Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підприємства з урахуванням важливих факторів для досягнення успіху підприємства на ринку (темпів зростання ринку та частки підприємства на ринку).

 
Рис. 2.3. Матриця Бостонської консультаційної групи
 
Рис. 2.4. Матриця Мак-Кінсі
 
Аналіз матриці передбачає наступну стратегію УВР підприємства:
 • здійснення значних інвестиційних  (фінансових) ресурсів, маркетингових витрат для оберігання і зміцнення „зірок”;
 • мінімізація додаткових капітальних вкладень у „дійних корів” згідно їх доцільності. Перерозподіл та реінвестиція прибутку від них у розробку інших видів продукції підприємства та інших напрямків його розвитку;
 • продовження або вкладення інвестиційних та інших ресурсів, необхідних для перспективної інноваційної продукції, якою є продукція „важкі діти”, або припинення недоцільного вкладення ресурсів після ретельної оцінки, якщо продукція виявилась безперспективною з точки зору її майбутньої прибутковості;
 • припинення вкладення ресурсів підприємства у безперспективну продукцію „утомлені собаки”.
Переваги застосування матриці БКГ з точки зору УВР:
 • диференційований підхід до використання ресурсів підприємства згідно виробничої програми та доцільності формування асортиментного портфеля;
 • простота і зрозумілість. 
 • Недоліки застосування матиці БКГ:
 • можливість неадекватної оцінки доцільності вкладення ресурсів через відсутність оцінки фінансової позиції підприємства, володіння патентами і ліцензіями, абсолютного розміру ринку, циклічності і сезонності його розвитку і т.д.
Матриця Мак-Кінсі передбачає:
 • більш гнучкий підхід до УВР, фінансування стратегії розвитку підприємства;
 • можливість виявлення доцільності вкладення ресурсів у продукцію, яка є не зовсім перспективною з точки зору матриці БКГ, але передбачає зниження ризиків, зростання ефективності підприємства, отримання синергічного ефекту і .т.д.;
 • визначення комплексного показника привабливості ринку на основі оцінки перспектив зростання, рентабельності, можливостей і небезпек; визначення комплексного показника конкурентного статусу на основі оцінки рівня капіталовкладень, стратегії і потенціалу підприємства. 
Переваги матриці Мак-Кінсі з точки зору УВР: 
 • ширша сфера застосування;
 • детальніший аналіз доцільності використання ресурсів через аналіз привабливості ринку і конкурентного статусу за допомогою більшого числа факторів;
Недоліки матриці Мак-Кінсі:
 • суб’єктивізм в оцінці деяких показників і рекомендацій;
 • більша складність розрахунків.
Для ефективного використання ресурсів слід навести їх класифікацію.
 
РОЗДІЛ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
 
Підприємство використовує виробничі ресурси з метою завоювання ринків збуту та найкращого задоволення змінних потреб споживачів. Найчастіше пріоритети виражаються в конкретних показниках: якісні характеристики товару, фінансові ресурси і їх розподіл і т.п. В умовах економіки України основними пріоритетами можуть бути:
 • забезпечення фінансової стійкості;
 • максимум прибутку на вкладений капітал;
 • скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції;
 • підвищення якості продукції і наданих послуг;
 • пошук і вибір надійних партнерів з господарської діяльності;
 • оптимізація внутрішньофірмової фінансової, у т.ч. податкової політики.
Вибір пріоритету визначається поставленою метою, а також станом внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства. Обрані пріоритети у результаті набирають форми конкретних вартісних чи натуральних показників роботи підприємства і його структурних підрозділів та доводяться до виконавців у вигляді інструкцій, розпоряджень і вказівок. Після цього встановлюється контроль за виконанням цих інструкцій і розпоряджень. Чітке виконання прийнятих рішень забезпечує досягнення бажаного результату. Взаємозв'язок між метою і бажаним результатом можна відобразити у вигляді такої схеми (рис. 3.1).
 
Рис. 3.1. Взаємозв'язок «цілі —результат»
Основною метою будь-якого виробничого підприємства є одержання і нарощування обсягу формованого прибутку. Це пов'язано з тим, що тільки завдяки зростанню прибутку підприємство може розширювати свою діяльність, модернізувати виробництво, випускати нову продукцію і надавати нові види послуг. Зростання прибутку є гарантом фінансової стійкості, що дуже важливо в умовах жорсткої конкуренції. Крім того, постійне збільшення прибутку дає можливість підприємству вирішувати соціальні питання колективу, у т.ч. забезпечувати підвищення рівня оплати праці, створення сприятливих умов для роботи персоналу тощо. Вибір і конкретизація цілей підприємства визначаються інтересами і потребами його власників, включаючи державу; розміром власного капіталу, а також дією внутрішніх і зовнішніх факторів.
На вибір цілей підприємства впливають насамперед такі фактори:
 • наявність і обсяг попиту на продукцію;
 • наявність власних фінансових і матеріальних ресурсів;
 • рівень рентабельності виробництва і продажів продукції;
 • капіталоємність, енергоємність і трудомісткість продукції;
 • наявність постачальників сировини і матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання, необхідних для виготовлення продукції;
 • наявність чи можливість одержання (придбання) нових високоефективних технологій виробництва продукції;
 • можливість постійного вдосконалювання виробництва, технології і впровадження нової чи модернізованої продукції;
 • наявність кваліфікованих кадрів;
 • сприятлива економічна й політична ситуація в країні, підтримка підприємництва з боку держави на всіх рівнях;
 • розвинене і стабільне господарське законодавство в країні;
 • ефективна податкова система;
 • раціональна бюджетна політика держави.
Ресурси підприємства, необхідність і сутність управління ними. Для здійснення цілей підприємництва кожне підприємство повинне мати необхідні економічні ресурси. Економічними ресурсами підприємства називається сукупність засобів, за допомогою яких суб'єкт господарювання може досягти мети й одержати очікуваний результат. У теорії і господарській практиці сформувалося досить чітке уявлення про склад економічних ресурсів підприємства. До складу економічних ресурсів звичайно включають:
 • природні ресурси
 • людські (трудові) ресурси;
 • фінансові ресурси;
 • матеріальні ресурси, які складаються з основних фондів (засобів) і оборотних активів;
 • нематеріальні ресурси;
 • інформаційні ресурси;
 • природні ресурси.
Людські ресурси є одними із найважливіших, оскільки саме вони здійснюють формування та ефективне використання усіх інших видів ресурсів.
Отже, ефективне управління використанням ресурсів забезпечує прибутковість діяльності підприємства, використовуючи спеціальну методологію та інструментарій.
 
РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
 
Основи управління операційними необоротними активами.
На етапах становлення, формування і розвитку підприємства з'являються операційні необоротні активи, які вимагають постійного управління ними. Управління даними активами здійснюється на підприємствах
Фото Капча