Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і диференціальних рівнянь, постановки екстремальних завдань, пошуки екстремуму. Розробка математичного забезпечення є найскладнішим етапом створення САПР, від якого найбільшою мірою залежать продуктивність і ефективність функціонування САПР у цілому.

Програмне забезпечення САПР. Програмне забезпечення САПР являє собою сукупність усіх програм і експлуатаційної документації до них, необхідних для виконання автоматизованого проектування. Програмне забезпечення (ПЗ) ділиться на загальносистемне й спеціальне (прикладне) ПЗ. Загальносистемне ПЗ призначене для організації функціонування технічних засобів, тобто для планування і керування обчислювальним процесом, розподілу наявних ресурсів, воно представлено різними операційними системами. У спеціальному ПЗ реалізується математичне забезпечення для безпосереднього виконання проектних процедур.
Інформаційне забезпечення САПР. Основу становлять дані, якими користуються проектувальники в процесі проектування безпосередньо для вироблення проектних рішень. Ці дані можуть бути представлені у вигляді тих або інших документів на різних носіях, які містять відомості довідкового
характеру про матеріали, параметри елементів, відомості про стан поточних розробок у вигляді проміжних і остаточних проектних рішень.
Технічне забезпечення САПР. Це створення й використання ЕОМ, графобудівників, оргтехніки й усіляких технічних пристроїв, що полегшують процес автоматизованого проектування.
Лінгвістичне   забезпечення  САПР.   Основу  становлять   спеціальні мовні засоби (мови проектування), призначені для опису процедур автоматизованого проектування й проектних рішень. Основна частина лінгвістичного забезпечення – мови спілкування людини з ЕОМ.
Методичне    забезпечення   САПР.   Під   методичним   забезпеченням САПР розуміють вхідні в її склад документи, що регламентують порядок її експлуатації. Причому документи, що відносяться до процесу створення САПР, не входять до складу методичного забезпечення. В основному документи методичного забезпечення мають інструктивний характер, і їхня розробка є процесом творчим.
Комплектування підрозділів САПР професійними кадрами.
 
Цей пункт пропонує комплектування підрозділів САПР професійно грамотними фахівцями, які мають навики й знання для роботи з перерахованими вище компонентами САПР. Від їхньої роботи залежатиме ефективність і якість роботи всього комплексу САПР (може, навіть усього виробництва).
 
5.  САПР плазово-шаблонних робіт.
 
Раніше в машинобудівному виробництві всі складні деталі виготовляли плазово-шаблонним методом. Із впровадженням обчислювальних засобів, таких як великі, малі й мікро-ЕОМ, креслярські автомати, верстати з ЧПК, з'явилася можливість відмовитися від цього трудомісткого з багатьма недоліками методу виробництва. На його зміну прийшов розрахунково- плазовий метод – це комбінований спосіб ув'язування, більш прогресивний, ніж   плазово-шаблонний   метод,   але   який   ще   не   досяг   комплексної автоматизації. Розрахунково-плазовому методу (РПМ) властиві всі риси майбутнього  методу  автоматизованого  формоутворення:  широке застосування математичного апарату, комплексна нормалізація і типізація конструкторського й технологічного процесів, їхнє природне сполучення і розвиток,   широке   використання   різних   за   потужністю  обчислювальних засобів і обладнання з ЧПК у всіх ланках основного виробництва і його підготовки. З іншого боку, цілі групи елементів конструкції і оснащення при цьому методі проектують, погоджують і виготовляють за традиційною, але модернізованою технологією плазово-шаблонного методу.
Сутність РПМ полягає в такій побудові системи конструкторсько- технологічної підготовки виробництва, при якій забезпечується єдність вихідної інформації, використовуваної в процесі проектування керуючих програм обробки деталей на верстатах з ЧПК, з одного боку, і при створенні плазово-шаблонного і об'ємного оснащення, з іншого. Це досягається:
а) розробкою і застосуванням єдиної вихідної геометричної інформації у вигляді математичних, інформаційних і графічних моделей колективного користування;
б) більш повним встановленням розмірів на кресленнях із записом у них відомостей, необхідних і достатніх для однозначного їхнього читання різними виконавцями;
в) впровадженням широко варійованої схеми паралельно-послідовного формоутворення об'єктів виробництва і їхнього геометричного ув'язування, що дозволяє погоджувати форми й розміри деталей у процесі їхнього паралельного виготовлення різними способами.
Особливості проектування і завдання поверхонь при РПМ полягає насамперед  у  широкому  застосуванні  для  цих  цілей  сучасних обчислювальних і технічних засобів, що дозволяє видати у виробництво будь- яке  число  точних  і  повноцінних  за  обсягом  інформації  розрахункових таблиць. Важливою ланкою процесу формоутворення деталей є ув'язування поверхонь,  що  являє  собою  їхнє  взаємне  узгодження  за  геометричними
 
параметрами. Ув'язування є одним з основних факторів моделювання геометричних об'єктів, що забезпечують одержання правильної інформації. Графоаналітичне ув'язування при РПМ є найпоширенішим і раціональним способом узгодження форм і розмірів елементів конструкцій. При розрахунково-плазовому методі важливим джерелом узгодження ділянок поверхонь, які стикуються, є інформаційні моделі. Інформаційну модель звичайно представляють у вигляді таблиці координат точок та інших геометричних параметрів. При РПМ широко використовується можливість одержання з ЕОМ і розрахункових таблиць, і керуючої інформації для креслення геометричної моделі на креслярському інструменті. При розрахунково-плазовому методі скорочується загальне число операцій з переносу форм і розмірів, тим самим зменшуються втрати точності, неминучі при графічних і візуальних способах передачі й оцінки геометричної інформації. Крім того, автоматизується процес виготовлення основних обводоутворюючих шаблонів на базі математичних моделей, ЕОМ і верстатів з ЧПК, що також скорочує кількість допоміжного оснащення. Точність виготовлення шаблонів, якість їхнього взаємного ув'язування все більше залежать від об'єктивних факторів, що піддаються обліку і регулюванню.
РПМ створює широкі перспективи для автоматизації технологічних процесів не тільки в області підготовки виробництва, але й у сфері основного виробництва – заготівельного, складального й, особливо, механообробці. При РПМ технічний і економічний ефекти досягаються завдяки:
а) скороченню строків підготовки виробництва;
б) зменшенню технологічного циклу виготовлення дослідних і серійних деталей;
в) підвищенню якості ув'язування й
Фото Капча