Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

різної форми господарювання і різними підрозділами підприємства.

Певною частиною необоротних активів займається фінансовий менеджмент.
Для найбільш повного і цілеспрямованого управління необоротними активами з погляду фінансового менеджменту запропонована така класифікація, яка будується за нижчепереліченими ознаками (рис. 4.1).
 
У процесі здійснення різних фінансових і облікових операцій відповідно до запропонованої класифікації відбувається диференціація форм і методів фінансового управління операційними необоротними активами підприємства.
Особливості управління операційними необоротними активами визначаються специфікою циклу їхнього вартісного кругообігу.
У процесі повного циклу вартісного кругообігу необоротні активи проходять три стадії:
 • перша стадія — основні засоби і нематеріальні активи в процесі свого використання переносять частину своєї вартості на готову продукцію;
 • друга стадія — у ході реалізації продукції знос необоротних операційних активів накопичується на підприємстві у формі амортизаційного фонду;
 • третя стадія — амортизаційний фонд як частина власних фінансових ресурсів підприємства направляється на відновлення діючих або придбання аналогічних нових видів необоротних операційних активів.
Період часу, протягом якого відбувається повний цикл кругообігу вартості окремих видів операційних необоротних активів, характеризує термін їхньої служби і розраховується за формулою
,
де ПОВ.А. — період часу повного обороту окремих видів операційних необоротних активів, років;
НА - річна норма амортизації відповідного виду активів, %.
Процес управління окремими видами довгострокових активів підприємства залежить від особливостей циклу вартісного кругообігу операційних необоротних активів.
Основні етапи управління операційними необоротними
активами підприємства.
Метою фінансового менеджменту є забезпечення своєчасного відновлення операційних необоротних активів і підвищення ефективності їх використання. З урахуванням поставленої мети процес управління необоротними активами на підприємстві, як вважає І.А. Бланк [І], повинен здійснюватися на основі таких етапів:
Етап 1. Аналіз операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді.
Даний аналіз проводиться з метою вивчення динаміки їхнього загального обсягу і складу, ступеня придатності, інтенсивності використання.
Даний етап поділяється на такі стадії:
1.1.Перша стадія аналізу розглядає динаміку загального обсягу операційних необоротних активів підприємства (темпи їхнього зростання у порівнянні з темпами зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, обсягу операційних оборотних активів, а також загальної суми необоротних активів).
1.2.Друга стадія полягає у вивченні складу операційних необоротних активів підприємства, динаміки їхньої структури (розглядається співвідношення основних коштів і нематеріальних активів; у складі виробничих основних коштів аналізується питома вага рухомих і нерухомих видів; у складі нематеріальних активів розглядаються окремі їхні види).
1.3.Третя стадія аналізу оцінює стан використовуваних підприємством операційних необоротних активів за ступенем їхньої зношеності. При даній оцінці використовують такі показники:
 • коефіцієнт зносу основних коштів;
 • коефіцієнт придатності основних коштів;
 • коефіцієнт амортизації нематеріальних активів;
 • коефіцієнт придатності нематеріальних активів;
 • зведений коефіцієнт придатності операційних необоротних. активів, використовуваних підприємством.
1.4.Четверта стадія аналізу — визначення періоду обороту використовуваних підприємством операційних необоротних активів Даний період розраховується за формулою:
,
де ПОН.А. - період обороту використовуваних підприємством операційних необоротних активів, років;
 — середньорічна сума усіх використовуваних операційних необоротних активів за початковою вартістю;
 - середньорічна сума зносу усіх використовуваних операційних необоротних активів.
1.5.П'ята стадія — вивчення інтенсивності відновлення операційних необоротних активів у попередньому періоді. На даній стадії використовуються такі показники:
 • коефіцієнт вибуття операційних необоротних активів;
 • коефіцієнт впровадження нових операційних необоротних активів;
 • коефіцієнт відновлення операційних необоротних активів;
 • швидкість відновлення операційних необоротних активів.
1.6.Шоста стадія аналізу — оцінка рівня ефективності використання операційних необоротних активів у звітному періоді. У ході оцінки використовуються такі показники:
 • коефіцієнт рентабельності операційних необоротних активів;
 • коефіцієнт продуктивності операційних необоротних активів;
 • коефіцієнт виробничої ємності операційних необоротних активів.
Етап 2. Оптимізація загального обсягу і складу операційних необоротних активів підприємства.
Даний етап здійснюється з урахуванням розкритих у процесі аналізу можливих резервів підвищення виробничого використання операційних необоротних активів у майбутньому періоді. До резервів відносяться:
 • підвищення продуктивного використання операційних необоротних активів у часі;
 • підвищення продуктивного використання операційних необоротних активів за потужністю.
У процесі оптимізації загального обсягу операційних необоротних активів з їхнього складу виключають ті види, які не беруть участі у виробничому процесі.
Етап 3. Забезпечення правильного нарахування амортизації операційних необоротних активів.
Об'єктами виступають:
 • операційні основні засоби;
 • амортизовані види операційних нематеріальних активів.
 • Амортизація нараховується протягом терміну корисного використання активу, який встановлює підприємство.
 • Визначаючи термін корисного використання необхідно враховувати:
 • очікуване використання активу підприємством з урахуванням його потужності і продуктивності, а також іншого корисного ефекту;
 • передбачуваний фізичний і моральний знос;
 • правові обмеження за термінами використання окремих видів активів;
 • інші фактори, які відображають специфіку експлуатації активів в операційному процесі.
Головну роль у забезпеченні нарахування амортизації необоротних активів відіграють використовувані методи амортизації при розробці політики формування фінансових ресурсів для відновлення цих активів.
Етап 4. Забезпечення своєчасного відновлення операційних необоротних активів підприємства.
На підприємстві визначається необхідний рівень інтенсивності відновлення визначених груп операційних необоротних активів; розраховується загальний обсяг активів, які підлягають відновленню в майбутньому періоді; встановлюються основні форми і вартість відновлення різних груп активів.
Етап 5. Забезпечення ефективного використання операційних необоротних активів підприємства.
Забезпечення полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності і виробничої віддачі операційних необоротних активів.
Використовуючи ці показники, необхідно звернути увагу на два основних моменти, які забезпечують об'єктивність оцінки розроблювальних заходів.
Перший полягає в тому, що: при
Фото Капча