Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація менеджменту на підприємстві ВАТ «Цукровий комбінат»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Організація менеджменту на підприємстві ВАТ «Цукровий комбінат» 
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Вибір організаційно-правової форми підприємства
2. Оцінка внутрішнього й зовнішнього середовища організації
2.1. Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони
2.2. Зовнішнє середовище: вплив та можливості
3.Формування функцій менеджменту в організації
3.1. Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів
3.2. Організація взаємодії як функція менеджменту
3.2.1. Визначення виробничої програми організації
3.2.2. Оптимізація виробничо-управлінської структури організації
3.2.3. Відповідальність та делегування повноважень
3.2.4. Централізація й децентралізація управління в організаціях
3.3. Матеріальне й моральне стимулювання працівників
3.4. Система контролю виробничих процесів
4. Використання методів управління
5. Основи операційного менеджменту
5.1. Проектування функціональних служб
5.2. Розробка посадових інструкцій службовців
6. Організація комунікаційного процесу на підприємстві
7. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації
8. Організація управлінської праці
8.1. Організація робочого місця менеджера
8.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці
Висновки
Список використаної літератури
Додаток 
 
ВСТУП
 
Поняття «Менеджмент» останнім часом усе частіше й частіше вживається в нашому лексиконі. Відкриваються «школи менеджерів», створюються «клуби менеджерів», проводяться «семінари менеджерів», але рідко люди усвідомлюють, що ж саме ховається за цим красивим словом.
Слова «менеджер» і «менеджмент» вживалися в англійській мові ще в минулому сторіччі. Але лише до другої чверті XX століття вони поступово починають здобувати визначене значення, відповідно до якого менеджером є людина, що організує конкретну роботу, керуючись сучасними методами.
У літературі менеджмент визначається як керування виробництвом, система методів, принципів, засобів і форм керування, розроблених і застосовуваних у розвитих країнах для підвищення ефективності чи виробництва іншої суспільної діяльності. У зв'язку з цим виникає питання: чи є для нас необхідність не тільки вивчати, але і узагалі вживати поняття «менеджмент», якщо в українській мові існує термін «керування», а проблеми керування виробництвом досить повно розкриті у вітчизняній літературі. Дійсно, ці поняття здаються ідентичними, але в силу історичних, політичних і ряду інших причин їхня сутність далеко неоднакова.
 
1. Вибір організаційно-правової форми
 
При створенні нового підприємства доцільно попередньо визначитись з формою власності цього підприємства. Вибираючи форму власності, засновникам підприємства необхідно врахувати такі фактори як забезпеченість власними фінансами, джерела формування статутного фонду, співвідношення основних і оборотних фондів. Найкращою організаційно-правовою формою для даного підприємства буде відкрите акціонерне товариство. Така форма власності сприятиме активному залученню капіталів при акціюванні, забезпечить ефективне управління підприємством, при цьому будуть створені необхідні засади для подальшого розвитку та розширення підприємства.
Акціонерами підприємства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Акціонери відповідають по зобов’язанням підприємства тільки в межах належних їм акцій.
Перевагами даної організаційно-правової форми є ефективність управління, зокрема, компетентність, тобто професіоналізм управління, надзвичайно добрий психологічний клімат у трудовому колективі, відсутність конфліктності, оскільки вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів, рішення на цих зборах приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах переважно з таких питань:
  • зміна Статуту Товариства;
  • припинення діяльності Товариства;
  • створення дочірніх підприємств, філій та представництво товариства або їх представників, які беруть участь у зборах.
До того ж загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Голосування на даних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Оскільки молокозавод є відкритим акціонерним товариством, то державна реєстрація проводиться у виконкомі міської ради народних депутатів за місцем діяльності. При цьому подаються такі документи:
  • Установчий договір.
  • Статут.
  • Рішення антимонопольного комітету України.
  • Реєстраційна картка, встановленого зразка.
  • Квитанція про сплату коштів за реєстрацію.
Підприємство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Його статут – це документ, затверджений засновниками, який визначає правовий статус організаційно-правової форми, найменування, юридичну адресу, предмет і цілі діяльності, органи управління, порядок формування майна та розподіл прибутків, умови реалізації та припинення діяльності. Назвою підприємства згідно статуту є наступна назва – ВАТ ”Цукровий комбінат”.
Згідно статуту підприємства профілем його діяльності є виробництво та переробка молочної продукції, кінцевим продуктом виробничого процесу підприємства є молоко та переробний.
Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю або передане йому в користування, несе підприємство самостійно. Одночасно Товариство є власником одержаних доходів. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, дивіденди по випущених акціях, а також вносяться податки та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.
Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, товарний знак, печатку зі своєю назвою і є самостійним господарським суб’єктом.
 
Рис. 1. Організаційна структура підприємства.
 
Як видно зі схеми підприємство має лінійну
Фото Капча