Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
270
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
 
Лекція  1. Джерела та історіографія історії України
1.1. Усні й письмові джерела
1.2. Речові джерела
1.3. Інші історичні джерела
1.4. Вітчизняна історіографія
1.5. Іноземні історики України
 
Лекція  2. Українська етнологія:  теорії та історична  практика
2.1. Сутність етносу та етногенез: концепції і теорії
2.2. Український етнос в історичній ретроспективі
2.3. Історіософські концепції формування українського етносу
2.4. Народ – Нація: шлях до національного самовизначення
 
Лекція  3. Освіта і наука в українській духовності
3.1. Освітній рух в Україні у XVI - XVII ст
3.2. Світопростір українських братських шкіл
3.3.  Києво-Могилянська  академія  як  духовний,  навчальний  і науково-культурний центр східного та південного слов’янства
3.4. Становлення університетської освіти в Україні
 
Лекція  4. Етнографічні студії в контексті історії України
4.1. Поняття «етнографія» та етапи становлення етнографічних досліджень
4.2. Етнографічне районування України
 
Лекція  5. Українці  і світ
5.1. Українська діаспора: методологічні засади і поняття
5.2. Етапи формування української діаспори
5.3. Статистичні дані щодо розселення українців у світі
5.4. Основні міграційні потоки українців
 
Лекція  6. Українське державотворення: етапи й особливості
6.1. Київська держава (Київська Русь)
6.2. Галицько-Волинська держава
6.3.  Козацько-гетьманська  держава  (середина  ХVІІ  –  кінець
ХVІІІ ст.)
6.4. Українська Центральна Рада
6.5. Українська Держава гетьмана П.Скоропадського
6.6. Українська Народна Республіка доби Директорії
6.7. ЗУНР
6.8. Україна (від 1991 року)
 
Лекція  7. Українство у боротьбі  з національним та соціальним гнобленням
7.1. Соціальна боротьба в Київській Русі й Галицько-Волинській
державі
7.2.Боротьбаукраїнствазсоціальнимтанаціональним гнобленням у часи входження до Литовсько-Польської держави
7.3.  Боротьба  з  соціальним  та  національним  гнобленням  в
Україні у другій половині XVII - XVIII ст
7.4. Соціальна та національна боротьба в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст
7.5.  Соціальна  та  національна  боротьба  у  часи  національно-
демократичної революції (1917-1920 рр.) і в роки входження України
до СРСР (1920-1991 рр.)
 
Лекція  8. Історичні  студії економічного розвитку  України
8.1. Предмет і завдання економічної історії України
8.2.Економічнийрозвитокукраїнськихземельвепоху
Середньовіччя (V - ХV ст.)
8.3. Господарство України козацької доби (ХVІ - ХVІІІ ст.)
8.4.  Економічний  розвиток  українських  земель  у  ХІХ  –  на
поч. ХХ ст
8.5.Економічнаполітикаукраїнськихреволюційнихурядів
(1917- 1919 рр.)
8.6. Економіка радянської України
8.7. Основні проблеми економічного розвитку незалежної України
 
Лекція  9. Геополітичне становище України:  історія і сучасність
9.1. Геополітичне положення України
9.2. Історія української геополітичної думки
9.3. Геополітичне становище сучасної України
9.4. Геополітичні пріоритети Української держави на сучасному етапі
 
В українську державність ми віруємо, українську державність ми ісповідуємо, – в її неминучості ми переконані.
Для нас вона є до певної міри живою реальністю,
бо її ідею ми носимо в серці, бо її духом,
потребами овіяне все життя.
 
Симон Петлюра
 
ПЕРЕДМОВА
 
Згідно   із   програмою   Міністерства   освіти   і   науки   України   з підготовки кваліфікованих фахівців у всіх галузях народного господарства у  вищих  навчальних  закладах  обов’язковою  для  вивчення  є  історія України. Вивчення історії України як науки потребує теоретико- методологічного, науково-методичного та організаційно-практичного забезпечення.
Цей курс лекцій дає уявлення про етапи історичного розвитку українського   народу   і   його   державності.   Він   допомагає   зрозуміти системний зв’язок усіх складових історичного процесу, що відбувалися на теренах сучасної України; висвітлює проблеми історичного розвитку українського народу, його державності в контексті загальносвітової історії, показує їх взаємозв’язок та взаємовплив. Така спрямованість відповідає крилатому вислову Тараса Шевченка «…і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». Нові суспільно-політичні виклики на тлі глобалізації світової гуманітарної думки диктують потребу в модернізації дослідницьких, навчально-методичних підходів до осмислення вже усталених схем як української історії в цілому, так і окремих її «білих плям».
Наріжним загальнометодичним принципом виступає осягнення суті історичного процесу в нашій країні на підвалинах об'єктивності й історизму, духовності й гуманізму. Тісний зв’язок, взаємодія теорії і практики в напрямку реалізації пізнавально-творчої функції історичної теорії і формування у студентів свідомої потреби в оволодінні пропонованим предметом вимагає залучення загальновідомих функцій історії, широкого кола ідей, проблем, уявлень, асоціацій міждисциплінарного характеру.
В умовах подальшої гуманізації навчального процесу в академії кафедра історії і культурології бачить пріоритетним викладання предмета в інноваційному ключі. Механізм осягнення інновацій полягає в реалізації окремих  блоків:  історія  і  практика,  співвідношення  історичного  і логічного. Головною метою викладення матеріалу в посібнику є виховання студентів на засадах патріотизму, формування в особистості відчуття історичної пам’яті, усвідомлення власної причетності до державотворчих прагнень українського народу.
Курс лекцій охоплює всю історію України і побудований не за проблемно-хронологічним, а відповідно до сучасних вимог МОН України історіософсько-проблемним    принципом.    Вони    покликані    допомогти студентам опанувати головні питання вітчизняної історії, полегшити й поглибити  їх  вивчення  за  науковою  історичною  літературою.  Розділи мають цілісний характер і
Фото Капча