Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Експрес-аналіз ефективності виробничо-господарської і комерційної діяльності Ват "Волинь"

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
111
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Поступове впровадження в економіку України ринкових методів господарювання і конкуренції призводить до того, що деякі з суб'єктів господарювання з різних причин не зможуть підтримувати задовільним свій фінансовий стан і оголошуватимуться банкрутами. Очевидно, що реальні зрушення в проведенні  структурної перебудови економіки об'єктивно позначаться на втраті чималою кількістю виробників ринку збуту. А скорочення і припинення їх бюджетного фінансування, відсутність власних фінансових джерел для технічної реконструкції і переходу до випуску конкурентноспроможних видів продукції відкинуть цих "невдах" за межу виживання. Ще більше підприємств з часом матимуть нестійкий фінансовий стан, який при несприятливому розвитку подій також може поставити їх на грань банкрутства.
Неплатоспроможність підприємств негативно впливає як на окремі сектори економіки, так і на загальноекономічне становище держави. В усіх секторах економіки доходи мають тенденцію до невпинного зниження. Так скорочення доходу в її  нефінансовому секторі набрало характеру економічної загрози державі, підірвавши не тільки  нормальний відтворювальний цикл у основних виробників товарів і послуг, але й такі важливі складові економіки як фондовий так  і грошовий ринки.
Слід відзначити і той факт, що у більшості випадків багато керівників українських неплатоспроможних підприємств приймають рішення про застосування процедури їх ліквідації, щоб відтягти порушення справи про банкрутство і таким чином приховати переміщення їх активів.
В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств (у 1993 р. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 р. –кожне дев'яте, в 1995 р. – кожне п'яте, а в 1996 р. 30% усіх господарських структур працювали збитково). Тому на сьогоднішній день розробка науково обгрунтованої методологічної бази для проведення санаційних заходів є дуже .актуальними. Адже в Україні немає належного законодавчого підгрунтя для проведення санації.
Так для проведення санації  підприємств використовуються лише Закон України "Про господарські товариства" та Закон України "Про банкрутство", які розглядають цю проблему лише поверхнево.
І хоча, Кабінетом Міністрів України розроблені положення:
– "Про порядок проведення санації державних підприємств";
– "Про порядок надання  фінансової підтримки підприємств";
– "Про надання державним та іншим підприємствам, у майні яких частка  державної власності, що здійснюється з бюджетних асигнувань, перевищує 50 %",
вони мають лише рекомендаційний характер.
Основною метою дипломної роботи є вивчення та аналіз теоретично-методологічної бази з питань санації підприємства, враховуючи досвід розвинених країн з ринковою економікою; врахування особливостей застосування санаційних процедур на інших підприємствах в сучасних умовах розвитку національної економіки; детальний аналіз фінансово-господарського стану ВАТ "Волинь" та розробка і обгрунтування доцільності застосування санаційних процесів на даному підприємстві.
Об'єктом досліджень дипломного проекту являється відкрите акціонерне товариство "Волинь", розміщене в місті Здолбунові Рівненської області.
Здолбунівське акціонерне товариство відкритого типу по виробництву цементу та шиферу "Волинь", створене відповідно до наказу концерну "Укрцемент" від 29 листопада 1994 року № 64-а шляхом перетворення державного підприємства Здолбунівського цементно–шиферного комбінату у акціонерне товариство відкритого типу відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року. Товариство зареєстроване Головою Здолбунівської районної ради народних депутатів Рівненської області 13 грудня 1994 року.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:
1. Дослідити теоретичні основи санації економіки підприємства в умовах ринку, що мають містити наступні складові частини:
– сутність поняття "санація підприємства";
– фінансові джерела санації підприємства;
– державне сприяння реструктуризації та санації підприємств.
2. Провести експрес-аналіз ефективності виробничо-господарської і комерційної діяльності, який буде містити в собі:
– коротку економічну характеристику обєкт дослідження;
– аналіз виробничої програми підприємства;
– аналіз асортименту  і структури продукції;
– аналіз ефективності використання  виробничих ресурсів;
– аналіз собівартості продукції;
– аналіз фінансових результатів;
– аналіз фінансового стану.
3. Розробити заходи по фінансовому оздоровленню економіки підприємства.
В даній роботі будуть використані наступні загальні методи аналізу господарської діяльності підприємства:
• розрахунково-конструктивний метод;
• метод експертних оцінок;
• статистичні методи;
• метод елімінування;
• метод узагальнення результатів;
• метод економічного аналізу.
Також спеціальні способи аналізу господарської діяльності підприємства:
1)традиційні способи обробки інформації (спосіб порівняння, спосіб відносних і порівняльних величин, графічний спосіб, спосіб групування, балансовий спосіб);
2)способи детермінованого факторного аналізу (спосіб ланцюгових і базисних підстановок, спосіб абсолютних та відносних різниць);
3)способи оптимізації показників (програмування, економіко-математичні методи, дослідженя операції).
Дипломна робота виконана на ___ сторінках друкованого тексту та ___ аркушах формату А1, містить __таблиць, __малюнків. Список використаної літератури містить __ джерел.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ
 
1.1 Сутність поняття "санація підприємства"
 
В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств (у 1993 р. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 р. – кожне дев'яте, в 1995 р. –кожне п'яте, а в 1996 р. –30% усіх господарських структур працювали збитково). Як наслідок, найбільше позовних заяв до арбітражних судів надходить у зв'язку з банкрутствами підприємств
Нині в Україні надзвичайно актуальним є питання реформування законодавства про банкрутство. Як відомо, головна мета провадження справи
Фото Капча