Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податкова система»

Автори: Педченко Н. С., професор кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д. е. н.
Буцька О. Ю., доцент кафедри фінансів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к. е. н.
 
ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Навчальна програма навчальної дисципліни «Податкова система»
Розділ ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни «Податкова система»
Розділ ІІІ. Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податкова система»
Модуль 1. Теоретичні основи оподаткування. Податки на споживання та прибуток
Тема 1. Сутність і види податків
Тема 2. Організація податкової системи
Тема 3. Державна податкова служба України
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
Тема 5. Податок на додану вартість
Тема 6. Акцизний податок
Тема 7. Мито
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Модуль 2. Спеціальні податкові режими, оподаткування фізичних осіб. Податкове планування та контроль
Тема 9. Фіксований сільськогоподарський податок
Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб
Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
Тема 13. Інші податки
Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків 
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
Розділ IV. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання
Розділ V. Порядок і критерії оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Податкова система»
Список рекомендованої літератури
 
ВСТУП
 
Дисципліна «Податкова система» є однією із профілюючих для студентів напряму підготовки 6. 030508, 6. 030508і «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси»), 6. 030508., 6. 030508. і «Фінанси і кредит» (ППС «Банківська справа»), 6. 030509, 6. 030509і «Облік і аудит».
Її мета полягає в формуванні у студентів спеціальних знань та практичних навичок з питань розкриття соціально-економічної сутності і принципів організації податкової системи в Україні.
Завдання вивчення дисципліни полягає у теоретичній та практичній підготовці студентів з питань формування та розвитку податкової системи, оподаткування та правильності обчислення і своєчасності сплати до бюджетів та державних цільових і позабюджетних фондів України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Дисципліна «Податкова система» вивчає податкову систему України у взаємозв’язку та взаємозалежності з податковою політикою уряду держави, порядок обчислення та сплати податків і відрахувань до державних цільових та позабюджетних фондів згідно з діючим законодавством, нарахування пені за прострочку платежів і стягнення штрафних санкцій за невиконання боргових зобов’язань за податковими платежами. Курс лекцій читається у відповідності з типовою програмою дисципліни «Податкова система».
Дисципліна «Податкова система» базується на знаннях, отриманих при вивченні філософії, основ економічних теорій, мікроекономіки, фінансів підприємств. Необхідність вивчення оподатковуваного обороту та обчислення конкретних сум податків і зборів до сплати в бюджет вимагає знань бухгалтерського обліку, математики, аналізу господарської діяльності підприємства. Знання, отримані при вивченні курсів, «Статистика», «Фінансова статистика», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств» допоможе студентам розкрити сутність непрямих податків, узагальнювати статистичні сукупності показників та групувати їх за певними ознаками. Оволодіння ґрунтовними знаннями з основ підприємництва, менеджменту, маркетингу, в комплексі з навичками, набутими при вивченні дисципліни «Податкова система», довершують формування цілісного уявлення про функціонування таких складних понять, як «податкова система», «суб’єкт господарювання будь-якої форми власності та підпорядкування», «фінансові взаємовідносини між державою і платниками податків» тощо.
Опанувавши дисципліну «Податкова система» та отримавши вищезазначені навички, студенти повинні знати систему оподаткування в Україні, види податків, об’єкти оподаткування, категорії платників, ставки, а також штрафні санкції при порушенні чинного податкового законодавства.
В результаті вивчення дисципліни «Податкова система» студенти набувають ґрунтовних знань та професійних навичок. Вони повинні вміти:
  • врахувати податкове навантаження на формування кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання;
  • аналізувати доходи Державного та місцевих бюджетів за видами податкових надходжень, виявляти недоліки в організації системи оподаткування та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;
  • складання декларації та розрахунки по сплаті податків (зборів) ;
  • здійснювати контроль за своєчасністю подання щоквартальної (щомісячної) звітності та за своєчасністю сплати податків до бюджетів всіх рівнів та відрахувань до державних цільових та позабюджетних фондів України.
Практичні навики набуваються в процесі аудиторних практичних занять, які передбачають розв’язання задач на обчислення сум податків і зборів до сплати у бюджет, нарахуванні пені за прострочку платежів, стягнення штрафних санкцій за порушення чинного законодавства. Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення засвоєння програмного матеріалу.
Вивчення курсу «Податкова система» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачає такі види роботи: лекційний курс, робота на практичних аудиторних заняттях, самостійна позааудиторна робота за окремими темами і питаннями, індивідуальні навчально-дослідні завдання, що виконуються кожним студентом на практичних заняттях і в позааудиторний час, індивідуально-консультаційна робота викладача зі студентом, модульно-рейтинговий контроль знань студентів, підсумковий контроль – іспит (поточний модульний контроль).
Розподіл видів занять з дисципліни «Податкова система» регламентується навчальним і робочим планами.
 
РОЗДІЛ І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ ТА ПРИБУТОК
 
Фото Капча