Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України.

ЗБІР – це обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.
ПЛАТНИК ПОДАТКУ – фізична або юридична особа, на яку покладено податкове зобов’язання перед державою і яка несе на собі тягар зі сплати податку.
ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ – це явище чи процес, наявність якого зобов’язує сплачувати обов’язкові платежі до бюджету.
БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ – конкретні вартісні або фізичні характеристики певного об’єкта оподаткування.
СТАВКА ПОДАТКУ – розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.
Література: 1, 2, 3, 7, 12, 13.
 
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
 
2. 1. Методичні рекомендації до вивчення теми
Податкова система являє собою сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
загальність оподаткування – кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є;
рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;
невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;
презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;
 
Рис. 1. Структура податкової системи України
 
фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;
економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;
нейтральність оподаткування – установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;
стабільність – зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
рівномірність та зручність сплати – встановлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;
єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.
Питання для самопідготовки та самоконтролю знань
Дайте визначення поняттю «податкова система».
Які принципи побудови податкової системи в Україні?
Правила побудови податкових систем, що визначені ООН.
Що означає принцип рівності платників?
Дайте характеристику принципу фіскальної достатньості.
Як Ви вважаєте, чи виконується в Україні принцип рівномірності та зручності сплати податків? Обгрунтуйте свою відповідь.
План практичного заняття
Питання для обговорення
Теоретичні основни побудови податкових систем.
Податкова система України та основні принципи її побудови.
Оцінка податкової системи України.
Завдання
Тести:
1. Економіст, який визначив чотири основні принципи оподаткування (справедливість, зручність, економії та визначеності) :
а) Фома Аквінський;
б) А. Сміт;
в) Д. Рікардо;
г) Вагнер.
2. Стимулювання як принцип податкової системи передбачає:
а) формування і забезпечення економічних і правових інтересів при здійсненні будь-якої підприємницької діяльності;
б) незмінність основних податкових платежів та правил справляння податків протягом тривалого часу;
в) оперативні зміни податкового законодавства;
г) рівномірність розподілу між різними категоріями платників.
3. Податкову систему України складають:
а) загальнодержавні та місцеві податки і збори;
б) платники податків;
в) контролюючі органи;
г) всі варіанти вірні.
4. Податкова система України складається з:
а) 18 загальнодержавних податків та 5 місцевих податків та зборів;
б) 18 загальнодержавних податків та зборів, у т. ч. 5 місцевих;
в) 17 загальнодержавних та 5 місцевих податків та зборів;
г) 23 податків та зборів.
5. Податкова система – це:
а) сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджетів й державних цільових фондів, а також принципів, форм і методів їх встановлення;
б) сукупність податків, зборів та інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів;
в) сукупність податків і податкових платежів, встановлених державою та відповідних податкових органів, що контролюють їх сплату;
г) сукупність принципів, форм і методів установлення й сплати податків і податкових платежів, що забезпечують контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства.
6. Комплекс заходів і принципів, спрямованих на
Фото Капча