Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Випускнa квaліфікaційнa роботa на тему: "Корекція творчого розвитку дітей з вaдaми мовлення в ігровій діяльності"

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
78
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1.1 Наукові підходи до поняття творчості у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях
1.2 Дослідження творчого розвитку дітей в дошкільному віці
1.3 Особливості творчих проявів дошкільників з вадами мовлення в ігровій діяльності
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З КОРЕКЦІЇ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Організація дослідження творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності
2.2 Психолого-педагогічні умови та етапи корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності
2.3 Аналіз та інтерпретація даних дослідно-експериментальної роботи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, головною метою системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Система освіти має забезпечувати розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, їх підтримку і формування навичок самоосвіти і самореалізації.
У світлі цих вимог величезної ваги набуває дошкільна освіта, в якій закладаються основи для майбутнього розвитку інтелектуального, морального та духовного потенціалу особистості. Традиційне поняття «творчість» як створення нового і культурно-значущого продукту (Рубінштейн С., Ярошевський М. та ін.) не завжди може стосуватися дошкільників, які не створюють щось значне для культури. Терміни «креативність» (Гілфорд Дж., Торренс Е., Матюшкін О. та ін.) і «творча активність» (Петровський В., Данилов М. та ін.) також не завжди адекватно відображають специфіку творчих проявів дошкільника. Особливою значимістю дитячої творчості є її синкретизм (Виготський Л.). 
У зв'язку з цим стає актуальним питання формування здатності до творчого самовираження в дошкільників із порушеннями мовлення, пошук рушійних чинників, що сприятимуть і спонукатимуть дитину до творчої діяльності. Оскільки, як відомо, здібності формуються у діяльності, формування здатності до творчого самовираження в дошкільників із порушеннями мовлення передбачає набуття ними досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісних відносин та формування прагнення реалізувати свої потенційні можливості.
Для опису творчого процесу в різних сферах життєдіяльності дошкільника найбільш адекватним є термін «творчий розвиток». У процесі творчого розвитку дитина оволодіває певною кількістю об’єктів, способами дій з ними, навчається наслідувати дії оточуючих. Слід зазначити, що здатність до навчання, тобто до наслідування і відтворення, аж ніяк не суперечить процесу розвитку творчої особистості, зокрема з вадами мовлення, є необхідною умовою його корекції. 
Метою сучасного корекційно-виховного процесу є всебічний гармонійний розвиток особистості дитини з порушеннями мовлення, що передбачає створення оптимальних умов для формування базису її особистісної культури, становлення її цілісності й розкриття її здібностей, забезпечення розвитку її творчого потенціалу, виховання емоційно-ціннісного позитивного ставлення до себе й навколишнього світу. 
У зв'язку з цим стає актуальним питання формування здатності до творчого самовираження в дошкільників із порушеннями мовлення, пошук рушійних чинників, що сприятимуть і спонукатимуть дитину до творчої діяльності. Оскільки, як відомо, здібності формуються у діяльності, формування здатності до творчого самовираження в дошкільників із порушеннями мовлення передбачає набуття ними досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісних відносин та формування прагнення реалізувати свої потенційні можливості. Тому для творчої особистості здатність учитись і здатність до пошуків мають поєднуватися на всіх етапах її становлення і в усіх видах діяльності особливо в ігровій. 
Як відомо, гра є провідною діяльністю дошкільника, в якій найефективніше розвиваються всі психічні процеси і особистісні новоутворення. Проте, використання ігор в яких створюється початкова суперечність і виникає необхідність прийняття оригінальних рішень (ігри з суперечністю), залишається поза увагою педагогічної практики. 
Враховуючи потреби сучасної практики освіти у формуванні творчої особистості дошкільника з вадами мовлення, а також недостатнє теоретичне і практичне вирішення цієї проблеми зумовили вибір теми дипломного дослідження – «Корекція творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності»
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній поетапній перевірці психолого-педагогічних умов корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності.
Об'єктом дослідження є творчий розвиток дошкільників.
Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності 
Для досягнення мети дослідження були визначені наступні завдання.
1. На основі аналізу психологічної літератури сформулювати основні підходи до творчого розвитку дошкільників.
2.Визначити особливості творчих проявів дошкільників з вадами мовлення в ігровій діяльності.
3.Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психолого-педагогічні умови корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності.
Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: констатувальний і формувальний етапи; кількісний та якісний аналіз результатів експерименту. 
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі дошкільного навчального закладу №25, м. Умані, Черкаської обл.
Практичне значення дослідження полягає в розробленні змісту, форм, методів та умов психолого-педагогічних умов корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності, які можуть бути використані в дошкільних навчальних закладах. 
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 
1.1 Наукові підходи до поняття творчості у вітчизняних і
Фото Капча