Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збільшення надходжень до бюджету і мінімізацію податкових зобов’язань:

а) податкове планування;
б) податкове стимулювання;
в) податкове прогнозування;
г) податковий контроль.
7. Принцип фіскальної достатності полягає у:
а) встановленні податків та зборів відповідно до платоспроможності платників;
б) встановленні податків та зборів з метою досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
в) визначенні на законодавчому рівні всіх обов’язкових елементів податку;
г) орієнтації значної частини податкового тягаря платника податку на його чистий дохід.
8. Принцип, який відображає адекватність грошової оцінки проведеної господарської операції вимогам бухгалтерського і податкового обліку:
а) політичної спрямованості;
б) наукового підходу та використання зарубіжного досвіду;
в) ефективності;
г) перспективності.
9. Стабільність податкової системи передбачає:
а) внесення оперативних змін до податкової системи;
б) орієнтацію держави на підтримку малого бізнесу;
в) логічність з економічної та правової сторони змін податкового законодавства;
г) незмінність основних податкових платежів та правил справляння податків протягом тривалого часу.
10. Принцип економічності оподаткування полягає у:
а) встановленні податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету перевищує витрати на їх адміністрування;
б) внесенні оперативних змін до податкової системи для своєчасного доведення інформації до платників податків;
в) орієнтації держави на підтримку малого бізнесу;
г) забезпеченні економічної та правової сторони змін податкового законодавства.
11. Крива, що показує зв’язок між розмірами ставок оподаткування та податковими надходженнями в бюджет:
а) крива Сміта;
б) крива Лаффера;
в) крива Д. Рікардо;
г) податкова крива.
12. Податковий коефіцієнт (tax ratio) у міжнародній статистиці розраховується як відношення:
а) суми отриманих платником доходів, без врахування відрахувань до державних соціальних фондів, до ВВП у ринкових цінах;
б) суми отриманих платником доходів, з врахуванням відрахувань до державних соціальних фондів, до ВВП у ринкових цінах;
в) суми сплачених податків, включаючи обов’язкові відрахування в державні соціальні фонди, до ВВП у ринкових цінах;
г) суми сплачених податків, включаючи обов’язкові відрахування в державні соціальні фонди, до ВВП у звичайних цінах.
13. Визначте коефіцієнт виконання планових податкових надходжень по Державній податковій інспекції, якщо планові надходження – 890 млн. грн., а фактичні – 928 млн. грн. :
а) 1, 04;
б) 1, 14;
в) 0, 96;
г) 0, 91.
14. Необхідно визначити податкове навантаження на макрорівні. Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік становить 400 млрд. грош. од., а податкові надходження до зведеного бюджету становлять: прямі податки ─ 80 млрд. грош. од. ; непрямі податки ─ 140 млрд. грош. од.
а) 20%;
б) 35%;
в) 55%;
г) 60%.
15. Якщо ефективні (економічні) податкові ставки для платників із високою платоспроможністю нижчі, ніж для тих, у кого вона висока, то податкова система є:
а) прогресивною;
б) регресивною;
в) пропорційною;
г) ефективною.
Практичні завдання
Завдання 4.
Опишіть взаємозв’язок та взаємозалежність між принципами організації податково системи України.
Завдання 5.
Охарактеризуйте недоліки податкової системи України та можливі напрями їх усунення.
Завдання 6.
Проаналізуйте структуру податкових надходжень до державного бюджету за звітний період та порівняйте з попереднім роком.
Термінологічний словник
ПОДАТКОВА СИСТЕМА являє собою сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ – ефект впливу податків на економіку в цілому та на окремих їх платників, пов’язані з економічними обмеженнями, що виникають у результаті сплати податків і відволікання коштів від інших можливих напрямів їх використання.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ відображають співвідношення, взаємозвязок елементів податкової системи.
Література: 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13.
 
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
3. 1. Методичні рекомендації до вивчення теми
З 24 грудня 2012 року Державну податкову службу та Державну митну службу реорганізовано в Міністерство доходів і зборів. Міністерство доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує організацію та контроль за процессом стягнення податків і зборів, і тим самом формвання доходів бюджетів.
 
Рис. 2. Структура Міністерства доходів і зборів у сфері державної податкової політики
 
Міністерство доходів і зборів у сфері державної податкової політики, а також органи державної податкової служби виконують такі функції:
  • здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів та подання звітності;
  • здійснюють контроль за порядком здійснення розрахунків в іноземній валюті;
  • здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
  • здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ;
  • реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
  • формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб та інші реєстри;
  • забезпечують ведення обліку податків та зборів;
  • здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
Фото Капча