Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

6

Коефіцієнти ліквідності дозволяють визначити здатність підприємства КП № 52 «Термоізоляція» погасити свої короткострокові зобов'язання протягом звітного періоду. Тенденція всіх коефіцієнтів до зростання в 2012 році порівняно з 2011 роком.
Для оцінки фінансової стійкості в довгостроковому періоді використовують показники структури капіталу.
Коефіцієнт автономії (незалежності) (Ка) характеризує частку власного капіталу в структурі капіталу підприємства КП № 52 «Термоізоляція».
  (2. 8)
де ВК – власний капітал;
ЗК – залучені кошти;
Активи – підсумок балансу.
Коефіцієнт залучених коштів (Кпс) відображає частку позикового капіталу в джерелах фінансування. Цей коефіцієнт є зворотним до коефіцієнту автономії.
  (2. 9)
Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) показує, скільки гривень зобов'язань приходиться на 1 грн. власного капіталу.
  (2. 10)
Коефіцієнт капіталізації (Кк) показує, скільки гривень активів принесла 1 грн. власного капіталу. Він свідчить про якість управління підприємством.
  (2. 11)
Таблиця 2. 7. 
Показники
20112012Відхилення
+/-% 
1. Коефіцієнт автономії0, 830, 840, 011, 2
2. Коефіцієнт залучених коштів0, 0330, 0450, 01236
3. Коефіцієнт фінансової залежності0, 0390, 0530, 01436
4. Коефіцієнт капіталізації0, 860, 830, 033, 6
 
Показники структури капіталу характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів і інвесторів, що мають довгострокові вкладення в КП № 52 «Термоізоляція», а також відображають здатність підприємства погасити довгострокову заборгованість.
Для аналізу прибутковості підприємства КП № 52 «Термоізоляція» доцільно використовувати комплекс показників [13]. Перш за все, це показник чистого прибутку в динаміці, який відповідно до чинних стандартів бухгалтерського обліку визначається шляхом додавання до фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування надзвичайних доходів та віднімання надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.
У 2012 році збільшився дохід від реалізації послуг на 50, 31% за рахунок збільшення об’ємів реалізації. Питома вага адміністративних витрат зменшилася у порівнянні із попереднім роком до 13, 92%. Це говорить про ефективність ведення господарської діяльності. Таким чином чистий прибуток підприємства у 2012 р. збільшився на 74, 55%.
Крім абсолютного показника – чистого прибутку – для характеристики КП № 52 «Термоізоляція» використовується також комплекс відносних показників рентабельності.
Коефіцієнти рентабельності оцінюють ефективність діяльності КП № 52 «Термоізоляція», що визначається шляхом співвідношення результатів діяльності з витраченими ресурсами, або з обсягами діяльності. Звичайно рентабельність розраховують у відсотках.
Рентабельності активів (Ра) показує, скільки грошових одиниць прибутку отримала КП № 52 «Термоізоляція» з однієї грошової одиниці ресурсів, незалежно від джерела залучення коштів. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентноздатності підприємства КП № 52 «Термоізоляція».
  (2. 12)
де П – прибуток;
А – кількість задіяних для цього активів. Звичайно вживається середньоарифметична (чи середньо хронологічна) величина активів за період.
Важливим показником оцінки діяльності є рентабельність основної діяльності (економічна рентабельність, ЕР). Рентабельність основної діяльності є модифікованим показником рентабельності активів. Він дозволяє узгодити плани підприємства з фактичними результатами діяльності.
  (2. 13)
де А – вартість задіяних активів;
Под – прибуток від основної діяльності, який можна отримати розрахунково за формулою:
  (2. 14)
де ВП – валовий прибуток;
АдВ – адміністративні витрати;
ВЗб – витрати на збут.
Рентабельність власного капіталу (Рвк) КП № 52 «Термоізоляція» дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками, і порівняти цей показник з можливим одержанням доходу від вкладення цих коштів в інші цінні папери.
  (2. 15)
де ЧП- чистий прибуток;
ВК – середній за період розмір власного капіталу.
Тут використовується показник чистого прибутку, оскільки саме він є джерелом доходів власників КП № 52 «Термоізоляція».
Рентабельність реалізації (Рр) показує, скільки грошових одиниць валового прибутку отримало підприємство з 1 грн. реалізованої продукції.
Також даний показник відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції, тобто ту частину коштів, що необхідна для оплати поточних витрат, що виникають у ході виробничо-господарської діяльності, виплати податків і т. д. Динаміка коефіцієнта може свідчити про необхідність перегляду цін і посилення контролю над використанням матеріально-виробничих запасів.
  (2. 16)
де ВП – валовий прибуток від реалізації;
В – валова чи чиста виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг.
Рентабельність витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг (Рв) показує скільки грошових одиниць заробило підприємство з 1 витраченої грошової одиниці.
  (2. 17)
де С/в – собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, зроблених послуг.
 
Таблиця 2. 8
Показники
20112012Відхилення
+/-% 
1. Рентабельність активів0, 410, 690, 2868, 3
2. Рентабельність основної діяльності1, 391, 880, 4935, 25
3. Рентабельність реалізації0, 300, 370, 0723, 3
4. Рентабельність витрат0, 430, 590, 1637, 2
 
Факторний аналіз ключових показників рентабельності
Важливим прийомом аналізу є оцінка взаємозалежності головних показників діяльності для виявлення факторів, що обумовила їхні зміни [33].
Так взаємозв'язок рентабельності активів, рентабельності реалізації й оборотності активів відображається формулою:
 ; (2. 18)
де ЧП – чистий прибуток;
Оборот – сукупність
Фото Капча