Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стратегія управління персоналом організації, її вплив на ефективність діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота на тему:
 
"Стратегія управління персоналом організації, її вплив на ефективність діяльності"
(за матеріалами ВАТ «ТФ «Львів – Супутник»)
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Сучасні тенденції управління персоналом вітчизняних підприємств
1.1. Стратегічні підходи до управління персоналом
1.2. Тенденції розвитку кадрових служб вітчизняних підприємств та напрямки їх реформування
1.3. Стан нормативно-правової бази управління персоналом підприємств та шляхи її вдосконалення
РОЗДІЛ 2. Дослідження системи стратегічного управління персоналом ВАТ «ТФ «Львів – Супутник»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «ТФ «Львів – Супутник»
2.2. Функціональна характеристика кадрової служби готелю «Львів – Супутник»
2.3. Дослідження стратегії управління персоналом ВАТ «ТФ «Львів – Супутник»
РОЗДІЛ 3. Способи підвищення ефективності системи управління персоналом ВАТ «ТФ «Львів – Супутник»
3.1. Вдосконалення стратегії управління персоналом ВАТ «ТФ»Львів-Супутник»
3.2. Шляхи виправлення існуючих помилок в різних ділянках кадрової роботи ВАТ «ТФ «Львів-Супутник»
Висновки
РЕКОМЕНДАЦІЇ
АНОТАЦІЯ
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
На початку XXI століття докорінним чином змінюється підхід до управлінської науки. В умовах швидких змін зовнішнього середовища посилюється конкурентна боротьба між підприємствами, в центрі якої опиняється людина.
Більшість власників підприємств усвідомили той факт, що капітал сам по собі не здатний приносити прибутки, поки ним не керуватиме людський інтелект.
Сучасна управлінська наука розглядає підприємство як соціо-техніко-економічну систему, в якій соціальна складова (людські ресурси) висувається на перший план.
Звідси з’являється потреба у врахуванні всіх вимог соціальної складової системи, спрямованих на покращення організації праці, розширення мотиваційних і стимулюючих заходів, покращення умов праці. посилення соціального захисту працівників. Питання соціального партнерства піднімається на новий рівень.
Ось чому на сучасному етапі управління людськими ресурсами підприємства висувається на перший план. Успішно функціонують лише ті підприємства, в яких зосереджений найбільш якісний кадровий потенціал. Вимоги, які ставить перед підприємцями сучасність, зумовлюють необхідність вирішення складних завдань збереження кращих кадрів, створення їм умов для професійно-кваліфікаційного зростання і одночасно звільнення інертних, малокваліфікованих, безперспективних працівників.
В сучасних умовах функціонування бізнесу спостерігаються такі явища, як відчуження людей від результатів праці, різке зниження творчої і трудової активності, відсутність бажання у працівників вдосконалювати свої вміння і навички. Цього можна уникнути, лише розробивши ефективну стратегію управління персоналом, з огляду на це дослідження, проведене у дипломній роботі є актуальним.
Метою написання цієї дипломної роботи є дослідження найбільш перспективних теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних вчених та практичного досвіду в сфері управління персоналом на прикладі відкритого акціонерного товариства «ТФ «Львів-Супутник»; розробка заходів вдосконалення існуючої системи управління персоналом на об’єкті дослідження, на основі знань, отриманих в процесі навчання у Львівському інституті економіки і туризму, з метою їх подальшого впровадження у практику.
Основні завдання написання дипломної роботи:
дослідити теоретичні основи стратегії та тактики управління персоналом у контексті сучасного менеджменту;
визначити основні напрямки реформування кадрових служб на підприємствах України;
проаналізувати сучасну нормативно-правову базу діяльності українських підприємств та окреслити напрямки її вдосконалення;
охарактеризувати організаційно-економічні аспекти діяльності ВАТ «ТФ «Львів-Супутник»;
провести аналіз стратегії та тактики управління персоналом ВАТ «ТФ «Львів-Супутник»;
виділити позитивні та негативні аспекти функціонування системи управління персоналом досліджуваного підприємства;
окреслити основні напрямки вдосконалення стратегії управління персоналом ВАТ «ТФ «Львів-Супутник»;
запропонувати керівництву досліджуваного підприємства проекти заходів із вдосконалення системи управління персоналом.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є система управління персоналом чотиризіркового готелю «Львів – Супутник», предметом – стратегія управління персоналом готельного підприємства.
В даній роботі використано праці Бєляцького С. Є., Вєсніна В. Р., Виханського О. С., Єгоршина А. П., Моргунова Е. Б., Пугачова В. П., Кибанова А. Я., Колота А. М. та інших відомих теоретиків кадрового менеджменту, інформацію періодичних видань, а також інформацію, отриману із всесвітньої мережі Інтернет.
В процесі дослідження стану управління людськими ресурсами ВАТ «ТФ «Львів-Супутник» нами було використано системний підхід, метод порівняльного економічного аналізу, метод аналізу документації, метод спостереження та інтерв’ювання. У роботі використано звітну інформацію, яка характеризує результати функціонування ВАТ «ТФ «Львів-Супутник».
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, рекомендацій, списку використаних джерел (43 найменування), анотації українською та англійською мовами та додатків.
В теоретичному розділі описано стратегічні підходи до управління персоналом, подано аналіз тенденцій розвитку кадрових служб вітчизняних підприємств та визначено напрямки їх реформування, досліджено стан нормативно-правової бази управління персоналом підприємств, окреслено напрямки її вдосконалення.
В другому розділі подано організаційно-економічну характеристику ВАТ «ТФ «Львів-Супутник», проведено аналіз кадрової роботи на підприємстві, розглянуто зміст колективного договору, документа, в якому визначено зміст стратегії управління персоналом підприємства та окреслено основні напрямки кадрової політики.
Елементами наукової новизни є розроблені нами та подані у третьому розділі пропозиції щодо вдосконалення існуючої системи управління персоналом, впровадження яких у життя керівництвом ВАТ «ТФ «Львів-Супутник» дозволить підприємству значно підвищити якість трудового потенціалу, та, відповідно, внаслідок цього, отримати суттєву перевагу в конкурентній боротьбі.
Повний обсяг роботи – 93 сторінки, робота містить 8 таблиць та 2 рисунки.
 
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ
Фото Капча