Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Графічна підготовка учнів 8-9 класів на уроках креслення з використанням творчих задач

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
95
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Рівненський державний гуманітарний університет
Фізико-технологічний факультет
Кафедра технологічної освіти
 
Графічна підготовка учнів 8-9 класів на уроках креслення  з використанням творчих задач
 
 
Методичний посібник для вчителів креслення  загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки «Технологічна освіта» 
 
Рівне – 2014 р.
 
УДК: [373. 5. 016. 744(07)]:76-057. 87
ББК 74. 266. 5 
Г 78
Друкується за рішенням Вченої ради фізико-технологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 6 від 25. 06. 2014 р.)
Графічна підготовка учнів 8-9 класів на уроках креслення  з використанням творчих задач».
Методичний посібник для вчителів тру креслення загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів напряму підготовки «Технологічна освіта» 
./ Автори-укладачі: Д.В.Сингаївський, В.М Трофімчук, С.О.Мігалі. – Рівне: РДГУ, 2014. – ____ с.
Автори-укладачі: Д.В.Сингаївський, канд. пед. наук, доцент, декан фізико- технологічного факультету  РДГУ;
В.М Трофімчук, канд. пед. наук, доцент.
С.О.Мігалі, студент V курсу напрямку підготовки 8.01010301 «Технологічна освіта» фізико-технологічного факультету РДГУ.
Рецензент:Т.П.Сорока , канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
М.С.Антонюк, канд. пед. наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету.
Відповідальний редактор М.С.Янцур, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти  РДГУ.
Методичний посібник призначений для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів та вчителів трудового навчання та креслення  Графічної підготовки учнів 8-9 класів на уроках креслення  з використанням творчих задач.
Методичний посібник схвалений і рекомендований до друку кафедрою технологічної освіти РДГУ (протокол № 6 від 26. 06. 2013 р.
 
ВСТУП
 
 В умовах сучасного розвитку суспільства поряд із словесними великого значення набули графічні засоби передачі інформації: технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі, криптограми тощо. Це означає, що в більшості сфер сучасної практичної діяльності людини значно зросла питома вага мислительних операцій, пов'язаних зі сприйняттям різноманітної інформації, вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням. Все більш характерною особливістю багатьох видів виробництва стає опосередкований характер управління діючими технічними об'єктами і технологічними процесами. Працівники багатьох видів виробництва мають справу не з реальними об'єктами, а з їх замінниками у вигляді різних панелей чи пультів керування, які опосередковано, через системи графічних зображень, умовних графічних позначень і символів, відображають реальні процеси і явища.
Безперечним слід визнати той факт, що здатність особистості до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. А по тому, наскільки готовий учнень до розв'язування творчої задачі графічними методами, можна визначити ступінь її загальної і політехнічної освіченості. Тому графічна підготовка учнів повинна стати невід'ємним елементом загальноосвітньої підготовки. Можливості для цього закладені у змісті шкільного курсу креслення. Він має загальнотехнічний характер.
Учені-методисти М.М. Анісімов, А.Д. Ботвінников, В.Н. Виноградов, Е.А. Василенко, В.А. Гервер, С.І. Дембінський, Є.Т. Жукова, Ю.Ф. Катханова, І.А. Ройтман, В.К. Сидоренко, О.П. Шабанова, В.І. Якунін та ін. у своїх дослідженнях підкреслюють важливість і значущість вивчення предмета креслення в школі і вказують, що у процесі вивчення школярами креслення виховується точність, акуратність, розвивається увага, спостережливість, зорова пам'ять, формується активна життєва позиція й інші найкращі особистісні якості. Будучи міжнародною мовою спілкування, графічна мова креслення розширює пізнавальні можливості школярів, збільшуючи діапазон їх світорозуміння. Разом з тим мета вивчення креслення визначається значною роллю графічної діяльності, яку вона відіграє у розвитку пізнавальних здібностей учнів, у набутті ними знань і вмінь, необхідних як для перетворювальної, так і пізнавальної діяльності. Графічна підготовка учнів сприяє їхній політехнічній освіті. Разом з тим, існуюча упродовж тривалого часу назва курсу “Креслення” асоціюється тільки з формуванням у школярів умінь та навичок “щось креслити” і сам курс розглядається як деяка передумова для наступної професійної підготовки, що пов'язана з графічними знаннями і уміннями.
Протиріччя, яке виникло між все більшим зростанням ролі графічної інформації в житті суспільства, у діяльності багатьох людей і зневажливим ставленням до вивчення креслення у школі, можна усунути тільки на основі нової орієнтації графічної підготовки школярів. Ця орієнтація, в першу чергу, повинна визначатись розумінням графічної підготовки не тільки як обсягу певних знань і умінь, а ширше – настав час вести мову про графічну підготовку як обов'язковий елемент загальної середньої освіти, а то й навіть про формування графічної культури школярів. Це означає, що володіючи високим рівнем графічних знань і вмінь, школяр за кожним графічним зображенням, за кожною лінією чи графічною позначкою повинен “бачити” реальний просторовий образ, уміти пов'язати його з реальним об'єктом навколишньої дійсності. У широкому розумінні графічна культура повинна відображати здатність людини прогнозувати, планувати і коригувати свої дії, будувати процес діяльності в образах, а потім уже втілювати його в реальні дії чи процеси. Уміння створювати в уяві образи об'єктів діяльності і оперувати ними – характерна особливість інтелекту людини. Вона полягає у можливості довільно актуалізувати образи на основі заданої графічної інформації, видозмінювати їх і на цій основі створювати нові образи, суттєво змінені порівняно з початковими.
Важливим показником сформованості графічної культури школяра повинно
Фото Капча