Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

соціальними й іншими функціональними службами (головні спеціалісти, керівники бюро, секторів);

допоміжні працівники, які здійснюють технічне й інформаційне обслуговування апарату управління (креслярі, діловоди).
До робочих кадрів належать працівники, які безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей чи роботами з надання різних виробничих послуг. Робітники умовно поділяються на основних і допоміжних.
Основні робітники — це персонал підприємства, безпосередньо зайнятий виконанням виробничих операцій по виготовленню основної продукції.
Допоміжні робітники — це персонал підприємства, який зайнятий виконанням операцій, що сприяють виготовленню продукції.
У залежності від характеру трудової діяльності кадри підприємства поділяються за професіями, спеціальностями, рівнями кваліфікації. Професійно-кваліфікаційна структура кадрів формується під впливом професійного і кваліфікаційного поділу праці. При цьому під професією розуміється особливий вид трудової діяльності, який вимагає певних теоретичних знань і практичних навичок, а під спеціальністю — вид діяльності в межах професії, яка має специфічні особливості і вимагає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок.
Спеціальність визначає вид трудової діяльності в рамках однієї професії. Наприклад, економісти (професія) поділяються на плановиків, маркетологів, фінансистів (спеціальність). Працівники кожної професії і спеціальності розрізняються за рівнем кваліфікації, тобто за ступенем оволодіння тією чи іншою професією.
Управління людськими ресурсами — головна функція будь-якої організації. У рамках концепції управління людськими ресурсами персонал зрівняний у правах з основним капіталом, і витрати на нього розглядаються як довгострокові інвестиції; кадрове планування переплітається з виробничим, і працівники стають об'єктом корпоративної стратегії; активно впроваджується групова організація праці. Тому робиться акцент на створення команди, розвиток здібностей людей і формування корпоративної культури; кадрові служби вирішують організаційні й аналітичні питання, надають підтримку лінійним керівникам з метою полегшити адаптацію працівників у компанії. У концепції доктрини людських стосунків говориться, що людина прагне, по-перше, до способу існування в соціальному зв'язку з іншими людьми і, по-друге, як частина цього — до економічної функції, що потрібна групі і цінується нею. Таким чином, управління людськими ресурсами спрямоване на вирішення нових, глобальних довгострокових завдань, підвищення економічної і соціальної ефективності роботи організації, підтримку її балансу із середовищем.
До головних завдань системи управління трудовими ресурсами на рівні підприємства сьогодні відносять:
забезпечення організації кваліфікованими кадрами;
створення необхідних умов для ефективного використання знань, навичок і досвіду працівників;
удосконалювання системи оплати праці і мотивації;
підвищення задоволеності працею всіх категорій персоналу;
надання працівникам можливостей для розвитку, професійного росту; стимулювання творчої активності;
формування і збереження сприятливого психологічного клімату;
удосконалювання методів оцінки персоналу; управління внутрішніми переміщеннями і кар'єрою працівників;
участь у розробці організаційної стратегії (у майбутньому передбачається трансформація корпоративної стратегії в стратегію управління людськими ресурсами).
Принципами побудови сучасної системи управління вважаються:
ефективність підбору і розміщення працівників;
справедливість оплати праці і мотивації;
просування працівників відповідно до результатів праці, кваліфікації, здібностей, особистих інтересів, потреб організації;
швидке й ефективне вирішення особистих проблем.
Управління трудовими ресурсами організації містить у собі такі етапи:
1.Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у трудових ресурсах.
2.Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.
3.Добір: оцінка кандидатів на робочі місця і добір кращих з резерву, створеного в ході набору.
4.Визначення винагороди: розробка структури заробітної плати і пільг з метою залучення, наймання і збереження службовців.
5.Профорієнтація й адаптація: введення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, чого очікує від них організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.
6.Навчання: розробка програм для навчання трудових навичок, які необхідні для ефективного виконання роботи.
7.Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення її до працівника.
8.Підготовка керівних кадрів: розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.
9.Управління просуванням по службі.
10.Удосконалювання організації праці.
Розглянемо кожну з цих функцій докладніше.
Планування потреби в трудових ресурсах.
Процес планування містить у собі три етапи:
оцінка наявних ресурсів;
оцінка майбутніх потреб;
розробка програми задоволення майбутніх потреб.
Планування трудових ресурсів у діючій організації логічно почати з оцінки їхньої наявності. Керівництво повинне визначити, скільки чоловік зайнято виконанням кожної операції, яка потрібна для реалізації конкретної мети.
Наступним етапом планування є прогнозування чисельності персоналу, необхідного для реалізації короткострокових і перспективних цілей. Зміни в зовнішньому середовищі, особливо економічному, можуть вплинути на перспективні потреби організації в трудових ресурсах. Визначивши свої майбутні потреби, керівництво має розробити програму їхнього задоволення, яка повинна включати конкретний графік і заходи щодо залучення, наймання, підготовки і просування працівників, які вимагаються для реалізації цілей організації.
Для того щоб найняти відповідних працівників, керівництво повинне в деталях знати, які завдання вони будуть виконувати під час роботи і які особисті й суспільні характеристики цих робіт. Ці знання одержують за допомогою аналізу змісту роботи, що є наріжним каменем управління трудовими ресурсами. Без нього важко реалізувати всі інші функції управління. Всебічна оцінка всіх конторських, оперативних, технічних і адміністративних спеціальностей створює надійну основу для прийняття майбутніх рішень про наймання, добір, призначення зарплати, оцінку діяльності і підвищення в посаді.
Набір полягає в створенні необхідного резерву кандидатів
Фото Капча