Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
 
КОРХ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК 636. 2. 084. 1. 033: 539. 1
 
Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь
 
06. 02. 04 – технологія виробництва продуктів тваринництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті тваринництва Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Чигринов Євген Іванович, Інститут тваринництва УААН, завідувач лабораторії виробництва яловичини.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Котенджі Генадій Павлович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва; член-кореспондент УААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Славов Володимир Петрович, Інститут м'ясного скотарства УААН, завідувач відділом технології м'ясного скотарства.
Провідна установа: Луганський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра біології тварин.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність роботи. М'ясо в харчуванні людини є основним джерелом біологічно повноцінного білка. Забезпечення білком завжди було актуальною проблемою агропромислового комплексу, яка загострилась в теперішній час. Рівень загального харчування на душу населення в Україні в 2000 році в порівнянні з 1990 роком знизився на 27, 8%, білкового – на 30%, в тому числі за рахунок білків тваринного походження на 50%. Тому збільшення виробництва і покращення якості м'ясної продукції, в тому числі яловичини, є важливим народногосподарським завданням. Успішне вирішення цього завдання при виробництві яловичини можливе при впровадженні науково-обгрунтованої системи вирощування молодняку, основними елементами якої є повноцінна годівля і раціональні системи утримання.
Особливо це важливо в умовах радіоактивного забруднення територій, яке відбулося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, коли удосконалення технології годівлі і вирощування тварин є складним технологічним процесом, який зумовлює необхідність пошуку ефективних технологічних прийомів, що забезпечуватимуть високу продуктивність тварин і отримання екологічно безпечної для людини продукції.
Враховуючи це, провідними вченими [Б. С. Пристер, 1991; Н. П. Асташева, 1992; Л. М. Романов, 1992; О. С. Соболєв, 1992; М. М. Лазарєв, 1992; В. П. Славов В. П., 1996, 1997 та ін. ] розроблено низку прийомів, спрямованих на зниження рівня надходження радіонуклідів в організм тварин, ступінь їх засвоєння і виведення з організму. Але розробка нових і удосконалення існуючих прийомів є актуальною проблемою, яка буде існувати ще тривалий час.
Слід відзначити, що технологічні підходи до вирощування бугайців на м'ясо в умовах радіонуклідного забруднення території сформульовані лише на концептуальному рівні, не мають належного системного і технологічного характеру, а забезпечення збалансованої годівлі тварин потребує подальшого удосконалення з урахуванням зональних особливостей складу кормів, їх радіонуклідної забрудненості та якості отриманої продукції.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана в лабораторії виробництва яловичини Інституту тваринництва УААН і є складовою частиною науково-технічної програми УААН «Технології в молочному та м’ясному скотарстві», підпрограми «Технології виробництва яловичини» за темою: «Розробити по зонах України енерго- та ресурсозберігаючі, конкурентоспроможні технології виробництва яловичини в м’ясному скотарстві, які забезпечують середньодобовий приріст молодняку – 1000-1200 г у підприємствах різних форм господарювання», номер держреєстрації 0196 U 011387.
Автор є виконавцем підрозділу П. 03. 3. 1. 5 «Вивчити ефективність вирощування та відгодівлі молодняку великої рогатої худоби в забрудненій радіонуклідами зоні Полісся України при пасовищній та стійловій системах утримання» та П. 02. 2. 1. 1 «Вивчити джерела та рівні забруднення продуктів тваринництва».
Мета і завдання досліджень. Метою роботи є вивчення і наукове обгрунтування технології вирощування бугайців на м'ясо в молочному скотарстві в умовах радіонуклідного забруднення території з використанням окремих прийомів, спрямованих на підвищення виробництва екологічно безпечної для споживання людиною яловичини. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
вивчити хімічний склад, поживну цінність кормів і їх забрудненість 137Cs;
експериментально обгрунтувати ефективність використання розробленого мінерально-вітамінного преміксу з метою підвищення продуктивності бугайців і зниження коефіцієнта переходу 137Cs в м'ясо;
комплексно оцінити вплив деяких технологічних прийомів на ріст, м'ясну продуктивність, якість яловичини і її забрудненість 137Cs за повний цикл вирощування бугайців на м'ясо;
виявити вплив окремих технологічних прийомів при виробництві яловичини на статус природної резистентності організму бугайців;
дати економічну і біоенергетичну оцінку виробництва яловичини в залежності від використання основних технологічних прийомів при вирощуванні бугайців на м'ясо в умовах радіонуклідного забруднення.
Об’єкт досліджень. Об’єктом досліджень були бугайці чорно-рябої породи, які з дня народження і до забою перебували на території забрудненій радіонуклідами, зразки кормів, крові, грунту, м’яса та внутрішніх органів, інтенсивність забруднення приміщень, пасовища та раціонів дослідних груп 137Cs.
Предмет досліджень. Вивчалась ефективність технологічних прийомів при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення території за їх енергією росту, станом здоров'я, м’ясною продуктивністю, якістю м’яса, зниженням забрудненості яловичини 137Cs.
Методи досліджень. Основний метод – експериментальний, шляхом постановки двох науково-господарських дослідів. При обробці результатів досліджень використовували сукупність зоотехнічних, біохімічних, етологічних, статистичних, біоенергетичних та економічних методів досліджень, які є загальноприйнятими в тваринництві.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах радіонуклідного забруднення Полісся Київської
Фото Капча