Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціологія та її вивчення у вищій школі

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
251
Мова: 
Українська
Оцінка: 

СОЦІОЛОГІЯ

Навчальний посібник для студентів
природничих і гуманітарних факультетів
(підготовка бакалаврів)
 
УДК 378. 016: 316 (075. 8)
ББК C5р30
П 50
 
Рецензенти: Половець В. М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка,
Пеньковець О. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
Полієнко Г. О.
П 50 Соціологія. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних і природничих факультетів Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Г. О. Полієнко. – Чернігів, 2014. – 208 с.
ББК C5р30
УДК 378. 016: 316 (075. 8)
У навчальному посібнику міститься програма курсу, тематика лекційних і семінарських занять та методичні вказівки до їх виконання, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання, рекомендована література з кожної теми, теми контрольних робіт, термінологічний словник. В кінці подано питання до заліку чи іспиту. Методичні рекомендації розраховані на студентів гуманітарних та природничих спеціальностей і мають слугувати опорою для оволодіння ними навчального курсу «Соціологія».
Затверджено на засіданні ради психолого-педагогічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (протокол № 7 від 31 березня 2014 року)
© Полієнко Г. О., 2014
 
ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
Опис навчальної дисципліни 
Мета та завдання вивчення дисципліни
Програма навчальної дисципліни 
Структура навчальної дисципліни
Теми семінарських занять
Теми самостійної роботи 
Методи навчання 
Методичні рекомендації до написання творчого завдання (есе) 
Методи контролю 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання за формами контролю 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Методичне забезпечення 
Рекомендована література 
Інформаційні ресурси 
Теми семінарських занять 
 
МОДУЛЬ І.
Тема 1. Соціологія та її вивчення у вищій школі 
Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ҐЕНЕЗА СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 
Тема 3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА, ЙОГО СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 
Тема 4. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
МОДУЛЬ ІІ.
Тема 5. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ
Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ
Тема 10. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ (ЕКЗАМЕНУ)
СЛОВНИК СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 Передмова
Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується складністю та унікальністю подій і явищ, які ми переживаємо. Ця обставина вимагає відповідного осмислення реальності, що важко зробити поза соціологічним аналізом. Соціологічні знання дозволяють людині прораховувати соціальні наслідки будь-яких подій, прогнозувати можливі варіанти їх подальшого розвитку. Кожна освічена людина обов’язково має володіти соціологічним мисленням, тому соціологічна наука, загалом, достатньо затребувана у суспільстві. В тому числі постійно зростає попит на соціологічні послуги з боку суб’єктів політичної, соціально-економічної та культурної практики. Широке коло питань, які розглядаються в курсі соціології, безпосередньо пов’язане з проблемами функціонування суспільного організму, розкривають сутність складної системи взаємодій.
Один з головних критеріїв соціологічної науки за сучасних умов – антропоцентристський підхід, бо саме в нинішню епоху на перший план вийшла непересічна цінність людини та її діяльності. З точки зору цього підходу людина розглядається одночасно і як результат суспільного розвитку, і як носій рис і характеристик того суспільства, до якого вона належить.
Вище зазначене дає всі підстави говорити про те, що вивчення соціології є невід’ємною складовою частиною підготовки сучасних фахівців, та забезпечує гуманізацію та гуманітаризацію вищої освіти в цілому. Враховуючи особливості сучасності, даний посібник сприяє осмисленню основних понять соціології, формує цілісне бачення життя, орієнтує на демократичні та гуманістичні відносини.
Всі навчально-методичні рекомендації сконструйовано у відповідності до вимог типової програми таким чином, що вони подають виклад основних проблем соціології як науки і навчального предмету.
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІОЛОГІЯ»
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціологія є фундаментальною дисципліною, її призначення проявляється у здатності осмислювати соціальні феномени та формувати науковий світогляд у громадян країни.
Метою є формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та розуміння соціальної структури суспільства; становлення і вдосконалення соціологічної культури майбутніх фахівців та ряд інших актуальних питань.
Головний акцент зроблений на тому, щоб озброїти студентів знанням теоретичних основ соціологічного мислення через знайомство із сучасними надбаннями соціологічної науки.
Але насамперед завдання курсу полягає у виробленні у студента здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності. Соціологія посідає важливе місце в системі суспільного і гуманітарного знань, виступає фундаментальним базисом для вирішення практичних проблем становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні.
Завдання курсу:
  • визначити предмет і об’єкт вивчення;
  • ознайомитися з основними етапами та тенденціями розвитку світової та вітчизняної соціології;
  • засвоїти основні поняття та категорії соціології;
  • оволодіти базовими знаннями про людину та суспільство;
  • довести, що здобуті знання, випрацювані в соціології традиції, напрями та методологічні підходи можуть бути використаними у фундаментальних та прикладних дослідженнях, а також здатні бути знаряддям для наукового реформування суспільства.
Фото Капча