Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи формування системи управління інноваційною діяльністю у відділенні №3 ПАТ "Альфа-банку"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ  НА  ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Сутність інновацій та їх класифікація в сучасній економічній теорії
1.2 Система управління інноваційною діяльністю на підприємстві
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УВІДДІЛЕННІ №3 ПАТ «АЛЬФА-БАНКУ»
2.1 Загальна характеристика особливостей  організаційної структуривідділення №3 ПАТ «Альфа-Банку»
2.2 Діагностика  фінансово-економічних показників діяльності відділення №3 ПАТ «Альфа-Банку»
2.3 Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності відділення №3 ПАТ «Альфа-Банку»
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Шляхи формування системи управління інноваційною діяльністю у відділенні №3 ПАТ «АЛЬФА-БАНКУ»
3.1 Пректування відділу інноваційного розвитку у відділенні №3 ПАТ «Альфа-Банку»
3.2 Розроблення системи збалансованих показників для стимулювання інноваційної діяльності менеджменту підприємства3.3 Стимулювання інноваційно-активної поведінки працівників підприємства через елементи корпоративної культур
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Загальна тенденція розвитку ринкових економічних систем свідчить, що найбільших комерційних успіхів досягають економічні суб’єкти, які функціонують на засадах інноваційної діяльності. Ефективна діяльність, забезпечення високих темпів розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності продукції значною мірою визначається рівнем інноваційної активності підприємств та діапазоном інноваційної діяльності.  
Необхідність інноваційного розвитку національної економіки пред’являє нові вимоги до змісту, організації, форм і методів управління інноваційним потенціалом організацій. Переорієнтація українських підприємств на інноваційну модель розвитку повинна здійснюватись еволюційним шляхом через трансформацію всього соціально-економічного середовища.
Питання управління розвитком інноваційного потенціалу особливо актуальні для вітчизняних підприємств, на яких цей процес знаходиться на стадії формування. Невирішеність окремих теоретичних і практичних проблем в інноваційній сфері діяльності підприємств обумовили вибір теми магістерського дослідження.
Проблеми інноватики знаходять своє відображення в чисельних публікаціях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Значною мірою це обумовлено підвищенням значення інноваційної діяльності як важливого фактора забезпечення ефективності організацій в умовах ринкових відносин. Про зростаючий інтерес до проблем управління і організації інноваційних процесів свідчить значна кількість наукових публікацій на цю тему останнім часом. Серед зарубіжних дослідників цю проблему розробляли Й.Шумпетер, Г.Менш, Б.Твіс, А.Кляйнкнехт, М.Портер, П.Друкер, Б.Санто, Р.Уотерман. 
Серед російських науковців виділимо С.Валдайцева, С.Глазьєва, Н.Завліна, С.Ільєнкову, А.Прігожина, Р.Фатхутдінова, Ю.Яковця та інших.
Серед вітчизняних науковців питаннями інноваційного розвитку займались В.Александрова, Ю.Бажал, В.Василенко, В.Геєць, В.Гріньов, М.Данько, О.Дацій, М.Денисенко, Г.Добров, С.Ілляшенко, Н. Краснокутська, О.Мендрул, С. Онишко, Л.Федулова, Д.Черваньов та інші.
Але не дивлячись на широту розкриття інноваційних проблем залишається ще коло нерозкритих питань, особливо питання стимулювання інноваційної активності персоналу, формування адекватної завданням інноваційного зростання організаційної структури. Актуальною є проблема формування і управління інноваційним розвитком для тих організацій, які характеризуються значною кількістю факторів, що впливають на їх діяльність, зокрема, для банківського сектору. 
В теперішній час зберігається висока невизначеність при впровадженні інновацій, яка пов’язана із необхідністю виявлення методів і механізмів впливу на інноваційну активність підприємств України. Це пояснюється, по-перше, наявністю значної кількості факторів, які впливають на інноваційний процес; по-друге, відсутністю єдиної інноваційної політики, яка реалізується в системі державних і регіональних законодавчих актів; по-третє, низьким рівнем достовірності та недостатністю статистичної інформації з інноваційної діяльності; по-четверте, нестабільністю економічного середовища і недостатнім досвідом топ-менеджерів і персоналу щодо розвитку в умовах інноваційної економіки. Відповідно, моделювання, управління і обґрунтування адекватних оптимальних напрямів розвитку інноваційного потенціалу організацій у нестабільному ринковому середовищі є актуальною і складною задачею.
Мета та завдання дослідження. Мета дипломного дослідження полягає у розробленні методичних підходів та практичних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності в організації. 
Для досягнення поставленої мети було визначено та вирішувалися такі завдання:
•узагальнити сутність інновацій та ознаки їх класифікації в сучасній економічній теорії;
•розкрити зміст системи управління інноваційною діяльністю на сучасному підприємстві;
•проаналізувати фінансово-економічний стан організації як важливу передумову для здійснення інноваційної діяльності;
•оцінити сучасний стан інноваційної діяльності та проблеми управління нею у досліджуваній організації;
•виявитичинники мікроекономічного середовища, що впливають на інноваційну діяльність;
•визначити напрями організаційно-управлінських перетворень в організації;
•спроектувати відділ інноваційного розвитку;
•розробити систему збалансованих показників для стимулювання інноваційної діяльності менеджменту організації;
•обґрунтувати створення системи стимулювання інноваційної активності персоналу  в організаціїчерез елементи корпоративної культури.
Предметом дослідження єсукупністьметодичних та практичних підходів до формування ефективного та системного управління інноваційною діяльністю в організації.
Об’єктом дослідження обрановідділення №3 «Альфа-Банку», організаційно-правова форма якого є публічне акціонерне товариство, адреса розташування: 
Методи дослідження.  Дослідження здійснювалося з урахуванням вимог системного та комплексного підходів. У процесі роботи використовувалися методи: діалектики, логіки, формалізації та порівняння (при аналізі понять та концептуальних основ управління інноваційною діяльністю); синтезу (при адаптації досвіду економічно розвинених  країн  до діяльності вітчизняних підприємств);статистико-економічногоаналізу (при оцінці сучасного стану інноваційної та господарської діяльності); системно-структурного аналізу (при виділенні факторів, що впливають на інноваційне управління та його етапи); експериментальний метод (при апробації запропонованих методик та практичних рекомендацій).
Теоретико-методологічною основою даного дослідження стало опрацювання наукових праць провідних вітчизняних та зарубіжних учених, що присвячені питанням інноваційного розвитку.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи, дані електронних ресурсів мережі Інтернет, статистичні дані Державного комітету статистики України, матеріали первинної звітності
Фото Капча