Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Кіндрацька Любомира Максимівна
 
УДК 657
 
Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика
 
Спеціальність 08. 06. 04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, академік НАН України ЧУМАЧЕНКО Микола Григорович Київський національний економічний університет, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.
Офіційні опоненти: доктор економічний наук, професор, академік УААН, САБЛУК Петро Трохимович Інститут аграрної економіки УААН, директор доктор економічних наук, професор ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович Київський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи доктор економічних наук, професор УСАЧ Богдан Федорович Львівський банківський інститут Національного банку України, завідувач кафедри обліку і аудиту.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Активізація ринкових економічних відносин в Україні вимагає серйозної роботи щодо вдосконалення методологічних засад функціонування системи бухгалтерського обліку як важливого засобу реалізації ефективних управлінських рішень. Це стосується формування та запровадження в облікову практику сучасного методологічного інструментарію, адекватного потребам управління.
Результативність облікового процесу залежить від чіткості постановки оперативних, тактичних і стратегічних управлінських завдань, а отримана інформація позитивно впливає на обґрунтування напрямів і варіантів їх розв’язання. Використання сукупності ефективних способів ведення обліку, нових облікових інструментів забезпечує активність контролю за рівнем ризикованості діяльності, її прибутковістю та рентабельністю.
Протягом останніх років банківська система України перетворилася на одну з провідних сфер підприємницької діяльності. Утім практика висуває все складніші завдання, розв’язання яких потребує великого обсягу інформації системного характеру, переважна частина якої формується завдяки процедурі бухгалтерського обліку. Сукупність ефективних способів і методів ведення й організації обліку дає можливість уникнути надмірного ризику за здійснення банківського бізнесу та об’єктивно оцінити ефективність та результативність діяльності банку. Сформована бухгалтерська інформація виконує важливу функцію в системі захисту комерційного банку від банкрутства, підвищуючи якість керування банком та активно впливаючи на зміну характеру управлінських рішень відповідно до умов конкуренції, нестабільності фінансових ринків, які негативно позначаються на рівні ризикованості банківської діяльності. За таких обставин важливо спрямувати процеси вдосконалення бухгалтерського обліку на формування економічної інформації, що характеризує результати фінансово-господарської діяльності комерційних банків на підставі реальних показників стану активів, зобов’язань, власного капіталу з огляду на вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Вдале розв’язання означених проблем за своєю значущістю рівнозначне психологічній революції в бухгалтерській професії, що триває останніми роками, коли оновлення системи бухгалтерського обліку на базі нових методологічних інструментів, що розпочалося з банківських установ, незабаром поширилося на всі галузі економіки України.
Проблеми бухгалтерського обліку в банківських установах, хоч і досліджуються окремими авторами, але здебільшого коротко – лише в контексті процедур здійснення банківських операцій. Переважну більшість публікацій присвячено практичним питанням організації та методик обліку операцій, приведенню їх у відповідність з міжнародними нормами, правилами, принципами. Зокрема це праці вітчизняних авторів: А. М. Герасимовича, М. С. Демкович, В. Б. Кириленка, В. І. Ричаківської, П. М. Сенища. У Росії проблематику бухгалтерського обліку в банківських установах активно опрацьовують: О. В. Белік, М. П. Бобильова, І. В. Ларіонова, М. І. Люльков, А. В. Тютюнник, В. С. Чаусов, Ю. М. Юденков, О. Б. Ширинська.
Позитивний вплив на обґрунтування напрямів процесу реформування та розроблення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в банках України справили праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених у галузі загальної теорії і практики господарського обліку. Авторами цих досліджень є провідні вітчизняні науковці: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець та зарубіжні теоретики: К. Друрі, М. Р. Метьюс, О. А. Міронова, С. А. Ніколаєва, В. Ф. Палій, Я. В. Соколов, В. І. Стражев, Є. С. Хендриксон, А. Д. Шеремет, А. Яругова.
Окремо варто підкреслити значення фундаментальних досліджень проблем ефективного функціонування вітчизняної банківської системи, що узагальнені в працях В. О. Васюренка, О. В. Дзюблюка, А. М. Мороза, С. В. Мочерного, М. І. Савлука, Р. І. Тиркала. Для методичної підтримки функціонування реформованої моделі бухгалтерського обліку, вдосконалення облікових процедур оцінки банківської діяльності з позицій урахування ризиків за всіма напрямами її здійснення необхідні фундаментальні наукові напрацювання, присвячені комплексному вивченню системи бухгалтерського обліку в комерційних банках. У цьому зв’язку треба зауважити, що умови ведення банківського бізнесу в економічному просторі України суттєво різняться від умов діяльності кредитно-фінансових інститутів у розвинутих країнах. Це зумовлює певні відмінності в підходах до опрацювання облікових норм і правил в побудові методик обліку конкретних банківських операцій.
Необхідно зазначити, що реформування облікової системи вітчизняних банківських установ, яке відбулося з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, позитивно вплинуло на розширення інформаційних можливостей бухгалтерського обліку. Проте дальше вдосконалення реформованої системи
Фото Капча