Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

надходжень підприємства;

Ā – середній розмір активів у періоді;
ЧРо – чиста рентабельність обороту, що показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку (без врахування надзвичайної діяльності) принесла кожна грошова одиниця реалізованої продукції;
Кm – коефіцієнт трансформації (оборотності активів).
ЧРо 2011 = 0, 53
Кm 2011 = 0, 216
ЧРо 2012 = 0, 80
Кm 2012 = 0, 422
Даний аналіз відображає залежність рентабельності активів КП № 52 «Термоізоляціяц» не тільки від рентабельності реалізації, але і від оборотності активів, а також показує:
- зростання коефіцієнта оборотності активів за 2012 рік, що підвищує конкурентноздатний рівень рентабельності активів;
- чиста рентабельність обороту в 2012 році показує збільшення грошових одиниць чистого прибутку (без врахування надзвичайної діяльності) на кожну грошову одиницю реалізованої продукції порівняно з 2011 роком.
Значення коефіцієнтів рентабельності говорить про ефективну господарську діяльність КП № 52 «Термоізоляція».
Взаємозв'язок даних показників дозволяє оцінити діяльність різних служб підприємства КП № 52 «Термоізоляція». Так, наприклад, рентабельність реалізації показує ефективність діяльності виробництва і служби збуту, коефіцієнт трансформації – фінансової і планової служб, а відношення середніх активів до середньої величини власного капіталу – вищого управлінського персоналу.
Економічна доцільність функціонування КП № 52 «Термоізоляція», результативність його фінансової діяльності багато в чому оцінюється станом формування та використання прибутку. Тому прибуток підприємства постійно має бути об'єктом ретельного фінансового аналізу.
 
Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства
Фінансовий результат – прибуток (збиток) (Фро) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума [21] валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат:
Фро = ВП + Іо. д – Ав – В3 – Іо. в, (2. 19)
де ВП – валовий прибуток;
І0. д – інші операційні доходи;
Ав – адміністративні витрати;
В3 – витрати на збут;
Іо. в – інші операційні витрати.
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування визначають як різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.
Чистий прибуток або збиток розраховують як алгебраїчну суму прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку.
На формування прибутку підприємства впливають різноманітні фактори. У загальному вигляді ці фактори можна класифікувати на зовнішні та внутрішні.
Із великої кількості факторів, які впливають на чистий прибуток підприємства, доцільно досліджувати вплив основних, а саме:
- зміни обсягу (товарообігу) реалізації товарів (робіт, послуг);
- зміни обсягів усіх видів прибутків, які формують чистий прибуток;
- зміни собівартості реалізованої продукції (витрат обороту). З цією метою треба зробити певні попередні розрахунки (табл. 1. 9).
Таблиця 2. 9
Попередні розрахунки для факторного аналізу прибутку підприємства
Показник2011 рік,
тис. грн2012 рік,
тис. грн
1. Чистий дохід (виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) 15027, 430241, 6
2. Повна собівартість8754, 316067, 8
3. Валовий прибуток3768, 59584, 9
4. Рівень рентабельності реалізованої продукції [р. 3: р. 1] х 100, % 25, 0731, 7
Порівняння підсумків зміни чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг з даними минулого періоду свідчить, що всі ці показники вищі за торішні, так само, як і повна собівартість.
Якщо на підприємстві показники обсягу реалізації продукції звітного року не перераховувались за собівартістю в цінах базисного року, то факторний аналіз валового прибутку здійснюється в такій методичній послідовності:
∆Р1 = (К1, 2-1) ∙Р0, (2. 20)
де Р0 – прибуток базисного періоду чи за планом;
К1, 2 – коефіцієнти зміни обсягу реалізованої продукції;
К1 =, (2. 21)
де – фактичний обсяг реалізованої продукції за звітний рік;
  – обсяг реалізованої продукції базисного року.
К2 = S1. 0/S0, (2. 22)
де S1. 0 – собівартість звітного року;
S0 – собівартість базисного року.
K1 = 2, 01;
К2 = 1, 83;
∆Р1 = 3127, 85 (тис. грн.)
∆Р2 = Р0 • (К1 -К2) = 678, 33 (тис. грн.)
∆Р3 =Ор1   = -1512, 05 (тис. грн.)
Факторний аналіз прибутку надзвичайно важливий для визначення резервів зростання прибутку підприємства КП № 52 «Термоізоляція». Найбільший вплив на прибуток має зростання обсягу реалізації, а також зменшення собівартості послуг. Для зростання обсягу продукції рекомендується підвищити продуктивність праці робітників, для зменшення собівартості потрібно впровадити заходи по зменшенню матеріальних ресурсів для термоізоляції.
 
2. 3. Аналіз використання трудових ресурсів
 
2.3.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналіз їхньої структури
 
Для отримання повної картини про стан процесів використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці необхідно оцінити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і зробити аналіз їхньої структури. Таким чином можна виявити їх резерви та ефективні способи їх розподілу й використання.
Дані для аналізу забезпеченості підприємства (додаток Е) трудовими ресурсами представлені в аналітичній табл. 2. 10.
Таблиця 2. 10
Склад трудових ресурсів КП № 52 «Термоізоляція»
Категорія
Фото Капча