Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти управління організацією в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

center;">Таблиця 2. 4. 1

Показники темпу росту ринку і частки ринку по деяким видам продукції за липень 2012 року
 
 Відповідно до цих показників, матриця БКГ за липень 2012 матиме наступний вигляд (рисунок 2)
 
Рис. 2 Матриця БКГ за липень 2012 року
 
Порівняємо дані по аналогічним асортиментним напрямам за серпень 2012 року
 
Таблиця 2.4.2
Показники темпу росту ринку і частки ринку по деяким видам продукції за серпень 2012 року
 
Згідно цих даних, матриця матиме такий вигляд (рисунок 3)
 
  Рис. 3. Матриця БКГ за серпень 2012 року
 
І нарешті, відповідні дані за серпень 2012 року (таблиця 2. 4. 3)
 
Таблиця 2.4.3
Показники темпу росту ринку і частки ринку по деяким видам продукції за вересень 2012 року
 
 
Відповідно цих даних, матриця матиме вигляд (рисунок 4)
 
 Рис. 4 Матриця БКГ за серпень 2012 року
За результатами аналізу, асортиментні групи ТОВ “БМК” можна поділити на такі складові (таблиця 2. 2. 4)
 
Таблиця 2.4.5
Карта асортиментних груп ТОВ “БМК” згідно БКГ-аналізу
 
Згідно даних аналізу можна виділити декілька рекомендацій по кожній асортиментній позиції:
1. “Зірки” – високе зростання обсягу продажів і висока частка ринку. Частку ринку необхідно зберігати і збільшувати. «Зірки», як приносять дуже великий прибуток. Але, незважаючи на привабливість даного товару, його чистий грошовий потік достатньо низький, тому що вимагає значних інвестицій для забезпечення високого темпу зростання.
2. «Важкі діти» – низька частка ринку, але високі темпи зростання. «Важких дітей» необхідно вивчати, у перспективі вони можуть стати зірками. Якщо існує можливість переведення в зірки, то потрібно інвестувати, інакше – позбуватися.
3. «Собаки» – темп зростання низький, частина ринку низька, продукт як правило низького рівня рентабельності і вимагає великої уваги з боку менеджмента. Від «Собак» треба позбавлятися.
4. «Дійні корови» – висока частка на ринку, але низький темп зростання обсягу продажів. «Дійних корів» необхідно берегти і максимально контролювати. Їх привабливість пояснюється тим, що вони не вимагають додаткових інвестицій і самі при цьому забезпечують хороший грошовий прибуток. Кошти від продажів можна спрямовувати на розвиток «Важких дітей» та на підтримку «Зірок».
 
2.5. Розробка структури управління
Вищим органом управління для підприємства є Спостережна Рада ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”.
До складу правління ТОВ входять:
 • голова спостережної ради;
 • заступник голови;
 • члени спостережної ради.

Виключною компетенцією Спостережної Ради ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” є:

 • Затвердження стратегії діяльності та розвитку підприємства;
 • Затвердження фінансових планів діяльності підприємства та здійснення контролю за їх виконанням;
 • Вирішення питання щодо операцій з майном підприємства згідно встановленого порядку.
 • Безпосереднє керівництво господарською діяльністю підприємства здійснює директор.
Директор призначається на посаду на підставі контракту наказом голови Спостережної Ради товариства.
Заступники директора та головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади директором підприємства за погодженням з головою Спостережної Ради.
Інші працівники призначаються на посаду або приймаються на роботу у порядку та на умовах встановлених підприємством.
Директор без довіреності діє від імені підприємства, представляє його інтереси на усіх рівнях в Україні та за її межами; з врахуванням вимог Статуту вчиняє правочини, укладає угоди, контракти, у т. ч. трудові тощо; видає довіреності; в межах фінансового плану визначає порядок оплати праці та стимулювання працівників, затверджує штатний розпис підприємства; відкриває в банках поточні та інші рахунки; видає накази та дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками підприємства; затверджує відособлені структурні підрозділи, підписує установчі документи товариств, об’єднань, громадських організацій, учасниками (засновниками) яких виступає підприємство; розробляє та затверджує організаційно – правову структуру підприємства, призначає, приймає на роботу та звільняє працівників підприємства; здійснює інші юридичні та організаційні дії, пов’язані з діяльністю підприємства згідно Статуту та контракту.
Директор забезпечує належне володіння, користування та розпорядження переданим засновником та набутим підприємством майном у встановленому Статутом та відповідними договорами порядку і несе встановлену відповідальність за наслідки, які призвели до порушення зазначеного порядку.
Директор підприємства може бути звільнений з посади наказом голови Спостережної Ради на підставах, які передбачені законодавством України та контрактом.
Директор виконує такі функції:
 • Керує поточною діяльністю ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”;
 • Здійснює оперативне керівництво роботою;
 • Розпоряджається майном ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”, включаючи фінансові засоби;
 • Здійснює будь-які інші дії, необхідні для досягнення мети ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”, в межах своїх повноважень і компетенції.
Бухгалтерія виконує функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності, керує процесами фінансово-кредитної діяльності, організації, оплати і матеріального стимулювання праці. Відповідає перед директором за ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, вчасне формування податкової та статистичної звітності, контролювання фінансових результатів діяльності товариства.
Важливе місце в організаційній структурі посідає і фінансовий відділ. До його компетенції входить розробка та впровадження управлінського обліку і звітності; контроль бухгалтерського обліку; бюджетування і планування; складання прогнозів; складання щомісячних бюджетних звітів; аналіз господарської діяльності; ціноутворення.
Головний технолог забезпечує раціональний розподіл матеріальних
Фото Капча