Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти управління організацією в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

організації і окремих осіб на досягнення спільних цілей, мобілізувати ініціативу співробітників, виховувати відданість організації, поліпшувати процес комунікації, поведінку.

Теорія культури управління – ця теорія є ще одним новим підходом до розробки теорії і практики сучасного менеджменту. Серед його представників відзначимо В. Сате, Е. Шайна, Т. Парсонса, Р. Квіна, Дж. Рорбаха. У межах теорії менеджменту організаційна культура розглядається як потужний інструмент, що дає змогу орієнтувати всі підрозділи організації і окремих осіб на досягнення спільних цілей, мобілізувати ініціативу співробітників, виховувати відданість організації, поліпшувати процес комунікації, корегувати поведінку.
Теорія менеджменту людських ресурсів виникла у 60-ті роки минулого сторіччя завдяки соціологу Р. Майлзу. В цій моделі робітники розглядаються як джерело невикористаних ресурсів і як найважливіша можливість налагодити більш раціональне планування і прийняття рішень в загальній структурі підприємства.
Теорія культури управління, яка набуває все більшого поширення теорія культури управління- теорія раціональної організації праці апарату управління, розкриття ролі культурного елементу в ньому.
Концепції управління організацією
1. Концепція гуманізації праці. Ця концепція грунтується на повному використанні людських ресурсів, особливо інтелектуальних і морально-психологічних резервів кадрового складу. Концепцію характеризують наступні 4 принципи:
- Безпека
- Справедливість
– Демократія
- Розвиток особистості
Реорганізація праці в крупних фірмах дозволяє урізноманітнити ці методи – надавати більшої самостійності працівникам, збільшувати кількість трудових операцій, здійснювати планову ротацію кадрів, проводити спеціальну підготовку працівників до реалізації нововведень (тренінг-групи, формування команд, інструментальне навчання тощо).
Дослідження ефективного менеджменту з удосконалення внутріфімового господарювання незалежно від вибору тієї чи іншої концепції організаційно-управлінського розвитку вимагає прийняття до уваги трьох найважливіших факторів, які визначають і формують методи управління фірмами. До них належать:
- Фундаментальні принципи управління
- Механізми, методи і правила, за допомогою яких ці принципи втілюються в життя
- Соціальна і культурна специфіка держави, історичні традиції, стан суспільної свідомості, національний характер.
2. Концепція інноваційного розвитку – ця концепція передбачає удосконалення формальної структури управління, координацію при прийнятті управлінських рішень, постійне підвищення кваліфікації і навчання персоналу, оптимізація між особових і між групових відносин, планування кар’єри співробітників і т. д.
Ця концепція передбачає здійснення наступних етапів:
1) діагностика системи управління;
2) виявлення проблеми;
3) відпрацювання варіанту вирішення цієї проблеми;
4) застосування обраного варіанту;
5) контроль;
3. Концепція партисипативного управління. Термін «партисипація» запозичено із зарубіжної теорії і практики управління, він означає залучення найманих працівників до прийняття управлінських рішень. Концепція партисипативного управління вважає, що участь працівника в діяльності організації, яка виходить за межі його функціональних обов’язків, сприяє підвищенню ефективності організаційно-управлінських рішень, реалізації певних вторинних потреб працівника, коли він отримує задоволення від роботи і працює якісніше і продуктивніше. Отже, партисипативне управління – це один із сучасних методів менеджменту, що передбачає його демократизацію, участь найманих працівників в управлінні виробництвом.
На практиці партисипативне управління може реалізовуватися за такими напрямками:
- працівники отримують право самостійних рішень у таких аспектах діяльності: вибір засобів здійснення трудового процесу, режим роботи і відпочинку, запровадження нових методів роботи;
- працівники можуть бути залучені до постановки цілей, яких їм належить досягти, до визначення завдань, що потребують виконання;
- працівникам надається право контролю за якістю продукції і водночас установлюється відповідальність за кінцевий результат;
- партисипативне управління дає працівникам право на формування складу робочих груп (бригад) із членів організації та на визначення, з ким вони кооперуватимуться в процесі групової діяльності;
- працівники залучаються до різноманітних творчих груп, органів управління як на низовому рівні, так і на рівні організації;
Основні елементи партисипативного управління в реальній практиці мають реалізовуватися паралельно, оскільки вони тісно пов’язані та доповнюють один одного.
 
1.2. Організаційна філософія
 
Кожна організація має власну філософію. Слово «Філософія» відбувається з давньогрецького мови та позначає любов до мудрості, прагнення до пізнання, до науки.
Компанія, корпорація, та й решта організацій загалом – це той самий живий організм, який, як і творча людина, народжується, розвивається, дорослішає, відчуває труднощі, що увінчується успіхом.
Філософія організації – це сукупність смислів, цінностей і цілей діяльності що працюють у ній людей, це основні установки, відповідно до якими організація здійснює своєї діяльності. Вона може охоплювати у собі такі складові, як місія, бачення компанії, цінності, ключові компетенції компанії, зобов'язання компанії перед зацікавленими групами.
І керівники організацій, і вітчизняні підприємці дедалі частіше кажуть необхідність для очолюваних ними структур мати сильну, продуману корпоративну ідеологію. Вони вважає її однією з найважливіших чинників зростання організації.
Філософія організації – сукупність внутріорганізаційних принципів, моральних і адміністративних і правил взаємовідносин персоналу, система цінностей й переконань, які сприймаються всім персоналом, підпорядкована глобальної мети організації. Дотримання філософії гарантує успіх і добробут у відносинах персоналові та, як наслідок, ефективний розвиток країни організації.
У філософії організації закладено пояснення існування й діяльності організації, вона дає картину управління і основні уявлення, ніж власне організація підприємство має бути.
Філософія організації описує: господарську систему організації – хто? Мета організації – чого ж ми хочемо? Сферу діяльності – що ми проводимо?. У філософії організації конкретизуються
Фото Капча