрішнього контролю зобов’язань підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Рішення актуальних питань в області економіки нерозривно пов’язане з удосконаленням своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений облік і контроль сприяють виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємства, запобіганню зловживанням, підвищенню рентабельності підприємства.
Аудит – це незалежна перевірка бухгалтерської звітності та іншої обліково-звітної інформації з діяльності підприємств з метою підтвердження їх достовірності і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит провадиться поряд з фінансовим контролем діяльності економічних суб’єктів (ревізією, перевірками податкової міліції та ін.) виконавчими органами, що провадяться у відповідності із законодавством спеціально уповноваженими на те державними органами. Аудит в сучасному вигляді в нашій країні з’явився порівняно недавно і юридично оформився з часу прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність», (22 квітня 1993 року).
Аудитор відрізняється від ревізора по суті підходу до перевірки фінансово-господарських документів – консультаційного, принципово-доброзичливого, а також знанням не тільки бухгалтерського обліку і звітності, але й економічних законів, юридичного права, філософії. Аудитор не стільки намагається знайти цифрові й сумарні (можливо арифметичні) помилки, скільки здійснює огляд методу ведення бухгалтерського обліку, аналіз виробничо-господарської діяльності та підтвердження (чи спростування) фінансово – виробничих результатів діяльності підприємства за звітний період і визначає можливі перспективи розвитку на майбутнє. При цьому, основою висновків аудитора є ретельна перевірка всієї бухгалтерської звітності.
Мета даної курсової роботи – закріпити теоретичні знання з дисципліни “Аудит”, навчитись застосовувати їх для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі конкретного підприємства, зокрема, розробити методику проведення аудиту системи внутрішнього контролю зобов’язань.
Зобов’язання – це борги (заборгованість) підприємства, які виникають, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування. Зобов’язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи подіям) борги підприємства чи щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому. Зобов’язання також іноді називають боргами або власними фінансовими зобов’язаннями підприємства..
Завданням даної роботи є:
Закріплення і розширення набутих теоретичних знань з дисципліни “Аудит”
Розвиток навичок самостійної роботи при формуванні і вирішенні проблем, поставлених в курсовій роботі
Ознайомлення з організацією, методикою і технікою здійснення внутрішнього контролю на прикладі конкретного підприємства
Проведення аудиту системи внутрішнього контролю, оцінка його результатів та їх впливу на стратегію аудиту:
ознайомитись з організацією, методикою і технікою здійснення внутрішнього контролю на підприємстві;
вивчити систему обліку витрат;
визначити ступінь ризику на даному підприємстві;
провести аудит системи внутрішнього контролю, оцінити його результати;
провести тестування системи внутрішнього контролю;
розробити пропозиції по вдосконаленню методики контролю;
документально оформити результати ознайомлення та вивчення системи внутрішнього контролю.
Для написання роботи використовувалась фінансова звітність ВАТ «Рівненський пивзавод» за 2001р, установчі і розпорядчі документи, нормативно-правові акти та інші.
У процесі дослідження системи внутрішнього контролю підприємства застосовувались такі процедури аудиту: вивчення документів, опитування, прослідковування, тестування та інші.
Курсова робота складається з 3-х розділів.
У першому розділі викладається загальна характеристика системи внутрішнього контролю ВАТ «Рівненський пивзавод» згідно моделі системи внутрішнього контролю, визначається загальна методика та завдання аудиту, описується система внутрішнього контролю зобов’язань, визначається структура аудиту, вивчаються процедури контролю та документування знань про систему внутрішнього контролю.
Другий розділ присвячений методиці аудиту системи внутрішнього контролю зобов’язань у розрізі підпунктів: аудит систем внутрішнього контролю кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та розрахунків за авансами одержаними; розрахунків по заробітній платі та відрахуваннях на соціальні заходи; розрахунків з бюджетом; інших зобов’язань. Описується система обліку зобов’язань, розробляються програми тестів контролю по відношенню до окремих господарських операцій, проводиться, власне, тестування.
У третьому розділі висловлюються поради, вказуються недоліки організації внутрішнього контролю зобов’язань, оформлюються результати практичних досліджень.
Розглянемо діяльність ВАТ «Рівненський пивзавод».
В 1900 році промисловцем на прізвище Бергшлосс був заснований пивзавод, який мав назву “Акционерное общество “Паровой пивовареный завод”. За історію свого існування він зазнав багатьох змін. За часи існування Радянського Союзу пивзавод виробляв асортимент такий же, як і багато інших підприємств в той час. Тоді пиво вироблялося не згідно запитам ринку, а за планом, який надавався державними органами.
Після того, як Україна стала незалежною, в час проведення роздержавлення і приватизації Рівненський пивзавод став самостійно розвиватись і виробляти свій асортимент пива. В цей час підприємство створює і затверджує в державному реєстрі статут підприємства, і вже 20 червня 1994 року пивзавод стає юридичною особою з власним статутом. В ньому описані цілі і задачі підприємства, які пов’язані з основною діяльністю пивзаводу. Статут складається з 12 розділів:
Загальні положення
Фото Капча