Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

розділом 2430382, 6583, 24, 174, 23200, 652, 43152, 43

4. ПОТОЧНІ ЗАБОВЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530302, 5617, 23, 294, 48314, 7104, 03204, 03
Поточні зобов’язання за розрахунками:
 з одержаних авансів54074, 21, 00, 810, 01-73, 2-98, 651, 35
 з бюджетом550271, 0190, 52, 951, 38-80, 5-29, 770, 3
 зі страхування570135, 8180, 01, 481, 3044, 232, 55132, 55
 з оплати праці580236, 2334, 02, 572, 4297, 841, 41141, 41
 з учасниками5901, 10, 80, 010, 01-0, 3-27, 2772, 73
Інші поточні зобов’язання61092, 0287, 81, 002, 09195, 8212, 83312, 83
Усього за розділом 46201112, 81611, 312, 1111, 69498, 544, 8144, 8
БАЛАНС6409185, 413789, 4100100460450, 1249, 88
 
Проводячи аналіз балансу, наведеного в табл. 2. 4, можна зробити наступні висновки, що первісна вартість основних засобів збільшилась на 16, 48% за рахунок введення в експлуатацію нового обладнання.
У звітному періоді збільшилися запаси на 62, 61%. Для даного підприємства це гарна тенденція, тому що вкладений у запаси капітал спрямовується на збільшення об’ємів реалізації.
Питома вага оборотних активів у структурі балансу на кінець звітного періоду збільшилася до 72, 21%, в основному це трапилося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості. Питома вага дебіторської заборгованості перевищує потому вагу кредиторської заборгованості. Це говорить про те, що керівництво підприємства не докладає зусиль щодо отримання від інших підприємств-боржників свого законного прибутку, таким чином і само не може розрахуватися за своїми власними боргами.
Головним джерелом формування майна підприємства є нерозподілений прибуток (10312тис. грн.), який збільшився у порівнянні з попереднім періодом. Поточні зобов’язання на кінець звітного періоду збільшилися на 44, 8% за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань.
Таблиця 2. 5
Аналіз звіту про фінансові результати
 
Стаття
КодСума, тис. грн. Вертикальний ан-з, % Горизонтальний
ан-з,
Трен-довий ан-з, % 
2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. Абс., тис. грн. Відн., %
123456789
Доход (виручка) від реалізації продукції01015027, 430241, 610010015214, 250, 31150, 31
Податок на додану вартість0152504, 64588, 916, 6715, 172084, 345, 42145, 42
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції03512522, 825652, 783, 3384, 8313129, 951, 18151, 18
Собівартість реалізованої продукції0408754, 316067, 858, 2653, 137313, 545, 52145, 52
Валовий прибуток0503768, 59584, 925, 0831, 695816, 460, 68160, 68
Інші операційні доходи060835, 62122, 35, 567, 021286, 760, 63160, 63
Адміністративні витрати0702269, 64209, 815, 1013, 921940, 246, 09146, 09
Інші операційні витрати0901090, 72583, 07, 268, 541492, 357, 77157, 77
Фінансові результати від операційної діяльності:
 Прибуток 1001243, 84914, 48, 2816, 253670, 674, 69174, 69
Інші фінансові доходи12073, 2267, 80, 490, 89194, 672, 67172, 67
Інші доходи13010, 077, 60, 070, 2667, 687, 11187, 11
Інші витрати1602, 857, 40, 020, 1954, 695, 12195, 12
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
 Прибуток1701324, 25202, 48, 8117, 203878, 274, 55174, 55
Податок на прибуток від звичайної діяльності180331, 11300, 62, 204, 30969, 574, 54174, 54
Фінансові результати від звичайної діяльності:
 Прибуток190993, 13901, 86, 6112, 902908, 774, 55174, 55
Чистий прибуток: 220993, 13901, 86, 6112, 902908, 774, 55174, 55
 
Оцінка фінансового стану підприємства у короткостроковому періоді
 
Рис. 2. 1. Структура витрат підприємства
 
Показники ліквідності
Коефіцієнт загальної ліквідності, який ще називається коефіцієнтом поточної ліквідності, або коефіцієнтом загального покриття (Кзл) показує, чи досить у підприємства коштів, що можуть бути використані для погашення його поточних (короткострокових) зобов'язань протягом визначеного періоду. Значне перевищення оборотних коштів в КП № 52 «Термоізоляція» над короткостроковими зобов'язаннями вважається також небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів. Розрахунок показника здійснюється за формулою:
  (2. 5)
де ПА – поточні активи (ІІ розділ активу балансу);
ПЗ – поточні зобов'язання (ІV і V розділи пасиву балансу).
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності (Ктл) визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів (грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань.
Для розрахунку цього коефіцієнта може застосовуватися також інша формула розрахунку, відповідно до якої чисельник дорівнює різниці між оборотними коштами і матеріально-виробничими запасами.
  (2. 6)
де З – запаси;
ГК – грошові кошти та їх еквіваленти;
ПФІ – поточні фінансові інвестиції;
ДЗ – дебіторська заборгованість.
Ріст коефіцієнта термінової ліквідності був пов'язаний в основному з ростом невиправданої дебіторської заборгованості КП № 52 «Термоізоляція», навряд чи це характеризує діяльність підприємства з позитивної сторони.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно.
  (2. 7)
Надлишок грошових коштів на певну дату може свідчити як про недоліки в роботі КП № 52 «Термоізоляція», так і про високий рівень організації управління фінансами.
Таблиця 2. 6.
 
Показники
20112012Відхилення
+/-% 
1. Коефіцієнт загальної ліквідності5, 766, 180, 427, 2
2. Коефіцієнт термінової ліквідності4, 74, 980, 285, 95
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності1, 931, 590, 3417,
Фото Капча