Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Об’єкт оподаткування, ставки та порядок і строки сплати. Місцеві податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і єдиний податок. Місцеві збори: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків
Економічна сутність ухилення від сплати податків. Основні причини ухилення від сплати податків. Незаконне ухилення від сплати податків. Умисне неподання або неправильне подання податкової звітності. Приховування або заниження об‘єктів оподаткування. Причини, що спонукають до ухилення від сплати податків. Узаконені способи зменшення сум податкових платежів. Форми та способи ухилення від сплати податків. Основні чинники мінімізації податкових та неподаткових платежів. Податкові пільги. Перекладання податків. Проблеми подвійного оподаткування іноземних доходів.
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. Прямі методи державного регулювання. Непрямі методи державного регулювання. Особливості державного регулювання. Типи податкової політики. Завдання податкової політики. Напрями податкової політики в ринковий період. Недоліки податкової політики та їх вплив на розвиток економіки. Зарубіжний досвід організації податкової політики та основні принципи його реалізації.
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
Сутність інших обов’язкових платежів, їх питома вага у доходах держави. Завдання неподаткових платежів як дієвого інструменту дотримання податкової дисципліни. Доходи від приватизації. Рентні платежі підприємства. Плата за ліцензію. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Пеня. Безнадійний податковий борг.
 
РОЗДІЛ ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
 
Вивчення студентами дисципліни «Податкова система» передбачає такі види навчальної роботи:
1. Лекційний курс.
2. Самостійна підготовка і робота на практичних заняттях.
3. Самостійна робота за темами і питаннями, що винесені викладачем на самостійне вивчення.
4. Індивідуальна робота у формі виконання теоретико-аналітичних досліджень шляхом підготовки рефератів, есе, мультимедійної презентації та їх захист шляхом публічної доповіді на практичному занятті з подальшим обговоренням проблемних питань.
5. Виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань в позааудиторний час.
6. Участь у наукових студентських конференціях.
7. Індивідуально-консультаційна робота викладача зі студентом.
8. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.
При використанні кредитно-модульної системи організації навчального процесу з дисципліни «Податкова система» для активізації навчального процесу передбачені наступні методи і способи:
• використання інноваційних технологій проведення занять;
• комп'ютерне тестування;
• використання локальної (Intranet) та глобальної мережі (Іntеrпet) ;
• стимулювання науково-дослідної роботи студентів.
Кількість та зміст модулів навчальної дисципліни
«Податкова система»
Модуль 1. Теоретичні основи оподаткування. Податки на споживання та прибуток
Тема 1. Сутність і види податків
Тема 2. Організація податкової системи
Тема 3. Державна податкова служба України
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
Тема 5. Податок на додану вартість
Тема 6. Акцизний податок
Тема 7. Мито
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Модуль 2. Спеціальні податкові режими, оподаткування фізичних осіб. Податкове планування та контроль
Тема 9. Фіксований сільськогоподарський податок
Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб
Тема 11. Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
Тема 13. Інші податки
Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять згідно з робочим навчальним планом представлено в таблицях 1, 2.
 
Таблиця 1
Тематичний план навчальної дисципліни «Податкова система» за напрямом підготовки 6. 030508, 6. 030508і «Фінанси і кредит»
 
Таблиця 2
Тематичний план навчальної дисципліни «Податкова система»
за напрямом підготовки 6. 030508., 6. 030508. і «Фінанси і кредит»
(ППС «Банківська справа»), 6. 030509, 6. 030509і «Облік і аудит»
 
МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ ТА ПРИБУТОК
 
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ
 
1. 1. Методичні рекомендації до вивчення теми
Податки є обов'язковими платежами юридичних і фізичних осіб, що запроваджуються для утримання державних структур та фінансового забезпечення виконання останніми функцій держави. Водночас не всі обов'язкові платежі, що надходять до централізованих фондів грошових коштів держави, є податками. Крім податків, є ще так звані неподаткові платежі.
Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу України.
Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.
Основними особливостями податків на відміну від інших обов’язкових внесків до бюджету є:
1) справляється на умовах безповоротності;
2) має односторонній характер встановлення;
3) може сплачуватися лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децентралізованого фонду;
4) не має цільового призначення;
5) є виключно атрибутом держави і ґрунтується на актах
Фото Капча