Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологія автоматизації обліку видатків на прикладі Рівненської об'єднаної міської дитячої лікарні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Останнім часом інформація стає комерційною категорією, їй притаманні всі властивості товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-технологічних процесів.
Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, які реалізують функції збору, передавання і обробки, зберігання й доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.
Основу сучасної інформаційної технології становлять розподільне використання комп’ютерних ресурсів, розгалужені комунікації, які дають змогу опрацьовувати різноманітну інформацію, що зберігається на різних ЕОМ, а також безпосередній доступ користувача інформації до ЕОМ за допомогою “Дружнього” програмного забезпечення. Потужні програмно-апаратні засоби (бази даних, експертні системи, бази знань, системи підтримки прийняття рішень) створюють комфорт у роботі людини, дозволяють не тільки автоматизувати процес зміни форми подання інформації, а й змінити її зміст. Завдяки обчислювальній техніці підвищується продуктивність праці людини, зростає обсяг робіт, які вона може виконати.
Мета курсової роботи:
Систематизація та закріплення теоретичних знань з систем автоматизації бухгалтерського обліку.
Цілеспрямоване використання матеріалів виробничої практики, подальше вдосконалення навичок самостійного вирішення поставлених завдань за допомогою комп’ютера.
Узагальнення отриманого на практиці досвіду, співставлених технологічних можливостей декількох систем автоматизації бухгалтерського обліку.
Завдання курсового проектування:
- Перевірити вміння застосувати набуті теоретичні знання з питань автоматизованої організації облікового процесу на підприємствах при дослідженні системи бухгалтерського обліку підприємства, по якому здійснений збір та обробка інформації, облікової політики, форми бухгалтерського обліку, способу обробки облікової інформації.
- Розвинути навички самостійної роботи, вивчення законодавчої нормативної бази з питань бухгалтерського та податкового обліку, нових можливостей систем автоматизованої обробки економічної інформації та інформаційно-пошукових систем, налагодження систем у відповідності із змінами у нормативно-законодавчій базі
 
1. Основні принципи організації автоматизації обліку на прикладі Рівненської об’єднаної міської дитячої лікарні
 
1.1 Економіко-організаційна характеристика Рівненської об’єднаної міської дитячої лікарні
 
Рівненська об‘єднана міська дитяча лікарня (надалі РОМДЛ) створена і діє з метою задоволення соціальних потреб в галузі охорони здоров‘я дітей від народження до 15 років, та гармонійного формування суспільства, в межах повноважень, визначених Статутом, затвердженим наказом начальника Департамента соціального обслуговування населення.
В своїй діяльності РОМДЛ керується конституцією України, основами законодавства України в галузі охорони здоров‘я, іншими законами і постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, рішеннями Рівненської міської Ради та її виконавчого комітету, обласної держадміністрації, наказами Відділу охорони здоров‘я м. Рівне, іншими законодавчими актами.
РОМДЛ фінансується з міського бюджету, має право надавати платні послуги згідно з міським законодавством.
У відповідності покладених на РОМДЛ завдань, вона надає такі послуги:
- лікувально-профілактичні безкоштовні та платні по забезпеченню стаціонарної та поліклинічної медичної допомоги дитячому населенню;
- надає невідкладну медичну допомогу дітям при гострих та невідкладних станах;
- організовує та проводить профілактичні та протиепідемічні заходи;
- розкриває і вдосконалює організаційні форми амбулаторно-полікліничної та стаціонарної допомоги дітям;
- впроваджує в практику роботи сучасні методи діагностики та лікування хворих дітей;
- вивчає безпосередні і віддалені результати ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям;
- узагальнює статистичні звіти, аналізує показники медичної допомоги дітям по місту;
- організовує і проводить санітарно-освітню діяльність серед батьків та дітей.
Управління РОМДЛ здійснює Відділ охорони здоров‘я м. Рівне. Безпосереднє керівництво здійснюється головним лікарем за участю органів громадського самоврядування. Головний лікар призначається і звільняється з посади Відділом охорони здоров‘я м. Рівне згідно з вимогами чинного законодавства.
В структуру РОМДЛ включені: стаціонар, дитячі поліклініки №№1, 2, 3, 4.
РОМДЛ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок, печатку зі своїм найменуванням та зображенням Державного Гербу України.
РОМДЛ фінансується з міського бюджету згідно з затвердженими кошторисами.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03. 12. 97р. № 265 «Про затвердження нової бюджетної класифікації України» видатки РОМДЛ групуються по кодах і мають наступний склад (див. таб. 1. 1. 1.) :
 
Таблиця 1.1.1
Коди видатків РОМДЛ
код 1100 Видатки на товари і послуги
код 1110 Оплата праці працівників бюджетних установ. 
код 1120 Нарахування на заробітну плату. 
код 1130 код 1132 код 1133 Придбання продуктів харчування і матеріалів, з них:
Медикаменти та перев‘язувальні матеріали;
Продукти харчування. 
Код 1140 Видатки на відрядження. 
Код 1150 код 1151
 
код 1156 Оплата послуг з утримання бюджетних установ, з них:
Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів;
Послуги зв‘язку. 
код 1160 код 1161 код 1162 код 1163 код 1164 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з них:
Оплата теплопостачання;
Оплата водопостачання та водовідведення;
Оплата електроенергії;
Оплата природного газу. 
код 1300 код 1340 Субсидії і поточні трансфертні виплати, з них:
Трансферти населенню. 
код 2100 код 2110
 
код 2120 код 2130 Придбання основного капіталу, з них:
Придбання обладнання і предметів
Фото Капча