Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

213, 32309, 4

Транспортні засоби1445, 827, 1152332, 04--1968, 829, 14523
Інструменти, прилади, інвентар78514, 72342, 220, 97--1127, 216, 69342, 2
Разом: 5333, 4100, 001632, 1100, 00209, 3100, 006756, 2100, 001422, 8
Для характеристики технічного стану основних фондів використовуються показники:
Коефіцієнт придатності ( ):
  (2. 1)
де Sзал. – залишкова вартість основних фондів, грн.;
Sперв. – первісна вартість основних фондів, грн.
Коефіцієнт зносу ( ):
  (2. 2)
де З – сума зносу, грн.
Коефіцієнт оновлення ( ):
  (2. 3)
де Sпост. – вартість основних засобів, що надійшли на підприємство, грн. Sк. р. – вартість основних фондів на кінець року, грн.
Коефіцієнт приросту ( ):
  (2. 4)
де Sпр. – вартість приросту основних фондів, грн.
  
Таблиця 2. 3
 
Характеристика технічного стану основних фондів
Характеристика технічного стану2011 рік2012 рік
Коефіцієнт придатності ( ) 0, 42290, 4983
Коефіцієнт зносу ( ): 0, 57710, 5017
Коефіцієнт оновлення ( ) 0, 08390, 2417
Коефіцієнт приросту ( ) 0, 09130, 3060
 
За результатами табл. 2. 2 і розрахованими коефіцієнтами можна зробити наступні висновки: на підприємстві більшу частину вартості основних фондів займають будинки і споруди, а також транспортні засоби. Значно погіршити роботу підприємства може те, що спостерігається великий рівень зношеності основних фондів (близько 50%), а їх відновлення не покриває відсоток зношування. Але спостерігається позитивна динаміка збільшення оновлення основних фондів в 2012 році в порівнянні з 2011.
Важливою складовою частиною ефективного функціонування підприємства є аналіз всієї його виробничо-господарської діяльності, і в першу чергу – фінансового стану, адже такий підхід дає можливість виявити наявність проблем і попередньо встановити причини їх виникнення [25].
Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості діяльності підприємства. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.
Попередня оцінка фінансового стану підприємства призначена для загальної характеристики фінансових показників підприємства, визначення їх динаміки і відхилень за звітний період. Для оцінки загального фінансового стану підприємства використовуємо горизонтальний, вертикальний і трендовий аналіз. Інформаційною базою аналізу фінансового стану є бухгалтерська фінансова звітність, яка включає «Баланс» ф. 1 та «Звіт про фінансові результати» ф. 2.
Аналіз балансу (додаток А) та звіту про фінансові результати (додаток Б) КП № 52 «Термоізоляція» представлені в табл. 2. 4 і 2. 5.
Таблиця 2.4.
Аналіз балансу КП № 52 «Термоізоляція»
Аналіз активу балансу
Розділи балансуКодСума, тис. грн. Вертикальний ан-з, % Горизонтальний ан-з, Трен-довий ан-з, % 
2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. Абс., тис. грн. Відн., %
123456789
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи:
 залишкова вартість01018, 221, 20, 20, 15316, 48116, 48
 
 Продовження табл. 2. 4
123456789
 первісна вартість01132, 337, 60, 350, 275, 316, 41116, 41
 накопичена амортизація01214, 116, 40, 150, 122, 316, 31116, 31
Незавершене будівництво020110, 6110, 61, 20, 8--100
Основні засоби:
 залишкова вартість0302410, 93366, 926, 2524, 4295639, 65139, 65
 первісна вартість0315333, 46756, 258, 0648, 991422, 826, 68126, 68
 знос0322922, 53389, 331, 8224, 58466, 815, 97115, 97
Довгострокова дебіторська заборгованість0501, 20, 40, 010, 003-0, 8-66, 6733, 33
Відстрочені податкові активи 060194, 0305, 92, 112, 22111, 957, 68157, 68
Усього за розділом 10802734, 93805, 029, 7727, 591070, 139, 13139, 13
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Виробничі запаси1001185, 31927, 412, 9013, 98742, 162, 61162, 61
Готова продукція1308, 06, 70, 090, 05-1, 3-16, 2583, 75
Товари1402, 01, 60, 020, 01-0, 4-20, 00-80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
 чиста реалізаційна вартість1602781, 04257, 930, 2830, 881476, 953, 11153, 11
 первісна вартість1612781, 04257, 930, 2830, 881476, 953, 11153, 11
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами18049, 7792, 20, 545, 75742, 51493, 961593, 96
Інша поточна дебіторська заборгованість210248, 0407, 42, 72, 95159, 464, 27164, 27
Грошові кошти та їх еквіваленти:
 в національній валюті2302144, 72563, 923, 3518, 59419, 219, 55119, 55
Усього за розділом 22606418, 79957, 169, 8872, 213538, 455, 13155, 13
3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ27031, 827, 30, 350, 2-4, 5-14, 158585
БАЛАНС2809185, 413789, 4100100460450, 1249, 88
Аналіз пасиву балансу
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал3004, 24, 20, 040, 03--100
Додатковий вкладений капітал3201278, 71278, 713, 929, 27--100
Інший додатковий капітал330-3, 2-0, 023, 2--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3506410, 210312, 069, 790, 023901, 860, 87160, 87
Вилучений капітал3703, 13, 20, 0374, 780, 13, 23103, 23
 
Продовження табл. 2. 4
123456789
Усього за розділом 13807690, 011594, 983, 7284, 083904, 950, 78150, 78
2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ
Забезпечення витрат персоналу400382, 6583, 24, 174, 23200, 652, 43152, 43
Усього за
Фото Капча