Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 
УДК 343. 50
 
ГУТОРОВА Наталія Олександрівна
 
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
 
Спеціальність 12. 00. 08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ МВС України.
Науковий консультант – академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Борисов Вячеслав Іванович, Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України, директор; доктор юридичних наук, професор Туркевич Інна Костянтинівна, Академія адвокатури України, завідуюча кафедрою; доктор юридичних наук, доцент Навроцький Вячеслав Олександрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри кримінального права і кримінології.
Провідна установа - Національна академія внутрішніх справ МВС України, кафедра кримінального права, м. Київ. 
Захист відбудеться “ 26 ” квітня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 086. 01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Державні фінанси являють собою різновид економічних відносин, які відіграють важливу роль у житті суспільства. У процесі їх функціонування створюються й використовуються фонди грошових коштів суспільного призначення, необхідні для життєдіяльності суспільства та його окремих громадян. Без державних фінансів неможливе реальне забезпечення прав і свобод людини, зовнішньої і внутрішньої безпеки, охорони довкілля, державного регулювання економіки, задоволення соціально-культурних потреб людей, надання соціальної допомоги непрацездатним і малозабезпеченим верствам населення, утримання органів державної влади й управління, створення фондів непередбачених видатків, а також фінансування інших загальнодержавних потреб. Ці суспільні відносини становлять предмет правового регулювання самостійної галузі права – фінансового права.
З урахуванням важливості державних фінансів для життя суспільства їх певним чином поставлено під кримінально-правову охорону від суспільно небезпечних посягань. У зв’язку з переходом України до регульованої ринкової економіки, з розвитком приватної власності та приватного підприємництва необхідність такої охорони набула особливої актуальності. З одного боку, існування України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави неможливе без функціонування державних фінансів, за допомогою яких і здійснюється виконання державою її основних функцій. З іншого – виконання обов’язку щодо сплати суб’єктами господарювання й окремими особами коштів до бюджетів і державних цільових фондів, вимоги щодо дотримання правил валютного регулювання й валютного контролю, використання наданих державою коштів лише за призначенням у багатьох випадках вступають у протиріччя з особистими або корпоративними інтересами таких суб’єктів, що виступає поштовхом для вчинення посягань на державні фінанси.
У науці кримінального права за радянських часів комплексний науковий аналіз проблем кримінально-правової охорони державних фінансів було здійснено в 1971 р. П. Т. Некипєловим у науковій роботі “Уголовно-правовая охрана финансового хозяйства СССР”. Ця робота була першим у Союзі спеціальним дослідженням питань кримінальної відповідальності за посягання на фінансові відносини. Але вона невелика за обсягом і містить аналіз лише основних аспектів розглядуваної проблеми. З того часу питання кримінально-правової охорони державних фінансів на монографічному рівні (тим більше на рівні докторської дисертації) не досліджувалися.
Злочини проти державних фінансів набули сьогодні значного поширення і становлять суттєву небезпеку для держави й суспільства. Отже, ця проблема не могла стояти осторонь уваги науковців, оскільки новели кримінального законодавства викликали необхідність наукового тлумачення тих чи інших положень, розробки правил кваліфікації злочинів проти державних фінансів, відмежування їх від суміжних злочинів та діянь, які не є злочинними. У різні часи цим і суміжним з ними питанням були присвячені роботи П. П. Андрушка, М. І. Бажанова, В. І. Борисова, Ф. Г. Бурчака, Л. П. Брич, Б. В. Волженкіна, П. А. Вороб’я, Л. Д. Гаухмана, М. А. Гельфера, О. О. Дудорова, М. Й. Коржанського, Я. М. Кураш, І. І. Кучерова, В. Б. Ларичева, Ю. І. Ляпунова, С. В. Максимова, П. С. Матишевського, М. І. Мельника, В. О. Навроцького, М. І. Панова, О. І. Перепелиці, А. О. Пінаєва, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, І. К. Туркевич, М. І. Хавронюка, П. С. Яні та ін. Але праці цих науковців не містили комплексного, всеохоплюючого наукового аналізу кримінально-правової охорони державних фінансів; не було вироблено й загального поняття злочинів проти державних фінансів. Ними розглядалися лише окремі аспекти вказаної проблеми, що стосуються кримінальної відповідальності за деякі види посягань на державні фінанси. Крім того, більшість правників вивчали ці питання лише в межах кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, що не дозволяло їм у повній мірі провести системне дослідження проблем саме кримінально-правової охорони державних фінансів. По багатьох же із зазначених питань висловлені спірні судження, у зв’язку з чим вони потребують подальшої наукової розробки.
Встановлення кримінальної відповідальності за посягання на фінансові відносини відбувалося
Фото Капча