Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

економічний ефект складе 10, 63 тис. грн. при терміні окупності близько 9 місяців.

 
ВИСНОВКИ
 
Рух персоналу – це процес приведення у рівновагу потреби організації у заміщенні вакантних робочих місць і потреби в праці відповідної якості, у просуванні по службі та ін. В економічному плані рух персоналу – це спосіб, що забезпечує задоволення попиту на працівників визначеного профілю і кваліфікації, а також індивідуальних потреб працівників.
До основних факторів, що впливають на процес руху персоналу в організації, відносяться виробничі (життєвий цикл організації і продукції); соціальні (потреба в розвитку); біологічні (погіршення здоров'я, наближення пенсійного віку); особисті (сімейні обставини) та ін.
Траєкторії руху персоналу в організації можуть здійснюватися за такими напрямками: підвищення в посаді або кваліфікації, переміщення, зниження, звільнення з організації.
Стабілізація персоналу – це процес скорочення зайвого руху кадрів у результаті поліпшення всього комплексу умов формування і використання трудового потенціалу.
До основних задач стабілізації персоналу організації відносяться:
забезпечення закріплення працівників за визначеними ділянками виробництва; якісний розвиток працівника і використання його потенційних можливостей повною мірою; поліпшення соціально- психологічного клімату колективу; скорочення плинності кадрів;
регулювання соціальної структури персоналу.
Процес змінюваності (обороту) кадрів є перманентним у силу причин як об'єктивного (відхід на пенсію, призов на військову службу), так і суб'єктивного (по особистих або сімейних причинах) характеру. Тому відновлення персоналу повинне бути планомірним, оскільки у противному випадку трудовий потенціал підприємства може бути знижений через порушення цієї стабільності, і процес стане некерованим.
Внутрівиробничий рух персоналу може здійснюватися як по горизонталі, так і по вертикалі.
Горизонтальний рух персоналу – це переміщення працівників між цехами, відділами й іншими підрозділами підприємства або всередині них при збереженні рівня займаної посади.
Вертикальний рух персоналу – це перехід працівників з однієї категорії в іншу (робітники, фахівці, керівники та ін.) або заняття більш високої посади.
Ротація – це призначення працівника (по горизонталі) на посадуодного посадового рівня, як правило, з додатковою мотивацією морального і матеріального характеру. Ротація буває двох різновидів:
переміщення працівника, тобто виконання ним тих же обов'язків на новому місці, або перестановка, що означає одержання нових обов'язків на тому же рівні. Перестановки можуть здійснюватися між лінійними і функціональними службами, між різними підрозділами, між нижчестоящими і вищими органами без зміни рангу.
У західних фірмах практикується така форма ротації, як «карусель», тобто тимчасовий перехід працівника у межах організації на іншу посаду або в інший підрозділ, де йому приходиться виконувати функції, що значно відрізняються від колишніх.
До показників, що характеризують рух персоналу, відносяться: а) показники обороту персонала (загальний коефіцієнт обороту, частковий коефіцієнт обороту по прийому, частковий коефіцієнт обороту по звільненню); б) показники плинності кадрів (загальний коефіцієнт плинності, часткові коефіцієнти плинності, коефіцієнт інтенсивності плинності); в) показники стабільності персоналу (коефіцієнт сталості кадрів, коефіцієнт стабільності кадрів).
Абсентизм – це самовільні невиходи співробітників на роботу, викликані різними причинами (крім відпусток і змушених відгулів з ініціативи адміністрації).
Регулювання абсентизма відбувається шляхом використання методів правового регулювання, адміністративного впливу, соціально-психологічної роботи з порушниками, заходів економічного характеру.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27. 03. 91 №887.
2. Закон України «Про господарські товариства» від 19. 09. 91 №1576.
3. Закон України «Про зайнятість населення» // Закони України. – К., 1999. Т. 1.
4. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Закони України. – К., 1996. – Т. 6.
5. Закон України «Про пенсійне забезпечення» // Закони України. – К., 1996. -Т. 2. – С. 254-285.
6. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) « // Закони України. -К., 1999. – Т. 15. – С. 332-343.
7. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. – К., 1997. – Т. 8. -С. 210-218.
8. Закон України «Про охорону праці» // Закони України. – К., 1996. – Т. 4. -С. 114-133.
9. Кодекс законів України про працю. – К.: Парламентське вид-во 1997.
1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
2. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 2001.
3. Виноградський М. Д., Бєляєва С. В., Виноградська С. М., Шканова О. М. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.
4. Десслер Г. Управление персоналом: Учебное пособие / Пер. с англ. Под ред. Ю. В. Шленова. -М.: БИНОМ, 1997.
5. Дмитренко Г. А., Шарапатова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация _0 1 Tf-0и оценка персонала: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
6. Дуракова И. Б. Управление персоналом: отбор и найм: Исследование зарубежного опыта. -М. Центр. 1998.
7. Дятлов В. А. и др. Управление персоналом: Учеб. Пособие // В. А. Дятлов, А. Я. Кибанов, В. Т. Пихало. -М. ПРИОР, 1998.
8. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. 6-е изд., доп. и перераб. – Н. Новгород: НИМБ. 2012.
9. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. – Москва: ИНФРА-М, 2002.
10. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.
11. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К. КНЕУ, 1998.
12. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002.
13. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент. Ч. 1: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
14. Комиссарова Т. А. Управление человеческими ресурсами: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2002.
15. Маслов. Е. В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие / Под ред. П. В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М. Новосибирск: НГЭиУ. 1998.
16. Митин А. Н., Федорова А. Э., Токарева Ю. А., Овчинников А. В. Антикризисное управление персоналом организации: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005.
17. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
18. Модели и методы управления персоналом: Российско- британское учебное пособие /Под ред. Е. Б. Моргунова – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2001.
19. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. -практ. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО. 2002.
20. Недашківський М. М., Євтушенко Г. І., Гацька Л. П. Менеджмент персоналу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
21. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник. – М.: Академический проект, 2005.
22. Основы управления персоналом: Учебник / Под ред. Б. М. Генкина. – М. Высшая. шк., 1996.
23. Петрова Ш. Л. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління персоналом». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002.
24. Петюх В. М. Управління персоналом: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ., 2000.
25. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998.
26. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлений персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000.
27. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – КНЕУ, 2002.
28. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001.
29. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом: Учебное пособие для вузов. -С. – Петербург.: Питер, 2000.
30. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб. -практ. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2000.
31. Уманський О. М., Сумцов В. Г., Гордієнко В. Д. Соціально- трудові відносини: Навчальний посібник. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003.
32. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008.
33. Управление персоналом: Учебное пособие. / Под ред. А. Я. Кибанова и др. – М: ПРИОР, 2011.
34. Хміль Ф. І., Хміль Л. М. Управління персоналом комерційного банку: Навчальний посібник. -Рівне, 2001.
35. Шекшня С. В. Управление персоналом коммерческой организации: Учеб. -практ. пособие. -3-е изд. перераб. и доп. М.: Бизнес-школа. Интел-Синтез, 1998.
36. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджменту. Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002.
Фото Капча