Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект
з технічної експлуатації міського електричного транспорту
 
1. Тема курсового проекту: Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо
2. Термін здачі студентом закінченого проекту_____________________
3. Вихідні дані до проекту:
кількість рухомих одиниць Ni = 150 одиниць;
коефіцієнт випуску αв = 0, 79;
середня експлуатаційна швидкість Ve = 14, 9 км/год.;
середньодобове перебування на лінії tсд = 13, 6 год.;
кількість відмов m = 55;
тип рухомого складу КТМ-5;
система технічного обслуговування та ремонту України
агрегат, машина Світлова сигналізація
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)
4. 1. Загальна частина
4. 2. Розрахунково-технологічна частина
4. 3. Організаційна частина
4. 4. Конструкторська частина
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
5. 1. Планування виробничого корпусу депо
5. 2. Конструкторські розробки
6. Консультанти з курсового проекту із зазначенням розділів проекту, що їх стосується
РозділКонсультантПідпис, дата
Завдання видавЗавдання прийняв
1
2
 
7. Дата видачі завдання «_____» ____________________ 2010 р.
 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання курсового проекту
Назва етапів курсового проектуОб’єм
% Об’єм%
по розділамТермін виконання етапів курсового проектуПримітка
1. Розрахунково-технологічна частина35
1. 1. Характеристика депо і розрахунок виробничої програми10
1. 2. Структурна схема підприємства15
1. 3. Розрахунок числа постів, ліній, машино-місць20
1. 4. Розрахунок кількості робочих25
1. 5. Підбір обладнання та складання технологічних карт35
2. Організаційна частина4510
3. Конструкторська частина50
3. 1Характеристика технічних засобів та розрахунок показників контролепридатності55
3. 2. Розробка конструкції пристрою75
3. 3Складання керівництва по експлуатації95
4. Висновок1005
Захист курсового проекту
Додаткові дні захисту курсового проекту
 
Анотація
 
Об'єктом проектування даного курсового проекту є об'єднане трамвайне депо з відкритим збереженням РС.
Об'єднане депо призначено для збереження, виконання оглядів і усіх видів ремонтів, включаючи і контактні.
До складу трамвайного депо входять цех технічного обслуговування, цех ремонту з виробничими майстернями, місця для збереження РС, допоміжні приміщення, підсобні приміщення, адміністративно-господарські приміщення.
На депо покладається забезпечення своєчасного щодобового випуску РС на лінію відповідно до затвердженого графіка і підтримка його в працездатному стані.
Метою даного проекту є розробка організації технічного обслуговування в депо: розрахунок числа вагонів, що проходять ремонти і ТО, розрахунок числа постів і ліній розрахунок чисельності робітників, розрахунок площ цехів депо, а також, характеристика роботи світлової сигналізації трамвайного вагону і впровадження нових пристроїв для діагностування та ремонту світлової сигналізації.
 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальна частина
1.1. Характеристика рухомого складу
1.2. Система технічного обслуговування і ремонту трамвая і тролейбуса України
Розділ 2. Розрахунково-технологічна частина
2.1. Розрахунок виробничої програми
2.2. Розрахунок показників надійності
2.3. Обґрунтування структурної схеми підприємства
2.4. Вибір і обґрунтування методів організації технічного обслуговування і ремонтів
2.5. Розрахунок кількості постів, ліній для зон технічного обслуговування, ремонтів, діагностування
2.6. Розрахунок чисельності робітників
2.7. Розподіл робітників за постами, спеціальностями, кваліфікацією та робочими місцями
2.8. Підбір технологічного устаткування для технічного обслуговування
2.9. Розрахунок виробничих і допоміжних площ
2.10. Планування зони збереження (стоянки) рухомого складу
2.11. Розробка постової технологічної карти на технічне обслуговування світлової сигналізації
Розділ 3. Організаційна частина
3.1. Схема технологічного процесу ТО світлової сигналізації
3.2. Планування виробничого корпусу депо
3.3. Вибір і обґрунтування режимів праці та відпочинку
3.4. Вимог правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки
3.5. Заходи з охорони навколишнього середовища
Розділ 4. Конструкторська частина
4.1. Аналіз спеціального технологічного устаткування для контрольно-діагностичних та регулювальних робіт для світлової сигналізації
4.2. Розрахунок показників контролепридатності
4.3. Розробка технічного опису і посібника з експлуатації
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Технічна експлуатація являє собою підсистему міського електричного транспорту, яка покликана забезпечити максимальну відповідність обсягів транспортної роботи попиту на транспорті послуги шляхом дотримання належного технічного стану рухомого складу. Завданнями підсистеми є підвищення експлуатаційної надійності й зменшення витрат на утримання трамвайних вагонів і тролейбусів, що вирішуються удосконаленням методів поводження з елементами рухомого складу, підвищенням продуктивності праці, зменшенням трудомісткості робіт.
Технічна експлуатація розглядається як наукова і практична діяльність.
Технічна експлуатація електричного транспорту як наука визначає шляхи й методи найбільш ефективного управління станом технічних засобів з метою забезпечення регулярності й безпеки перевезень при найбільш повному використанні технічних можливостей конструкції, оптимізації споживання матеріальних, енергетичних, трудових, інформаційних та фінансових ресурсів.
Технічна експлуатація електричного транспорту як галузь практичної діяльності – це комплекс організаційних, технічних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують працездатність технічних засобів електротранспорту при раціональному використанні усіх видів ресурсів.
У класичному вигляді експлуатація транспорту розглядається як комплексна система, що складається з трьох підсистем: управління експлуатацією, комерційної та технічної експлуатації. Кожна з цих підсистем
Фото Капча