Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

як на білковому, так і на енергетичному рівні забезпечує підвищення їх конверсійної здатності: за коефіцієнтом конверсії протеїну – на 1, 10 і 1, 22% та енергії – на 0, 06 і 0, 90% відповідно до ровесників контрольних груп.

11. Пасовищне утримання бугайців сприяє підвищенню коефіцієнта енергетичної ефективності основної частини продукції на 0, 25 і 0, 18% у порівнянні з ровесниками стійлової групи. Це свідчить про більш ефективне використання сукупної енергії на виробництво одиниці продукції.
12. Технологія виробництва яловичини, в забрудненій радіонуклідами зоні, яка основана на поєднанні пасовищного утримання молодняку зі стійловим в заключний період вирощування і використанням експериментального преміксу, при рівні годівлі 28, 3 ц корм. од. за 18 міс. вирощування і забрудненості радіонуклідами території до 555 кБк/м2, забезпечує продуктивність молодняку в межах 680-770 г середньодобових приростів при витратах 7, 34 ц корм. од. на 1 ц приросту живої маси і вміст 137Cs в м'ясі не більше 67, 8 Бк/кг.
 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
 
1. В умовах радіонуклідного забруднення території з метою підвищення ефективності виробництва яловичини, підсилення природної резистентності організму бугайців і зниження рівня забрудненості м'яса 137Cs рекомендується технологічна система, яка передбачає використання пасовищ в період від 5 до 8-міс. віку і від 9 до 18-міс. – стійлове утримання з використанням менш забруднених кормів і введення в раціон нового мінерально-вітамінного преміксу (деклараційний патент на винахід від 16. 10. 2000 року №28980 А).
 
СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
Корх І., Кебко В., Сорока Н. Виробництво екологічно чистої яловичини в умовах радіаційного забруднення // Тваринництво України. -1998. – №1. – С. 9-10. (Здобувачу належить проведення досліду, статистичне опрацювання результатів, написання статті).
Корх І. В. Ефективність згодування преміксів у літніх раціонах бичків у забрудненій радіонуклідами зоні Полісся // Научно-технический бюллетень. – ИЖ УААН. – Х., – 1998. -№73. – С. 33-37.
Корх И. В. Сбалансированное кормление молодняка в загрязненной радионуклидами зоне – залог успеха // Наук. техн. бюлетень. – ІТ УААН. – Х., 2000. – №78. – С. 47-49.
Корх І., Сорока Н., Вертійчук А., Кебко М. М'ясна продуктивність бичків у зоні радіоактивного забруднення // Тваринництво України. -2001. – №11-12. – С. 21-23 (Здобувачу належить проведення досліду, забою, визначення якісних показників м'яса, написання статті).
Корх І. В. Економічна ефективність вирощування бугайців на м'ясо з використанням у раціонах преміксів // Наук. -техн. бюлетень ІТ УААН. – Х., 2001. – №80. – С. 76-78.
Корх И. В. Эффективность использования кормов при выращивании бычков на мясо // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збір. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХЗВІ., 2001. – Вип. 9. – Ч. 3. – С. 48-52.
Корх І. В. Поведінка бугайців при вирощуванні їх на м'ясо в різних умовах утримання // Наук. техн. бюлетень. – ІТ УААН. – Х., 2001. – №81. – С. 61-63.
Кандиба В. М., Маменко О. М., Корх І. В. та інш. Премікс для молодняка великої рогатої худоби молочних і комбінованих порід, старшого 8-місячного віку, в зонах радіонуклідного забруднення кормів Полісся України: Деклараційний патент на винахід 28980 А. Держдепартамент інтелектуальної власності, 2000 (Здобувачу належить експериментальна перевірка ефективності преміксу).
Маменко О. М., Корх І. В. Виробництво продукції тваринництва в екстремальних умовах. // Проблеми індивідуального розвитку сільськогосподарських тварин: Тези доповідей міжнар. конф., прис. 90-річчю від дня народження засл. діяча науки України, доктора с/г наук, професора Свєчина К. Б. – К., 1997. – с. 151-153. (Здобувач провів дослід, написав статтю).
Чигринов Е. И., Юрченко С. Г., Прудников В. Г., Муравьев Л. Ф., Сыромятникова Н. А., Ковтун С. Б., Пономаренко О. В., Корх И. В. Методики опытов по технологии мясного скотоводства (Методич. рекомендации) / ИЖ УААН. – Х., 1998. – 37 с. (Здобувачу належить написання підрозділу 2. 6).
Чигринов Є. І., Маменко О. М., Прудніков В. Г., Юрченко С. Г., Муравйов Л. Ф., Кутіков Є. С., Гнатушенко О. В., Ковтун С. Б., Сова О. А., Сиромятникова Н. А., Пономаренко О. В., Корх І. В., Надворняк Я. М. Методичні основи науково-виробничих дослідів по технології м'ясного скотарства: Методичні рекомендації / ІТ УААН. – Х., – 1998. – 60с (Здобувачу належить написання підрозділів 3. 4. 1 та 3. 4. 3).
Чигринов Є. І., Маменко О. М., Прудніков В. Г., Юрченко С. Г., Муравйов Л. Ф., Кутіков Є. С., Гнатушенко О. В., Ковтун С. Б., Сова О. А., Сиромятникова Н. А., Пономаренко О. В., Корх І. В., Надворняк Я. М. Методичні основи досліджень по технології м'ясного скотарства: Методичні рекомендації. – 2-е вид. перероб. і допов. / ІТ УААН. – Х., – 2001. – 60с (Здобувачу належить написання підрозділів 3. 4. 1 та 3. 4. 3).
Корх І. Що дають премікси / Сільський журнал: Міжрегіон. агропром. видання. – Х., 1998. – №9. – С. 24.
Чигринов Є. І., Радченко В. В., Кандиба В. М., Юрченко С. Г., Муравйов Л. Ф., Марченко В. А., Кутіков Є. С., Ярмак В. С., Лютий Ю. М., Сиромятникова Н. А., Гнатушенко О. В., Ковтун С. Б., Гриненко Г. О., Корх І. В., Пономаренко О. В., Надворняк Я. М., Сова О. А. Основні технологічні напрями наукової концепції збереження ресурсів у молочному і м'ясному скотарстві: Науково-виробничий посібник. ІТ УААН, – Х., 2001. – 99с (Здобувачу належить участь в підрозділі 7. 5).
15. Кандиба В. М., Корх І. В., Чигринов Є. І. Мінерально-вітамінний премікс для молодняку великої рогатої худоби старше 8 місячного віку // Інформаційний бюллетень центру наук. забезпеч. агропром. вироб. Харк. області. -Х. – 2001, – №4. – С. 34 (Здобувачу належить експериментальне обгрунтування застосування преміксу при відгодівлі бугайців).
 
АНОТАЦІЇ
 
Корх І. В. Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м'ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь. Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06. 02. 04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Інститут тваринництва УААН, Харків, 2002.
В умовах радіонуклідного забруднення території з метою підвищення ефективності виробництва яловичини, природньої резистентності організму бугайців та зниження рівня забрудненості м'яса 137Cs пропонується технологічна система вирощування молодняку на м'ясо, яка передбачає використання пасовищ на ранніх етапах розвитку тварин та заключну відгодівлю на стійловому утриманні з використанням менш забруднених кормів і введення у раціон експериментального преміксу, який включає в себе дефіцитні в кормах макро-, мікроелементи та вітаміни. У процесі досліджень визначені етологічні реакції організму тварин, гематологічні, клінічні та забійні показники і якість м’яса бугайців, забрудненість м'яса 137Cs. Виявлена ефективність використання кормів на виробництво приросту живої маси, визначена конверсія протеїну й енергії корму в білок і енергію м’ясної продукції, дана біоенергетична і економічна оцінка виробництва яловичини.
Ключові слова: 137Cs, радіонуклідне забруднення, премікс, продуктивність, технологія, спосіб утримання, виробництво яловичини.
 
Korch I. V. Technological approaches for raising of beef bulls under conditions of radionuclid pollution of agricultural land. Dissertation (manuscript) for degree of candidate of agricaltural sciens in spesiality 06. 02. 04 – technology of animal production. Institute of animal science of UAAS, Kharkiv, 2002.
Under conditions of radionuclid pollution of territory in order to increase beef production efficiency and natural desease resistance of bull and decrease bucl of 137Cs pollution of beef, the technological system of beef calves raising is proposed which includes use of pastures at early stages of animal grouth and final fattening with stable housing using clearer feeds and introduction the experimental premix including scarce macro- and microelements and vitamins into ration. In the process of the research ethological reactions of the animals, hematological, clinical and slaughter traits as vell as beef quality and 137Cs polutions vere studied. The efficiency of use of feeds to produce veight gain, transformation of protein and energy of beef production vere revealed; bioenergetic and economical assessment of beef production was done.
Key words: 137Cs, radionuclid pollution, premix, productivity, technology, housing system, beef production.
 
Корх И. В. Технологические приемы при выращивании бычков на мясо в условиях радионуклидного загрязнения сельскохозяйственных угодий. Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06. 02. 04 – технология производства продуктов животноводства. Институт животноводства УААН, Харьков, 2002.
В условиях радионуклидного загрязнения территории с целью повышения эффективности производства говядины, усиления природной резистентности организма бычков и снижения уровня загрязненности мяса 137Cs рекомендуется технологическая система выращивания молодняка на мясо, предусматривающая использование пастбищ на ранних этапах развития животных и заключительный откорм на стойловом содержании с использованием менее загрязненных кормов и введением в рацион экспериментального минерально-витаминного премикса, включающего в себя дефицитные в кормах макро-, микроэлементы и витамины. В процессе исследований изучены этологические реакции организма животных, гематологические, клинические, убойные показатели и качество мяса бычков, загрязненность мяса 137 Cs. Выявлена эффективность использования кормов на производство прироста живой массы, определена конверсия протеина, энергии корма в белок и энергию мясной продукции, дана биоэнергетическая и экономическая оценка производства говядины.
Динамика роста показала, что бычки всех групп хорошо росли и развивались. Однако молодняк, получавший экспериментальный премикс, отличался от сверстников более высокими показателями энергии роста. Применение разработанного премикса позволило увеличить не только продуктивность молодняка, но и значительно уменьшить коэффициент перехода 137Cs в мышечную ткань и производить менее загрязненную продукцию.
В результате контрольных убоев установлено, что бычки, получавшие экспериментальный премикс, превышали сверстников контрольных групп по большинству основных показателей (предубойной массе, массе парных туш, убойному выходу, массе высшего и первого сортов мяса, массе мякоти и выходу мякоти на 1 кг костей). Выращивание на пастбище способствовало получению более конституционально-развитых животных, о чем свидетельствуют лучшие механические свойства пястных костей по сравнению со стойловым содержанием животных.
Молодняк, получавший минерально-витаминный премикс, обладал более интенсивной трансформацией белка и энергии кормов в белок и энергию туши.
Изучение биоэнергетической оценки производства говядины показало, что коэффициент энергетической эффективности основной части продукции самый высокий был у бычков пастбищных групп, которые превышали по этому показателю сверстников контрольной группы.
Экономические расчеты свидетельствуют о том, что скармливание разработанного минерально-витаминного премикса способствует более рациональному использованию кормов, снижает себестоимость единицы продукции, а затраты, связанные с его использованием окупаются полученной прибылью.
Ключевые слова: 137Cs, радионуклидное загрязнение, премикс, продуктивность, технология, способ содержания, производство говядины.
Фото Капча