Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

сфері майнового страхування, то вже у 2016-2017 роках страховий ринок і майнове страхування проявляє ріст по ключовим показникам: збільшився обсяг надходжень страхових премій, обсяг чистих страхових премій. Причому збільшення валових страхових премій відбулося майже за всіма видами страхування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»), страхування майна, страхування фінансових ризиків, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, страхування відповідальності перед третіми особами, страхування життя, страхування вантажів і багажу, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування медичних витрат.

Як засвідчує історичний огляд, страхування майна є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. У державах з неринковою системою господарювання, до якої належала наша країна, майнове страхування відіграє додаткову роль, оскільки відшкодування збитків головним чином здійснюється державою шляхом виділення бюджетних коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха і на інші аналогічні цілі.
Основними проблемами, що перешкоджають розвитку страхуванню майна в Україні, є:
•невисокий рівень страхової культури;
•зниження рівня страхових виплат компаніями; 
•зменшення кількості укладених договорів; 
•недосконалість нормативно-правової бази;
•використання деякими страховиками практики демпінгу без забезпечення ними виконання взятих на себе зобов'язань; 
•велика кількість слабо капіталізованих страхових компаній;
•велика частка псевдострахування;
•виведення капіталу із України з використання схем перестрахування
Також проблемами, з якими мають справу вітчизняні страхові компанії, є забезпечення фінансової надійності та ліквідності активів, управління резервами та інвестуванням. Важливим фактором залишається недовіра населення щодо процедури страхування. Головними причинами цього є такі: низький рівень якості страхових послуг, незначний обсяг страхових виплат, недосконалість нормативно-правової бази, неврахування інтересів населення під час здійснення страхування, непорядність деяких страхувальників.
Не менш важливою проблемою є низький рівень доходів населення. Попит на страхові послуги залишається дуже низьким.
Шляхи вдосконалення майнового страхування України:
•Розробка прозорих та прийнятних правил і засад діяльності страховиків майнової сфери страхових послуг
•Формування комунікацій зі споживачем шляхом його страхової освіти за допомогою засобів масової інформації
•Розробка та затвердження національного стандарту визначення ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та вартості майна з метою страхування
•Проведення науково-дослідної роботи з підвищення кваліфікації персоналу страховиків і страхових посередників
•Перегляд класифікації страхування, розробка методики рейтингової оцінки страхових компаній, створення єдиної системи обліку і звітності цієї сфери страхової діяльності
•Розширення ринку перестрахування та активізація роботи з нерезидентами щодо взаємного перестрахування
Найбільш високого рівня розвитку страхування "non-life" досягло в США, Великобританії, Німеччині, Франції та Японії. Проаналізуємо особливості функціонування страхових ринків цих країн. Практика функціонування страхових ринків цих країн має істотні відмінності, які пов'язані з тенденціями розвитку даної країни та питомою вагою обсягу зібраних страхових премій та виплат.
В Україні формування розвинутого ринку страхових послуг необхідно здійснювати з врахуванням тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн. Підвищення ефективності страхової діяльності можливо лише шляхом проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання страхового ринку в Україні.
 
 
Список використаної літератури
 
1.Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 (зміни внесені Законом України від 13.04.17). – Гл.35. – §2.Страхування.
2.Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 (зміни внесені Законом України від 05.04.17). – Гл.67. – Страхування.
3.Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР в ред. Закону від 20.12.2016 p.
4.А.П. Архіпов. Страхова справа: підручник. - Москва: КНОРУС, 2017. – 424 с.
5.Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич, О. Ф. Філо- нюк, К. С. Базилевич, Р. В. Пікус та ін. – Київ : Знання, 2008. – 1019 с.
6.В. І. Фисун, Г. М. Ярова. Страхування. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
7.Д. П. Хоминич, Е. В. Дік. Організація страхової справи: підручник і практикум для СПО. – М.: Видавництво Юрайт, 2016 – 240 с
8.Клікіч Л.М., Бакіров А.Ф. Формування і розвиток ринку страхових послуг. - М .: Фінанси і статистика, 2016. – 134 с.
9.Н. Пацурія. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій / Н. Пацурія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – №5.
10.Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець. – К. : КНЕУ, 2009. – 599 с
11.Супрун А. Світовий і національний страховий ринок: відмінності та взаємозв'язки / А. Супрун, Т. Пет) рішина // Економічний аналіз. — 2012. — №11. — С. 233—237.
12.Т. В. Жилякова. Можливості розвитку деяких видів страхування в умовах фінансової кризи – УДК 368.013:339.747 – 2014. – 253 с.
13.Хадебська Е.В., Горбач Л.М. Страхування : підручник.– К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с.
14.Хосаренко, Н. М. Правове забезпечення публічних інтересів у сфері страхування / М.М. Косаренко. - М .: Wolters Kluwer, 2015. - 312 c.
15.Косова Т. Д. Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування / Т. Д. Косова, О. В. Слободянюк // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 33(1). – 37 с.
16.Accenture Innovation Series. Innovative ideas in the Insurance Industry. — 2016 [Електронний ресурс]-Режим доступу: https://www.accenture.com/us-en/error/pagenotfound?errSrc=%2ft20161207 
17.Assotiation of British Insurers. UK Insurance & Long Term Savings Key Facts 2015 [Електронний ресурс]-Режим доступу: https://www.abi.org.uk/~/media/files/documents/publications/public/2015/...
18.Insurance & Finance Companies (2016) "German insurance companies"[Електронний ресурс]-Режим доступу: http://insurancecompanies.co/germany)insurance)companies/  (Accessed 21 February 2017). 
19.The Balance (2016) "Top 25 U.S. Property/ Casualty Insurers"[Електронний ресурс]-Режим доступу: https://www.thebalance.com/top-u-s-property-casualty-insurers-462505 
20.Інтернет-журнал "Фориншурер". Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2017 року [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00621.pdf
21.Інтернет-журнал "Фориншурер". Страховий ринок України розвивався не завдяки, а всупереч [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://forinsurer.com/public/17/06/13/4785
22.Інтернет-журнал "Фориншурер". Страхування майна – Рейтинг страхових компаній України за 3 місяці 2017 р. [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://forinsurer.com/ratings/nonlife/17/3/24
23.Серикова Г.С. Зарубежный опыт функционирования страхового рынка в условиях интеграции [Електронний ресурс] / Г.С. Серикова, А.М. Тынгишева // Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых". — 2013. — Режим доступу: http://group-global.org/ru/node/49828
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика майнового страхування
1.1 Становлення страхового ринку та майнового страхування
1.2 Структура та види майнового страхування
1.3 Принципи здійснення майнового страхування
Розділ 2. Аналіз стану сучасного майнового страхування в Україні
2.1 Стан та розвиток майнового страхування України
2.2 Учасники ринку майнового страхування України
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування України
3.1. Проблеми та напрями державної політики в галузі майнового страхування в Україні
3.2. Досвід функціонування майнового страхування зарубіжних країн
Висновки
Додатки
Фото Капча