Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні підходи та розробка практичних рекомендацій щодо організації маркетингової діяльності на ТОВ «Труд»

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
73
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
В сучасних умовах функціонування та розвитку української економіки одним із життєво важливих факторів є застосування парадигми маркетингу, яка дає змогу підприємству зайняти та утримати достатню частку внутрішнього та міжнародного ринку і отримати головний результат діяльності будь-якого підприємства – високий рівень прибутку за відносно низького рівня витрат.
Отже, сьогодні кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів.
Засобом досягнення довгострокових конкурентних переваг є розробка стратегії. Стратегія маркетингу є однією з основних складників стратегії підприємства і розглядає такі питання, як функції та задачі відділу маркетингу, стратегії ціноутворення, стратегія охоплення ринку, стратегія розробки нових товарів, вибір ресурсних стратегій, вибір методів та способів поширення товарів, стратегія стимулювання збуту товарів, вибір стратегії реклами товарів, вибір стратегії розвитку підприємства на перспективу, нормативи конкурентоспроможності товарів.
Останніми роками дедалі більше уваги стало приділятися питанням організації маркетингової діяльності на підприємстві. Розглядаючи ці питання, необхідно враховувати різницю між сутністю маркетингу і особливостями його застосування залежно від характеру товару, який задовольняє ті чи інші потреби покупців. Зазвичай, до таких потребам ставляться задоволення потреб кінцевого споживача товарів особистого споживання, споживача продукції виробничого призначення, споживача послуг особистого та виробничого характеру.
Для успішної роботи функції підприємства мають бути узгоджені і передані для досягнення поставлених перед ним цілей. В успішному підприємстві кожна функція впливає на задоволення потреб клієнта.
Сутність сучасної маркетингової концепції полягає у координації роботи відділів підприємства з метою задоволення потреб клієнтів. Центром цієї відповідальної діяльності є відділ маркетингу.
Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві залежить від ефективності функціонування системи організації маркетингу. Оскільки саме служба маркетингу повинна визначити стратегію маркетингу, маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу підприємства.
В бакалаврській роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрями діяльності підприємства в галузі маркетингу за сучасних умов конкурентної боротьби на прикладі розробки окремих елементів орагінізації маркетингової діяльності для діючого підприємства.
Питання маркетингової діяльності досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: І. Ансофф, В.М. Геєць, В.Г. Герасимчук, Ф. Вірсема, Ф. Котлєр, О.П. Крайник, Є.В. Крикавський, Н.В. Куденко, О.Є. Кузьмін, Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, Г. Мінцберг, А.Ф. Павленко, М. Портер, К. Прахалад, М. Трейсі, С.В. Скибінський, А.О. Старостіна, Г. Хамел, Ф.І. Хміль, Н.І. Чухрай та ін. У працях цих розглянуті проблеми формування принципів маркетингу, класифікації стратегій маркетингу, методичних підходів до маркетингового планування та реалізації маркетингових стратегій. Практична потреба такого роду досліджень свідчить про актуальність даної проблеми. 
Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо організації маркетингової діяльності на підприємстві. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
– науково обґрунтувати сутність і зміст організації маркетингової діяльності підприємств; 
– оцінити сучасний стан маркетингової діяльності на конкретному підприємстві;
– розробити практичні рекомендації з удосконалення організації й маркетингової діяльності на ТОВ «Труд». 
Об’єктом дослідження виступають процеси організації маркетингової діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти організації маркетингової діяльності на підприємстві.
Впровадження запропонованих рекомендацій дозволить відділу маркетингу найповніше реалізувати свої функцій, здійснити довготривале планування, пошук нових напрямів діяльності підприємства, розробку перспективних програм.
 
1. Теоретичні основи організації маркетингової діяльності на підприємстві
 
1.1 Характерні риси та особливості концепції маркетингу на підприємстві
 
Перш, ніж перейти до розгляду концепції маркетингу, слід уточнити зміст поняття «маркетинг». Поняття «маркетинг» утворено від англійського слова market (ринок), суфікс – інг означає дію, якусь роботу, виконувану на ринку. Маркетинг припускає визначені види обміну (грошей на одяг, кошик горіхів на мішок борошна чи часу, необхідного для того, щоб засклити вікна замовника на його допомогу при ремонті автомобіля) між членами суспільства. У найпростішому випадку це обмін, що вигідний обом сторонам. У того чи іншого індивідуума є те, що необхідно іншим. Тому вони проводять між собою торгові операції на ринку [1, с. 88].
Таким чином,  на нашу думку, під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності.
Взагалі маркетинг асоціюється з політикою виробника або продавця, яка направлена на постійне зростання попиту, але на практиці цей погляд не підтверджується й спостерігаються випадки, коли на рівень попиту необхідно впливати, не тільки з боку підвищення. Регулювання попиту необхідно, коли мають місце його коливання в залежності від часу або сезону, а також, коли підприємство не має можливості повністю задовольнити існуючий попит при максимальному використанні виробничих потужностей, тобто при перевищенні пропозиції попитом. У цьому разі головною метою маркетингу є забезпечення рівномірності розподілу попиту або його зменшення. 
З погляду П.С. Зав'ялова і В.Є. Демидова, в поняття маркетингу вкладається зміст виду ринкової діяльності, при якому «виробником використовується системний підхід
Фото Капча