Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Він показує у скільки разів плинність працівників досліджуваної групи вище (нижче), чим у цілому по підприємству.

в) показники стабільності персоналу:
- коефіцієнт сталості кадрів (Кстал.) визначається відношенням числа працівників, які перебували в списках організації протягом усього періоду (Чпост.) до середньооблікової чисельності працюючих (Чс.), тобто Кстал. = Чпост.: Чс х100;
- коефіцієнт стабільності кадрів (Кстаб.) визначається відношенням числа осіб, що працюють у даній організації тривалий час (3-5 років) – Чст. до середньооблікової чисельності працюючих, тобто Кстаб. =Чст.: Чс. х100.
 
Абсентизм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання
Абсентизм – це самовільні невиходи співробітників на роботу, викликані різними причинами (крім відпусток і змушених відгулів з ініціативи адміністрації).
Показник абсентизма (А) розраховується по відношенню числа робочих днів, загублених за визначений період через відсутність на роботі (Дзаг.) до загального балансу робочого часу організації (у чол. -днях) за той же період (Д), тобто А = Дзаг.: Д.
Причинами абсентизма є: прогули і відсутність через хворобу за різних обставин, участь у страйках.
Економічними наслідками абсентизма є:
- ряд виплат, обов'язкових поза залежністю від фактичної присутності працівника на робочому місці;
- оплати понаднормових робіт співробітникові, що заміняє відсутнього;
- утрати, зв'язані з простоями устаткування, падінням продуктивності праці та ін.
До методів регулювання абсентизма можна віднести:
- правове регулювання;
- адміністративний вплив;
- соціально-психологічна робота з порушниками;
- заходи економічного характеру.
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА КП-52 «ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ»
 
2.1. Загальна характеристика підприємства і його організаційна структура управління
 
КП-52 «Термоізоляція» було створено рішенням конференції вповноважених представників колективу власників (протокол конференції № 1 від 15 квітня 1994 року) на основі загальної часткової власності членів трудового колективу шляхом викупу майна орендного підприємства № 52 «Термоізоляція».
Основною метою підприємства є забезпечення процесу організації будівельно-монтажної, виробничо-господарської, комерційної й інших видів діяльності, спрямованої на одержання прибутку й на її основі – збільшення доходів його працівників.
Підприємство виконує термоізоляційні, вентиляційні роботи на промислових, сільськогосподарських об’єктах будь-якої складності [32].
Предметом діяльності підприємства є:
- виробництво спеціалізованих будівельно-монтажних робіт;
- теплоізоляція й холодна ізоляція встаткування, трубопроводів усіх галузей народного господарства та об'єктів житла;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво ремонтно-будівельних робіт і послуг;
- здійснення комерційної діяльності, товарообмінних і торговельних операцій, торговельно-закупівельна й посередницька діяльність, оптова роздрібна й комісійна торговельна діяльність;
- виробництво будівельних, теплоізоляційних матеріалів;
- надання транспортних і інших послуг.
У господарській діяльності підприємства широко використовуються комп'ютерні технології. Є безліч програм для обробки результатів діяльності підприємства, створення форм зовнішньої й внутрішньої фінансової звітності, що суттєво полегшує роботу бухгалтерам і фінансистам, скорочує час діловодства. Доступ в Інтернет сприяє впровадженню нових передових технологій, збільшенню кількості ділових партнерів, швидкості укладання угод. На підприємстві ведеться підготовча робота для створення локальної мережі. Також використовується прикладна програма для розрахунків кошторисів, форм 2 і 3.
Організаційна структура підприємства представлена на рис. 2. 1.
Рис. 2.1. Організаційна структура КП № 52 «Термоізоляція»
Трудовий колектив підприємства представлений власниками колективного майна, найманими робітниками й службовцями. Майно підприємства становить цілісний майновий комплекс, що належить винятково підприємству й становить його статутний фонд, рівний на момент викупу підприємства 4153, 65 тис. гривень. Бухгалтерський облік є обов'язковим на підприємстві. Він проводиться бухгалтерами, які підпорядковані головному бухгалтеру, який у свою чергу підпорядкован директору підприємства. Завдання, які виконуються бухгалтерами такі: проведення своєчасного і якісного обліку фінансово-господарчої діяльності підприємства, здійснення контролю за цільовою витратою грошових і матеріальних засобів, за їхнім економним використанням, а так само за збереженням власності підприємства, надходжуючих коштів, матеріальних цінностей, необоротних активів, калькуляція повної собівартості надаваних послуг, облік фінансових і кредитних операцій, а так само облік ефективного використання ресурсів підприємства.
Бухгалтерія одержує звіти про надані послуги й фінансову документацію. На підставі отриманих даних вона складає звіти про прибуток (збиток), про рух фінансових і матеріальних ресурсів підприємства, робить відповідні висновки.
Виробничо-технічний відділ є самостійним структурним підрозділом і підкоряється головному інженеру підприємства. Займається повсякденним керівництвом діяльністю підрозділів по наданню послуг.
Відділ матеріально-технічного постачання є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується директору підприємства. Він відповідає за своєчасне й комплексне забезпечення підприємства необхідними засобами, а так само облік за їхнім цільовим і економним використанням. Функції відділу матеріально-технічного постачання такі: визначення потреб підприємства в сировині й матеріалах, надання їх у необхідних кількостях, створення виробничих запасів для безперебійного забезпечення виробничого
процесу. Відділ матеріально-технічного постачання взаємодіє з бухгалтерією й виробничо-технічним відділом, і на підставі їх звітності робить висновки про надлишки (недостачі), про рух матеріалів у виробничому процесі.
Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується директору підприємства. Він здійснює організацію роботи із забезпечення підприємства кадрами робітників, фахівців і службовців необхідної спеціалізації й кваліфікації.
Відділ охорони праці й техніки безпеки займається розробкою й впровадженням заходів щодо збільшення безпеки роботи на підприємстві. Підпорядковується директору підприємства.
Відділ головного механіка (ВГМ) є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується директору підприємства. Його
Фото Капча