Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
На сьогоднішній момент майнове страхування відіграє дуже важливу роль. Незалежно від сфери, в якій існує будь-яка людина чи підприємство, установа чи організація, майнове страхування дозволяє зберегти і забезпечити певний рівень захисту майна від різного роду небезпек та нещасних випадків.
В сучасних умовах, страхування є досить розповсюдженим та актуальним враховуючи життєвий устрій суспільства. Страхування майна є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Досконала система страхового захисту є підґрунтям забезпечення більш високого рівня стабільності, досягненням соціальної злагоди, гарантом високого рівня життя населення.
Внаслідок становлення в Україні ринкової економіки, розбудови її інфраструктури з'явилася велика кількості самостійних суб'єктів підприємництва, які діють на свій страх та ризик. Реальна загроза банкрутства та жорстка конкуренція призводять до необхідності застосування ринкових методів захисту від невизначеності їх існування у перспективі та методів відшкодування можливих втрат. Цим зумовлюється актуальність майнового страхування і страхування загалом, як недержавного механізму зниження ризику підприємницької діяльності та соціального захисту громадян. 
Умови ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості суб'єктів, що господарюють. Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та ін. повинні мати надійне і гарантоване фінансове джерело покриття.
Крім того страхування забезпечує фінансовий ринок вільними коштами для обігу за рахунок накопичених страхових фондів. Страхування стимулює міжнародний обмін капіталом за рахунок здійснення міжнародного страхування та перестрахування. Страхування виконує роль міжнародного гаранта при здійсненні економічних зв'язків. Отже страховий бізнес є однією із складових економіки будь-якої країни, і розвиток цього сектора є запорукою стабільного функціонування інших фінансових інститутів. 
Значний внесок в розробку теоретичних основ майнового страхування зробили західні вчені – А.Манес, Д.Бланд, Дж. Діксон, В. Гейльман, В. Гаврийський, Д. Фарни. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії та практики страхування майна зробили російські вчені К.Граве, Є.Дюжиков, В.Ідельсон, Є.Коломін, В.Коньшин, Л.Лунц, Л. Мотильов, В. Райхер, Л.Рейтман, Т.Верькіна, А.Плєшков, Ю.Сплєтухов, В.Шахов. Питання страхування майна досліджувались у роботах вітчизняних науковців В.Базилевича, К.Базилевич, К.Воблого, О.Вовчак, Н. Внукової, В.Грушка, О.Заруби, М.Клапківа, В.Малько, С.Осадця, А.Таркуцяка, Я.Шумелди та інших, однак відповідне питання в сучасних умовах потребує подальшого вивчення та дослідження. 
Правові питання майнового страхування в економічних зв’язках радянського періоду частково висвітлювалися: Є.Н. Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С.Іоффе, В.К. Райхером, В.І.Серебровським, В.М. Яковлєвим та ін.
Значний внесок у розв’язання проблем страхових правовідносин був зроблений представницею сучасного періоду М.Я.Шиміновою. Також, питанням страхових правовідносин було присвячено праці В.В. Аленичева, Д.А. Петрова, Є.О.Суханова.
В останні роки відчувається значна зацікавленість українських вчених-правознавців правовими проблемами страхових правовідносин. Аналізу страхових правовідносин присвячені праці Є.М.Білоусова, В.В. Луця, В.П. Янішена.
Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань по темі майнового страхування та вивченні всіх аспектів даної теми, розкритті проблем і перспектив його розвитку, а також освітленні стану і розвитку майнового ринку в Україні. 
Відповідно завдання є повне й достовірне висвітлення всіх питань, що розкривають тему майнового страхування та закріплення набутих знань.
Об’єктом дослідження є майнове страхування і його складові елементи. Предметом дослідження є одна з галузей страхування – майнове страхування і його структура.
Завдання курсової роботи:
  1. Сутність майнового страхування, його структуру та зміст.
  2. Стан сучасного майнового страхування в Україні.
  3. Проблеми розвитку майнового страхування в Україні та шляхи їх вирішення.
Методи дослідження: аналіз загальної характеристики майнового страхування, порівняння його статистичних даних за останні роки, тощо.
 
Розділ 1. Загальна характеристика майнового страхування
 
1.1 Становлення страхового ринку та майнового страхування
 
Страхування належить до числа найбільш стійких форм фінансово-господарського життя і своїми коренями сягає в далеку історію. Об'єктивна потреба в страхуванні у всі часи обумовлювалася тим, що збитки, які виникають внаслідок неочікуваних, випадкових руйнівних факторів, непідконтрольних окремим людям (стихійних сил природи, воєнних дій, аварій), надзвичайних ситуацій (пожеж, аварій), злочинних дій (крадіжки, грабежу), власної необережності не завжди могли бути стягнені з винного, навіть, якщо такий і був, і призводили до втрат і розорення потерпілих. Тільки заздалегідь створений страховий фонд міг бути джерелом відшкодування збитку. 
Ще шумерські торговці в кінці II тисячоліття до н. е. і фінікійські купці в кінці I тисячоліття до н.е., вирушаючи в торгові експедиції, отримували позику або домовлялися між собою про взаємну допомогу на випадок загибелі товарів та кораблів від непередбачених обставин (аварій, нападів розбійників) і відраховували для цього кошти у фонд взаємодопомоги. Це були одні з перших фондів взаємного страхування. Почавшись у формі взаємодопомоги; страхування поступово перетворилося в розвинену форму специфічного страхового підприємництва, з одного боку, та у спосіб накопичення і перерозподілу суспільних коштів для соціального забезпечення частини населення, яка втратила працездатність, з іншого. [4,ст.8]
Особливості первинних форм страхового захисту полягають у тому, що:
  • вони не передбачають попереднього нагромадження грошових засобів для відшкодування вірогідних збитків;
  • вони зобов'язують відшкодовувати збитки спільно у порядку їх розподілу між певною спільнотою, збираючи грошові засоби після настання небезпеки та оцінки збитків, спричинених нею.
Варто зазначити, що риси,
Фото Капча